Giao lưu trực tuyến chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Nhân kỷ niệm 127 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2017), đồng thời thiết thực triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, bắt đầu từ 8h30, ngày 31/5/2017, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tổ chức giao lưu trực tuyến với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, với các nội dung cơ bản sau:

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Làm rõ vì sao trong giai đoạn hiện nay cần đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

Những nội dung cơ bản trong di sản tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và vận dụng vào thực tiễn trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay;

Một số vấn đề về Kế hoạch, giải pháp tổ chức thực hiện và những việc cần làm ngay để thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.

Tham dự chương trình và trực tiếp giao lưu với bạn đọc có các vị khách mời:

– GS.TS. Hoàng Chí Bảo, Chuyên gia cao cấp, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh;

– PGS.TS. Phạm Ngọc Anh, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh;

– PGS.TS. Nguyễn Mạnh Hà, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh;

– GS.TS. NGƯT. Mạch Quang Thắng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh;

– PGS.TS. Nguyễn Phương Hoa, Trưởng Bộ phận chuyên trách Chỉ thị 05, Ban Tuyên giáo Trung ương;

Chương trình giao lưu trực tuyến được tổ chức vào dịp này có ý nghĩa đặc biệt, góp phần làm sáng rõ hơn khối di sản đồ sộ về tư tưởng, phong cách, đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho các thế hệ sau. Qua đó đặt ra nhiệm vụ cho mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách của Người. Đồng thời tiếp tục gìn giữ, lưu truyền và khắc sâu thêm nhận thức về tư tưởng, phong cách, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với các tầng lớp nhân dân; góp phần giáo dục, xây dựng nhân cách, đạo đức của mỗi cán bộ, đảng viên, các thế hệ người Việt Nam; tiếp tục quảng bá về giá trị tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh tới cộng đồng quốc tế.

Chương trình giao lưu trực tuyến cũng có ý nghĩa thiết thực góp phần đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ tư (khóa XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ”.

Nguồn ĐCSVN