Tỉnh ủy Tiền Giang sơ kết thực hiện Quyết định 57 và 123 của Bộ chính trị.

( THTG) Ngày 11/10, Tỉnh ủy Tiền Giang tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm việc thực hiện Quy định số 57 và tổng kết 8 năm thực hiện Quy định 123 của Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng về một số vấn đề trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ và kết nạp đảng viên.

Ông Nguyễn Văn Danh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Quy định số 57 của Bộ Chính trị đã góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trước đây, phục vụ kịp thời cho công tác tổ chức cán bộ, đảng viên, công tác kết nạp đảng viên, công tác nhân sự Đại hội Đảng, công tác nhân sự của các cơ quan dân cử, các đoàn thể chính trị xã hội, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo vệ chính trị nội bộ, phòng chống có hiệu quả chiến lực diễn biến hòa bình. Việc thực hiện các quy định này ở tỉnh Tiền Giang được các cấp ủy đảng triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng thẩm quyền. Đồng thời phát hiện và xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm trong cán bộ, đảng viên và những sai phạm về nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng, mất đoàn kết nội bộ đáp ứng tốt yêu cầu về công tác tổ chức và cán bộ của Đảng.

Thực hiện Quy định số 123 của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tiền Giang đã ban hành Kế hoạch số 10, hướng dẫn Đảng ủy cấp huyện và tương đương tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm. Đồng thời từ năm 2009 đến nay, Tỉnh ủy Tiền Giang luôn quan tâm chỉ đạo các cấp ủy, các cơ quan tham mưu theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện. Các cấp ủy, các tổ chức Đảng và chính quyền đã thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tôn giáo đồng thời đảng viên được kết nạp theo qui định 123 đã thực hiện tốt hơn việc vận động gia đình, quần chúng trong cộng đồng chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần tích cực trong công tác xây dựng Đảng và giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong toàn dân.