Sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 1973 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

       (THTG)  Ngày 13/3, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 1973 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

2

Bà Trần Kim Mai , UVTVTU– Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Qua 2 năm triển khai thực hiện, Chỉ thị 1973 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã và đang đi vào cuộc sống của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, có ý nghĩa quan trọng trong công cuộc xây dựng, chấn chỉnh đạo đức, lối sống và tác phong lề lối làm việc tạo thêm động lực thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý, điều hành của lãnh đạo các cấp. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện vẫn còn một số hạn chế, đó là công tác triển khai thực hiện ở một số nơi còn lúng túng, chưa đi vào chiều sâu, chưa kịp thời biểu dương khen thưởng những điển hình, một số cán bộ công chức, viên chức, người lao động tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật còn yếu, thiếu sáng tạo trong công việc…

Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Kim Mai đã chỉ đạo những giải pháp khắc phục hạn chế để đưa cuộc vận động đi vào chiều sâu trong thời gian tới. Dịp này, UBND tỉnh Tiền Giang tặng bằng khen cho 11 tập thể và 40 cá nhân đã thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong 2 năm qua.

Thanh Thảo