Chuyên đề 24.5 – Xã Thanh Hòa phát triển vườn chuyên canh.

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục