Tiền Giang thống kê số lượng người đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi, để chuẩn bị tiêm ngừa vắc-xin Covid-19

(THTG) UBND tỉnh Tiền Giang vừa ban hành công văn số 5999 về việc thống kê số lượng người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi trên địa bàn tỉnh.

1

Theo công văn, trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi được đề xuất triển khai tiêm vắc – xin khi có hướng dẫn của Bộ Y tế.

Công văn nêu rõ: Để có phương án báo cáo, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc tổ chức tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi trên địa bàn tỉnh trong thời gian sớm nhất, UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Cục Thống kê tỉnh, các sở, ngành tỉnh có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố: Thống kê đầy đủ số lượng người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi trên địa bàn tỉnh (theo số liệu của cơ quan thống kê).

Tham mưu UBND tỉnh phương án tổ chức tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho đối tượng từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi, trên địa bàn tỉnh để báo cáo, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân tỉnh và triển khai tiêm vắc-xin ngay khi có hướng dẫn và phân bổ vắc-xin của Bộ Y tế; trong đó, lưu ý phương án phải thể hiện rõ dự kiến số lượng, thời gian từng đợt tiêm vắc-xin, nhân lực, kinh phí thực hiện (Ngân sách nhà nước, kinh phí từ xã hội hóa)…  Báo cáo đề xuất gửi UBND tỉnh chậm nhất là ngày 16/10/2021.

Thanh Đào