TP. Mỹ Tho tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

        Thành ủy Mỹ Tho vừa triển khai nhiệm vụ tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh” năm 2012. Theo đó, Thành ủy Mỹ Tho đề nghị các Ban Đảng, cấp ủy Đảng cơ sở tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục quán triệt Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị, Thông tri số 05 của Tỉnh ủy Tiền Giang về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2015 nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay; kiểm tra, đôn đốc, phát hiện và biểu dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phê bình uốn nắn các nhận thức lệch lạc, các việc làm thiếu gương mẫu; đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… 

* Trong năm 2011, công tác cải cách tư pháp được Thành ủy Mỹ Tho quan tâm lãnh - chỉ đạo chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi và từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp, nâng chất công tác cải cách tư pháp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay.

Năm 2012, Thành ủy đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện chương trình cải cách tư pháp như: Tiếp tục triển khai quán triệt nội dung Nghị quyết số 49 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 01 của Tỉnh ủy Tiền Giang về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; tăng cường công tác kiểm sát việc bắt, tạm giữ, tạm giam, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; thực hiện tốt công tác phòng chống tội phạm, nâng cao chất lượng hoạt động tố tụng hình sự và chất lượng xét xử; thực hiện tốt chế độ tiếp công dân, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp, nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở…