Thông báo các nội dung có liên quan về luật BHXH sửa đổi

UBND tỉnh Tiền Giang vừa có thông báo số 62/TB-UBND ngày 3/4/2015 thông báo các nội dung có liên quan về Luật BHXH sửa đổi. Sau đây là toàn văn thông báo:

20150403024135593045_5709