Gò Công Đông tiềm năng và triển vọng (02.8.2018)

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf
http%3A%2F%2F123.30.141.4%3A8000%2FGcd+Tiem+Nang+Va+Phat+Trien+2.8.2019-1.mp4

Video cùng chuyên mục