UBND tỉnh Tiền Giang ban hành văn bản kiểm soát, hỗ trợ người nuôi nghêu bị thiệt hại

     (THTG) Trước tình hình nghêu ở vùng Gò Công bị chết bất thường, gây thiệt hại nặng nề cho người nuôi, UBND tỉnh Tiền Giang vừa ban hành văn bản số 1069 về việc tăng cường, kiểm soát, quản lý, hỗ trợ khắc phục thiệt hại do nghêu chết năm 2015.

Untitled 1

    Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Gò Công Đông chỉ đạo các đơn vị chuyên môn và địa phương tiếp tục kiểm soát, theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình nghêu chết, đánh giá mức độ thiệt hại, thống kê chính xác, đầy đủ số hộ, số diện tích bị thiệt hại. Chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh nghiên cứu, xác minh nghêu chết để từ đó đề ra giải pháp khống chế thiệt hại. Định kỳ hàng tuần tổng hợp kết quả thực hiện, diễn biến tình hình báo cáo UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.

     UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT tăng cường hỗ trợ địa phương trong việc lấy mẫu nghêu và mẫu nước gởi cơ quan chuyên môn của Bộ NN và PTNT phân tích, xác định nguyên nhân nghêu chết và đề ra giải pháp khống chế, khắc phục thiệt hại, đồng thời phối hợp với Sở Tài chính nghiên cứu, đề xuất cơ chế hỗ trợ cho người dân có nghêu chết bị thiệt hại theo quy định hiện hành./.

Kim Nữ