Tiền Giang thực hiện môi trường không khói thuốc lá.

(THTG) Trong năm 2013, với mục tiêu “Củng cố, nhân rộng và hỗ trợ các đơn vị thực hiện môi trường không khói thuốc tại tỉnh Tiền Giang, với chỉ tiêu 100% cơ sở y tế, bệnh viện thực hiện môi trường không khói thuốc; 30% đơn vị hành chính thực hiện cơ quan không khói thuốc.

1

Ngành Y tế cũng đã xây dựng kế hoạch phòng chống tác hại thuốc lá thực hiện chiến lược quốc gia phòng chống tác hại thuốc lá đến năm 2020. Tháng 5/2013 Luật phòng chống tác hại thuốc lá đã có hiệu lực gồm 5 chương và 33 điều.

Từ năm 2005-2011, tỉnh Tiền Giang đã được Chương trình phòng chống tác hại thuốc lá Trung ương hỗ trợ thực hiện dự án “Thay đổi hành vi hút thuốc lá trong nhà tại thành phố Mỹ Tho”. Đến nay, đã xây dựng “Mô hình môi trường không khói thuốc” tại 106 đơn vị của 3 khối hành chính, y tế, trường học, các hoạt động truyền thông đã góp phần quan trọng thay đổi nhận thức của bộ phận người dân và cán bộ viên chức về phòng chống tác hại thuốc lá.

Thanh Xuân