Xây dựng BĐBP vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao

Cách đây 56 năm, ngày 19-11-1958, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa II) đã ra Nghị quyết 58/NQ-TW và ngày 3-3-1959 Thủ tướng Chính phủ ra Nghị định 100/TTg thành lập lực lượng vũ trang chuyên trách công tác biên phòng, lấy tên là Công an nhân dân vũ trang (CANDVT).

Nghị định nêu rõ: “Thống nhất các đơn vị bộ đội đang làm công tác bảo vệ nội địa, bảo vệ biên giới, giới tuyến và các đơn vị công an biên phòng, cảnh sát vũ trang thành một lực lượng vũ trang chuyên trách công tác biên phòng và bảo vệ nội địa lấy tên là Công an nhân dân vũ trang, đặt dưới sự lãnh đạo của Bộ Công an”.

        Từ lúc này, nước ta chính thức có một lực lượng vũ trang chuyên trách công tác nội địa, biên phòng, tập trung thống nhất từ Trung ương đến cơ sở. Đây là mốc lịch sử đánh dấu sự khai sinh của một lực lượng vũ trang cách mạng do Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh thành lập, có ý nghĩa vô cùng to lớn về sự phát triển của sự nghiệp bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới Quốc gia.

Có thể nói, lần đầu tiên nước ta có một lực lượng vũ trang cách mạng, chính quy, tập trung, thống nhất, chuyên trách bảo vệ biên cương, biển đảo, nội địa của Tổ quốc.

Từ khi thành lập đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, được Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn ân cần chăm sóc, dạy bảo, CANDVT trước đây và Bộ đội Biên phòng (BĐBP) ngày nay đã ra sức phấn đấu suốt chặng đường đầy gian lao, thử thách nhưng rất vinh quang.

Qua 55 năm chiến đấu không ngừng, trung thành, tận tuỵ, dũng cảm, kiên cường bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo của Tổ quốc và lập nên những chiến công trên các trận tuyến trong các giai đoạn cách mạng mới, nhiệm vụ vẻ vang của BĐBP càng được cụ thể hóa quan điểm “Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng”của Đảng và chọn ngày 3-3-1989 là Ngày Biên phòng toàn dân.

25 năm qua, Đảng ta đã phát triển nhiệm vụ giữ vững chủ quyền an ninh Quốc gia gắn với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; vì vậy đến ngày 3-3 hàng năm cả hệ thống chính trị và toàn dân tộc hướng về ngày truyền thống BĐBP và Ngày Biên phòng toàn dân để cùng nhau ôn lại truyền thống, ý chí chiến đấu, chung sức xây dựng sự nghiệp biên phòng ngày càng vững mạnh, góp phần bảo vệ vững chắc lãnh thổ biên giới Quốc gia.

Trong thực hiện công cuộc đổi mới và tham gia xây dựng, phát triển quê hương Tiền Giang giàu đẹp theo định hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”; trước những âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh Tiền Giang luôn giữ vững quan điểm, lập trường giai cấp công nhân, có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, phát huy tốt vai trò nòng cốt, chuyên trách trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển, giữ gìn trật tự an toàn xã hội (TTATXH) khu vực biên giới biển (BGB) tỉnh nhà; làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác biên phòng, “Xây dựng nền biên phòng toàn dân”.

Tích cực xây dựng BĐBP theo hướng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có chất lượng cao, số lượng phù hợp, tổ chức hợp lý”, kết hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành của địa phương tham gia xây dựng, củng cố cơ sở chính trị, đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, bằng nhiều biện pháp tích cực, phòng, chống có hiệu quả hoạt động “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững chủ quyền an ninh BGB và TTATXH ở khu vực BGB, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội.

Với những hình ảnh người chiến sĩ biên phòng như: “Thầy giáo quân hàm xanh”, “Hình ảnh chiến sĩ biên phòng nơi đầu sóng, ngọn gió để tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trên biển”, “Các tổ, đội công tác biên phòng bám địa bàn, cùng ăn, cùng ở, cùng làm với nhân dân”, để bảo vệ cuộc sống bình yên xóm ấp, đã tạo nên tình cảm sâu nặng, sự gắn bó, tin tưởng của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành và nhân dân địa phương đối với lực lượng BĐBP tỉnh nhà.

Đó là những hình ảnh đẹp về người chiến sĩ quân hàm xanh trong xây dựng “Thế trận lòng dân”. Với những thành tích đó BĐBP tỉnh nhà được các bộ, ngành Trung ương, địa phương và Bộ Tư lệnh BĐBP tặng nhiều danh hiệu đơn vị Quyết thắng, Chiến sĩ thi đua và nhiều Bằng khen, Giấy khen cho tập thể, cá nhân.

Những năm tới, nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh BGB rất nặng nề và toàn diện. Để thực hiện có hiệu quả các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là Luật Biên giới Quốc gia và các văn bản hướng dẫn thi hành luật, một cơ sở pháp lý quan trọng để BĐBP tiếp tục đấu tranh làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, trong phòng, chống hoạt động phá hoại của kẻ thù và các loại tội phạm xâm hại đến Quốc gia, bọn tội phạm hình sự, buôn lậu, vận chuyển ma túy, chất nổ…

Đây là nhiệm vụ rất nặng nề, đòi hỏi BĐBP tập trung nỗ lực có những chủ trương, biện pháp chủ động đấu tranh có hiệu quả với các loại đối tượng, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh BGB. Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XI) đã có kết luận về nhiệm vụ “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong lực lượng BĐBP tỉnh nhà cần tập trung thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chủ động nắm chắc tình hình một cách tổng thể, có chiều sâu. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các quan điểm, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, xử lý tốt các tình huống xảy ra, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, kiên quyết đấu tranh chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, tấn công trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm, tích cực bài trừ các loại tệ nạn xã hội, làm tốt công tác phòng, chống biến đổi khí hậu, lụt bão, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, giảm nhẹ thiên tai.

Bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh BGB của tỉnh, giữ vững TTATXH khu vực biên phòng, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển KT-VH-XH ở địa phương.

2. Thực hiện đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, tập trung xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh toàn diện; xây dựng khối đoàn kết toàn dân, mối quan hệ gắn bó máu thịt của quân dân; hiệp đồng chặt chẽ với các cấp, các ngành, các lực lượng có liên quan, phát huy sức mạnh tổng hợp trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền an ninh BGB.

Chủ động làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về nhiệm vụ công tác biên phòng; tích cực tham gia củng cố cơ sở chính trị; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của địa phương; tập trung thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ về “Xây dựng phát triển KT-VH-XH, củng cố quốc phòng – an ninh các xã, phường biên giới, hải đảo”, Luật Biên giới Quốc gia, Luật Biển Việt Nam năm 2012 và Nghị định 161 của Chính phủ về “Quy chế quản lý, bảo vệ biên giới vùng biển”, Nghị định 77/NĐ-CP của Chính phủ và Quy chế 877 về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh Quốc gia, giữ gìn TTXH và nhiệm vụ quốc phòng; Kế hoạch 98/KH-UBND của UBND tỉnh về bảo vệ biển Đông, hải đảo và khu vực biên giới biển tỉnh Tiền Giang (giai đoạn 2012 – 2017).

3. Tập trung xây dựng, nâng cao trình độ lãnh đạo, chỉ huy và sức chiến đấu của toàn đơn vị; trước hết giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, bồi dưỡng lòng yêu nước, khắc phục mọi khó khăn, thử thách, nêu cao ý thức cảnh giác, tỉnh táo trước mọi tình huống, kiên định đấu tranh không để kẻ địch lợi dụng, mua chuộc, lôi kéo và tác động bên ngoài vào nội bộ, không để “tự diễn biến” trong đơn vị. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

4. Thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu có hiệu quả; tổ chức luyện tập các kế hoạch, phương án chiến đấu để nâng cao tổ chức điều hành tốt nhiệm vụ được giao; tích cực tham gia diễn tập tác chiến phòng thủ khu vực. Huấn luyện nâng cao trình độ mọi mặt về chính trị, quân sự, chuyên môn nghiệp vụ, pháp luật và ứng dụng có hiệu quả khoa học công nghệ để đáp ứng yêu cầu xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện theo hướng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

5. Quán triệt quan điểm tự lực, tự cường, phát huy tính chủ động, sáng tạo trong lao động, tăng gia sản xuất có hiệu quả về kinh tế để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội; xây dựng môi trường văn hóa cơ quan, đơn vị văn minh lành mạnh. Chăm lo và đảm bảo tốt các chế độ, chính sách theo quy định, tạo sự gắn bó cho mọi cán bộ, chiến sĩ an tâm công tác.

Nhiệm vụ công tác biên phòng trong thời gian tới còn nhiều khó khăn, gian khổ, đầy thử thách và hết sức vinh dự, tự hào của cán bộ, chiến sĩ BĐBP; song với truyền thống 55 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Tỉnh ủy tin tưởng rằng cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh nhà vững vàng tay súng, luôn xứng đáng là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền an ninh BGB.

Đảng bộ, chính quyền các cấp, các ngành và nhân dân địa phương luôn quan tâm theo dõi và tạo mọi điều kiện thuận lợi cả về vật chất, lẫn tinh thần để cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với truyền thống cách mạng vẻ vang của lực lượng BĐBP, của quê hương Tiền Giang với những địa danh Ấp Bắc, Rạch Gầm Xoài Mút anh hùng.

Tiến sĩ  TRẦN THẾ NGỌC,
Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang