Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám ở Mỹ Tho – Gò Công

Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 là một trong những trang sử vẻ vang của cách mạng Việt Nam nói chung, của Đảng bộ và nhân dân Mỹ Tho – Gò Công (nay là tỉnh Tiền Giang) nói riêng, đánh dấu bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam và lịch sử tỉnh nhà.

Phát huy truyền thống đấu tranh bất khuất chống giặc ngoại xâm của Nguyễn Huệ, của Trương Định, Thủ Khoa Huân…, Đảng bộ và nhân dân Mỹ Tho – Gò Công cùng cả nước, từ năm 1930 đến năm 1945 đã trải qua 3 cao trào cách mạng, đặc biệt là cuộc Khởi nghĩa Nam kỳ năm 1940 oanh liệt – nơi lá cờ đỏ sao vàng lần đầu tiên tung bay tại đình Long Hưng, đã làm nên Cách mạng Tháng Tám thành công.

1

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám ở Mỹ Tho – Gò Công là thắng lợi của việc Đảng bộ vận dụng một cách sáng tạo đường lối giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; kết hợp đúng đắn hai nhiệm vụ chống đế quốc, chống phong kiến vào hoàn cảnh cụ thể của địa phương.

Đó là thắng lợi của tinh thần cách mạng tiến công, sử dụng bạo lực cách mạng với hai lực lượng chính trị, vũ trang và sự kết hợp chặt chẽ giữa hai hình thức đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang, kết hợp nông thôn với thành thị, chọn đúng thời cơ, phân hóa kẻ thù, làm tê liệt các âm mưu phản động của địch.

Cách mạng Tháng Tám ở Mỹ Tho – Gò Công thành công nhanh chóng xuất phát từ toàn dân đoàn kết, đồng lòng vùng dậy khởi nghĩa giành lại chính quyền về tay nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thắng lợi đã đập tan sự thống trị của thực dân Pháp trong hơn 80 năm. Với thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, nhân dân Mỹ Tho  – Gò Công cùng với cả nước bước vào kỷ nguyên mới: Kỷ nguyên độc lập, tự do và tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Từ thắng lợi vẻ vang của Cách mạng Tháng Tám khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, cùng cả nước, Đảng bộ và nhân dân Tiền Giang: “Đã giành chiến thắng vĩ đại trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới, đưa đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội” (Hiến pháp năm 2013).

Thắng lợi Cách mạng Tháng Tám làm cho nhân dân Tiền Giang càng hiểu rõ và tin tưởng hơn vào sự lãnh đạo của Đảng, con đường tất yếu để xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Tinh thần Cách mạng Tháng Tám, những bài học của Cách mạng Tháng Tám vẫn còn nguyên ý nghĩa đối với sự nghiệp đổi mới hiện nay, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Phát huy tinh thần quật khởi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và Quốc khánh 2-9, Đảng bộ và nhân dân Tiền Giang đã và đang triển khai các phong trào hành động cách mạng, nhằm quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, theo chủ đề Đại hội X Đảng bộ tỉnh: “Nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ, tăng cường đoàn kết, phát huy dân chủ, năng động sáng tạo, xây dựng Tiền Giang là tỉnh phát triển bền vững trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long”, cũng là hành động thiết thực kỷ niệm 71 năm Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và Quốc khánh 2-9.

Nguồn : Báo Ấp Bắc

Tựa đề là của THTG