- Nhiệt liệt chào mừng 42 năm ngày Giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2017) và 131 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886-01/5/2017)! - Phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh! - Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thường xuyên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh! - Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm! - Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm! - Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!