Tiền Giang vào cuộc tổng điều tra nông nghiệp, nông thôn và thủy sản năm 2011.

(THTG) Ngày đầu tháng 7, cùng với cả nước, Tiền Giang bước vào cuộc tổng điều tra nông nghiệp, nông thôn và thủy sản năm 2011.

Ngay từ sáng sớm, Ban chỉ đạo tỉnh, huyện đã có mặt tại các xã họp ban chỉ đạo xã và các điều tra viên trước khi tiến hành điều tra. Trong cuộc tổng điều tra lần này, tại các huyện phía đông của tỉnh TG có 1.181 địa bàn, với trên 137 ngàn hộ. Riêng huyện Gò Công Tây có 266 địa bàn, vời trên 31.760 hộ, trong đó có 5 xã được chọn là địa bàn mẫu, gồm có các xã: Bình Nhì, Bình Phú, Bình Tân, Thạnh Nhựt và Long Bình. Để cuộc điều tra được diễn ra thuận lợi, ngay từ trước đó ban chỉ đạo huyện phối hợp cùng Ban chỉ đạo xã đã thực hiện tốt công tác tập huấn cho các điều tra viên, nhất là tuyên truyền sâu rộng cuộc tổng điều tra đến từng địa bàn, khu dân cư, nhằm giúp cho nhân dân hiểu rõ ý nghĩa và mục đích của cuộc điều tra lần này.

Tại 2 xã Bình Nhì và Thạnh Nhựt, người dân đã ý thức được cuộc điều tra quan trọng này liên quan đến quyền lợi của mình, nên đã tạo điều kiện thuận lợi cho các điều tra viên đến thu thập thông tin về tình hình sản xuất nông nghiệp, lao động việc làm, đời sống và các hoạt động khác trong cuộc sống hằng ngày ở hộ gia đình.

 Sau khi tiến hành điều tra từng hộ dân, các điều tra viên đã cùng nhau xem xét, đánh giá lại những mặt đạt được và chưa đạt được trong ngày đầu tiên, nhằm giúp cho các ngày điều tra tiếp theo đạt hiệu quả cao hơn, đúng với tiến độ.

Thời gian điều tra còn kéo dài đến ngày 15/7 đối với hộ điều tra toàn bộ và đến ngày 30/7 đối với hộ điều tra mẫu. Những thu thập thông tin đến tận hộ dân sẽ phản ánh thực trạng và xu hướng phát triển của nông nghiệp nông thôn hiện nay. Từ đó, làm cơ sở xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển khu vực nông thôn, nông nghiệp và cải thiện mức sống dân cư nông thôn trên phạm vi cả nước cũng như từng địa phương, góp phần quan trọng trong việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới đạt kết quả cao.