Triển khai đề án tinh giản biên chế

 

(THTG) Ngày 27/5, Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang phối hợp với Ban Tổ chức tỉnh ủy, Sở Tài chính, Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị, Nghị định số 108, Nghị định số 26 của Chính phủ về tinh giản biên chế.

03

Ảnh: Anh Tuấn

Ban Tổ chức tỉnh ủy triển khai nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức. Mục tiêu của tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm bảo đảm từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao chất lượng hoạt động, hiệu lực, hiệu quả của các cơ quan, đơn vị

Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Bảo hiểm xã hội trình bày về Nghị định số 108, Thông tư số 01 về tinh giản biên chế, Nghị định số 26, Hướng dẫn số 35 về chế độ, chính sách cho cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử; trình bày về nguồn kinh phí thực hiện tinh giản biên chế; thu bảo hiểm xã hội và giải quyết chính sách cho các đối tượng tinh giản biên chế

Theo đề án, từ năm 2015 đến năm 2021, mỗi cơ quan, đơn vị phải thực hiện tinh giản tối thiểu 10% chỉ tiêu biên chế của cơ quan, đơn vị. Căn cứ tình hình cụ thể của từng cơ quan, đơn vị hàng năm để xác định tỷ lệ tinh giản biên chế cho phù hợp.

Thanh Thảo