1. Hướng dẫn đặt THTG làm trang chủ trên trình duyệt Google chrome:

huongdan-chrome

2.Hướng dẫn  đặt THTG làm trang chủ trên trình duyệt Microsoft Edge 

 

edge