UBND tỉnh Tiền Giang lấy ý kiến đóng góp Dự thảo Bộ Luật Dân sự sửa đổi

(THTG) Ngày 26/3, UBND, Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UB MTTQVN tỉnh Tiền Giang phối hợp tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp Dự thảo Bộ Luật Dân sự sửa đổi. Ông Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự thảo Bộ Luật Dân sự sửa đổi có 26 chương, 712 điều qui định những nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự, địa vị pháp lý, chuẩn mực pháp lý về cách ứng xử của cá nhân và pháp nhân; quyền, nghĩa vụ về nhân thân và tài sản của cá nhân, pháp nhân trong các quan hê hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động và các quan hệ khác hình thành trên cơ sở bình đẳng, tự do ý chí, độc lập về tài sản và tự chịu trách nhiệm.

03

Đại biểu đã tham gia góp ý tập trung vào 10 vấn đề trọng tâm của dự thảo bao gồm: trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền trong bảo vệ quyền dân sự, quyền nhân thân, chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự, hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự không tuân thủ quy định về hình thức, bảo vệ người thứ ba trong trường hợp giao dịch dân sự bị vô hiệu, hình thức sở hữu, thời điểm xác lập quyền sở hữu và điều chỉnh hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi, lãi suất trong hợp đồng vay tài sản, thời hiệu.

Các ý kiến đều nhất trí về sự cần thiết phải sửa đổi, bổ sung Bộ Luật Dân sự 2005 cho phù hợp với Hiến pháp mới, các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và thống nhất với hầu hết nội dung các điều khoản của bản dự thảo. Bên cạnh đó, đại biểu cũng đề nghị dự thảo luật bổ sung các điều luật để giải thích một số khái niệm, từ ngữ cũng như cơ cấu, diễn đạt các điều khoản hợp lý và chuẩn xác, dễ hiểu để đảm bảo tính khả thi sau khi luật ban hành.

Khánh Hồng