Triển khai luật tổ chức Quốc hội, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND

(THTG) Ngày 28/12, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị triển khai luật tổ chức Quốc hội, luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Ông Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe những nội dung cơ bản, những điểm mới trong luật tổ chức Quốc hội, luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Luật tổ chức Quốc hội, được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa VIII thông qua ngày 20/11/2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2016, trong đó đảm bảo Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

1

Ảnh: Bùi Phong

Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân gồm 10 chương, 98 điều có hiệu lực từ ngày 01/09/2015. Luật quy định về nguyên tắc bầu cử, tuổi bầu cử, tuổi ứng cử, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong công tác bầu cử, dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND và cùng nhiều nội dung quan trọng khác

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định ý nghĩa, tầm quan trọng của việc triển khai 2 văn bản pháp Luật nêu trên, qua đó ông đề nghị các sở ban ngành, chính quyền địa phương các huyện, thị thành trên địa bàn tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền những nội dung, quy định của của Luật, trong đó đặc biệt chú trọng phổ biến sâu rộng những điểm mới của Luật nhằm góp phần nâng cao nhận thức của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và nhân nhân về vị trí, vai trò,chức năng của Quốc hội và đại biểu Quốc hội./.

Trọng Hiếu