Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết TW 7

(THTG) Sáng 27/8, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Tiền Giang đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI cho đội ngũ cán bộ chủ chốt, cấp ủy viên các chi, đảng bộ trực thuộc.

Các đại biểu dự hội nghị được báo cáo viên phổ biến, quán triệt 5 chuyên đề trong đó có 2 nghị quyết và 3 kết luận mà Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khoá XI đã thông qua, gồm: Nghị quyết về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Nghị quyết về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Kết luận về tiếp thu ý kiến nhân dân góp ý vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và báo cáo kết quả 01 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương IV “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Kết luận về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở; Kết luận về một số vấn đề cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020. Đây là những vấn đề rất quan trọng đối với sự phát triển đất nước trong tình hình mới.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Thanh Nhàn, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh yêu cầu các đại biểu cần tập trung nghiên cứu, hiểu sâu, nắm vững các nội dung cơ bản, các chủ trương, quan điểm của Đảng trong các kết luận, nghị quyết của Trung ương để truyền đạt, phổ biến đến cán bộ, đảng viên. Đồng thời, mỗi cấp ủy cần căn cứ vào chương trình hành động, nghị quyết của Tỉnh ủy, Đảng ủy khối để xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, phù hợp với tình hình thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị, từng cấp ủy Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên căn cứ  chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực công tác, vận dụng một cách sáng tạo, sát thực các nội dung của Nghị quyết để đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Hội nghị sẽ tiếp tục làm việc đến ngày 28/8.