MDEC – Tiền Giang 2012 với các hoạt động trọng tâm