Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang tọa đàm Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh .

(THTG) Ngày 24/10, Đảng bộ Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang (PTTH) tổ chức tọa đàm Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước.

Untitled 1

Ảnh : Trần Liêm 

Trong giai đoạn xây dựng và phát triển đất nước gắn với cuộc vận động Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên lĩnh vực văn hóa không thể tách rời NQTW 5 khóa VIII của Đảng về “ Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”. Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã ban hành  Nghị quyết 33 về Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Từ tư tưởng nội dung NQTW 5 và Nghị quyết 33, các tham luận tại tọa đàm liên hệ thực tiễn trong công việc hàng ngày về tiêu chuẩn cán bộ viên chức có văn hóa giao tiếp trong công sở, với đồng nghiệp với nhân dân, văn hóa của người phóng viên trong giao tiếp, trong tác nghiệp. Tư tưởng của Bác Hồ khẳng định rằng: Báo chí luôn là diễn đàn biểu đạt tri thức văn hóa một cách rõ ràng nhất, là bảng tổng hợp tiêu biểu cho sự tiến triển chính trị, tư tưởng của một con người và của cả dân tộc. Viết và nói của Hồ Chí Minh luôn luôn gắn liền với hành động: Đó là hành động cách mạng .

Phát biểu tại tọa đàm, ông Nguyễn Đức Đảm, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang khẳng định: Qua học tập tư tưởng và phong cách của Hồ Chí Minh , lực lượng làm báo của Đài Phát thanh và Truyền hình luôn làm đúng tôn chỉ mục đích và  rèn luyện đạo đức nghề nghiệp. Từng cán bộ đảng viên, phóng viên tiếp cận tinh thần tư tưởng để ứng dụng vào chuyên môn, công việc, trong giao tiếp và trong mối quan hệ với quần chúng nhân dân, với công chúng, góp phần vào sự phát triển báo chí của tỉnh Tiền Giang trong giai đoạn mới.

 

Thanh Thảo