Gò Công Đông tiềm năng và triển vọng (26.04.2019)

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf
http%3A%2F%2F123.30.141.4%3A8000%2FPhat+Trua+26-4-2019+Go+Cong+Dong+Tiem+Nang+Va+Trien+Vong-okdl-1.m4v

Video cùng chuyên mục