LỊCH PHIM TRUYỆN THÁNG 02/2021

KHUNG GIỜ THỨ 2 01/02/2021 THỨ 3 02/02/2021 THỨ 4 03/02/2021 THỨ 5 04/02/2021 THỨ 6 05/02/2021 THỨ 7 06/02/2021 CHỦ NHẬT 07/02/2021
5:30 (PL 19:45) PTQ – Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển T3 PTQ – Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển T4 PTQ – Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển T5 PTQ – Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển T6 PTQ – Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển T7 PTQ – Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển T8 PTQ – Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển T9
7:05 (PL 21:35) PVN – Mùi đời T25 PVN – Mùi đời T26 PVN – Mùi đời T27 PVN – Mùi đời T28
8:35 PHQ – Cô gái mạnh mẽ T4 PHQ – Cô gái mạnh mẽ T5 PHQ – Cô gái mạnh mẽ T6 PHQ – Cô gái mạnh mẽ T7 PHQ – Cô gái mạnh mẽ T8 PHQ – Cô gái mạnh mẽ T9 PHQ – Cô gái mạnh mẽ T10
12:00 PVN – Lớp học tình yêu T12 PVN – Lớp học tình yêu T13 PVN – Lớp học tình yêu T14 PVN – Lớp học tình yêu T15 PVN – Lớp học tình yêu T16 PVN – Lớp học tình yêu T17 PVN – Lớp học tình yêu T18
12:45 PHQ – Ký ức lọ lem T16 PHQ – Ký ức lọ lem T17 PHQ – Ký ức lọ lem T18 PHQ – Ký ức lọ lem T19 PHQ – Ký ức lọ lem T20 PHQ – Ký ức lọ lem T21 PHQ – Ký ức lọ lem T22
14:00 PVN – Thiên thần 1001 T82,83,84 PVN – Thiên thần 1001 T85,86,87 PVN – Thiên thần 1001 T88,89,90 PVN – Thiên thần 1001 T91,92,93 PVN – Thiên thần 1001 T94,95,96 PVN – Thiên thần 1001 T97,98,99 PVN – Thiên thần 1001 T100,101,102
16:25 PTQ – Anh hùng Phương Thế Ngọc T19 PTQ – Anh hùng Phương Thế Ngọc T20 PTQ – Anh hùng Phương Thế Ngọc T21 PTQ – Anh hùng Phương Thế Ngọc T22 PTQ – Anh hùng Phương Thế Ngọc T23 PTQ – Anh hùng Phương Thế Ngọc T24 PTQ – Anh hùng Phương Thế Ngọc T25
17:30 PTQ – Tiêu thập nhất lang T40 PTQ – Tiêu thập nhất lang T41 PTQ – Tiêu thập nhất lang T42 (Hết) PTQ – Quái kiệt MC T1 PTQ – Quái kiệt MC T2 PTQ – Quái kiệt MC T3 PTQ – Quái kiệt MC T4
19:48 PTQ – Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển T4 PTQ – Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển T5 PTQ – Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển T6 PTQ – Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển T7 PTQ – Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển T8 PTQ – Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển T9 PTQ – Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển T10
20:50 PVN – Mắt nai T70,71,72 PVN – Mắt nai T73,74,75 PVN – Mắt nai T76,77,78 Táo quân PVN – Mắt nai T79,80,81 ĐĐVQ PVN – Mắt nai T82,83,84
21:35 PVN – Mùi đời T25 PVN – Mùi đời T26 PVN – Mùi đời T27 PVN – Mùi đời T28
22:45 (PL 14:00) PVN – Thiên thần 1001 T82,83,84 PVN – Thiên thần 1001 T85,86,87 PVN – Thiên thần 1001 T88,89,90 PVN – Thiên thần 1001 T91,92,93 PVN – Thiên thần 1001 T94,95,96 PVN – Thiên thần 1001 T97,98,99 PVN – Thiên thần 1001 T100,101,102
23:30 (PL 8:35) PHQ – Cô gái mạnh mẽ T4 PHQ – Cô gái mạnh mẽ T5 PHQ – Cô gái mạnh mẽ T6 PHQ – Cô gái mạnh mẽ T7 PHQ – Cô gái mạnh mẽ T8 PHQ – Cô gái mạnh mẽ T9 PHQ – Cô gái mạnh mẽ T10
0:30 (PL 16:25) PTQ – Anh hùng Phương Thế Ngọc T19 PTQ – Anh hùng Phương Thế Ngọc T20 PTQ – Anh hùng Phương Thế Ngọc T21 PTQ – Anh hùng Phương Thế Ngọc T22 PTQ – Anh hùng Phương Thế Ngọc T23 PTQ – Anh hùng Phương Thế Ngọc T24 PTQ – Anh hùng Phương Thế Ngọc T25
1:30  (PL17:30) PTQ – Tiêu thập nhất lang T40 PTQ – Tiêu thập nhất lang T41 PTQ – Tiêu thập nhất lang T42 (Hết) PTQ – Quái kiệt MC T1 PTQ – Quái kiệt MC T2 PTQ – Quái kiệt MC T3 PTQ – Quái kiệt MC T4
2:15 (PL 20:50) PVN – Mắt nai T70,71,72 PVN – Mắt nai T73,74,75 PVN – Mắt nai T76,77,78 Táo quân PVN – Mắt nai T79,80,81 ĐĐVQ PVN – Mắt nai T82,83,84
3:30 (PL 12:00) PVN – Lớp học tình yêu T12 PVN – Lớp học tình yêu T13 PVN – Lớp học tình yêu T14 PVN – Lớp học tình yêu T15 PVN – Lớp học tình yêu T16 PVN – Lớp học tình yêu T17 PVN – Lớp học tình yêu T18
4:15 (PL 12:45) PHQ – Ký ức lọ lem T16 PHQ – Ký ức lọ lem T17 PHQ – Ký ức lọ lem T18 PHQ – Ký ức lọ lem T19 PHQ – Ký ức lọ lem T20 PHQ – Ký ức lọ lem T21 PHQ – Ký ức lọ lem T22
KHUNG GIỜ THỨ 2 08/02/2021 (27AL) THỨ 3 09/02/2021 (28AL) THỨ 4 10/02/2021 (29AL) THỨ 5 11/02/2021 (30AL) THỨ 6 12/02/2021 (M1) THỨ 7 13/02/2021 (M2) CHỦ NHẬT 14/02/2021 (M3)
5:30 (PL 19:45) PTQ – Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển T10 PVN – Bay vào cõi mộng T1 PVN – Bay vào cõi mộng T2 PVN – Bay vào cõi mộng T3 (Hết) PVN – Năm sau con lại về T1 PVN – Năm sau con lại về T2 PVN – Năm sau con lại về T3
7:05 (PL 21:35) PVN – Mùi đời T29 PVN – Mùi đời T30 (Hết) PHQ – Một đối một T1 PHQ – Một đối một T2
8:35 PHQ – Cô gái mạnh mẽ T11 PHQ – Cô gái mạnh mẽ T12 PHQ – Cô gái mạnh mẽ T13 PHQ – Cô gái mạnh mẽ T14 PHQ – Cô gái mạnh mẽ T15 PHQ – Cô gái mạnh mẽ T16 PHQ – Cô gái mạnh mẽ T17
12:00 PVN – Lớp học tình yêu T19 PVN – Lớp học tình yêu T20 PVN – Lớp học tình yêu T21 PVN – Lớp học tình yêu T22 PVN – Lớp học tình yêu T23 PVN – Lớp học tình yêu T24 PVN – Lớp học tình yêu T25
12:45 PHQ – Ký ức lọ lem T23 (Hết) PAĐ – Khi người giàu yêu P1 T1 PAĐ – Khi người giàu yêu P1 T2 PAĐ – Khi người giàu yêu P1 T3 PAĐ – Khi người giàu yêu P1 T4 PAĐ – Khi người giàu yêu P1 T5 PAĐ – Khi người giàu yêu P1 T6
14:00 PVN – Thiên thần 1001 T103,104,105 PVN – Thiên thần 1001 T,106,107,108 PVN – Thiên thần 1001 T109,110,111 PVN – Thiên thần 1001 T112,113,114 PVN – Thiên thần 1001 T115,116,117 PVN – Thiên thần 1001 T118,119,120 PVN – Thiên thần 1001 T,121,122,123
16:25 PTQ – Anh hùng Phương Thế Ngọc T26 PTQ – Anh hùng Phương Thế Ngọc T27 PTQ – Anh hùng Phương Thế Ngọc T28 PTQ – Anh hùng Phương Thế Ngọc T29 PTQ – Anh hùng Phương Thế Ngọc T30 PTQ – Anh hùng Phương Thế Ngọc T31 PTQ – Anh hùng Phương Thế Ngọc T32
17:30 PTQ – Quái kiệt MC T5 PTQ – Quái kiệt MC T6 PTQ – Quái kiệt MC T7 PTQ – Quái kiệt MC T8 PTQ – Quái kiệt MC T9 PTQ – Quái kiệt MC T10 PTQ – Quái kiệt MC T11
19:48 PVN – Bay vào cõi mộng T1 PVN – Bay vào cõi mộng T2 PVN – Bay vào cõi mộng T3 (Hết) PVN – Năm sau con lại về T1 PVN – Năm sau con lại về T2 PVN – Năm sau con lại về T3 PVN – Năm sau con lại về T4 (Hết)
20:50 PVN – Mắt nai T85,86,87 PVN – Mắt nai T88,89,90 PVN – Mắt nai T91,92,93 PVN – Mắt nai T94,95 PVN – Mắt nai T96,97,98 ĐĐVQ PVN – Mắt nai T99,100,101
21:35 PVN – Mùi đời T29 PVN – Mùi đời T30 (Hết) PHQ – Một đối một T1 PHQ – Một đối một T2
22:45 (PL 14:00) PVN – Thiên thần 1001 T103,104,105 PVN – Thiên thần 1001 T,106,107,108 PVN – Thiên thần 1001 T109,110,111 PVN – Thiên thần 1001 T112,113,114 PVN – Thiên thần 1001 T115,116,117 PVN – Thiên thần 1001 T118,119,120 PVN – Thiên thần 1001 T,121,122,123
23:30 (PL 8:35) PHQ – Cô gái mạnh mẽ T11 PHQ – Cô gái mạnh mẽ T12 PHQ – Cô gái mạnh mẽ T13 PHQ – Cô gái mạnh mẽ T14 PHQ – Cô gái mạnh mẽ T15 PHQ – Cô gái mạnh mẽ T16 PHQ – Cô gái mạnh mẽ T17
0:30 (PL 16:25) PTQ – Anh hùng Phương Thế Ngọc T26 PTQ – Anh hùng Phương Thế Ngọc T27 PTQ – Anh hùng Phương Thế Ngọc T28 PTQ – Anh hùng Phương Thế Ngọc T29 PTQ – Anh hùng Phương Thế Ngọc T30 PTQ – Anh hùng Phương Thế Ngọc T31 PTQ – Anh hùng Phương Thế Ngọc T32
1:30  (PL17:30) PTQ – Quái kiệt MC T5 PTQ – Quái kiệt MC T6 PTQ – Quái kiệt MC T7 PTQ – Quái kiệt MC T8 PTQ – Quái kiệt MC T9 PTQ – Quái kiệt MC T10 PTQ – Quái kiệt MC T11
2:15 (PL 20:50) PVN – Mắt nai T85,86,87 PVN – Mắt nai T88,89,90 PVN – Mắt nai T91,92,93 PVN – Mắt nai T94,95 PVN – Mắt nai T96,97,98 ĐĐVQ PVN – Mắt nai T99,100,101
3:30 (PL 12:00) PVN – Lớp học tình yêu T19 PVN – Lớp học tình yêu T20 PVN – Lớp học tình yêu T21 PVN – Lớp học tình yêu T22 PVN – Lớp học tình yêu T23 PVN – Lớp học tình yêu T24 PVN – Lớp học tình yêu T25
4:15 (PL 12:45) PHQ – Ký ức lọ lem T23 (Hết) PAĐ – Khi người giàu yêu P1 T1 PAĐ – Khi người giàu yêu P1 T2 PAĐ – Khi người giàu yêu P1 T3 PAĐ – Khi người giàu yêu P1 T4 PAĐ – Khi người giàu yêu P1 T5 PAĐ – Khi người giàu yêu P1 T6
KHUNG GIỜ THỨ 2 15/02/2021 (M4) THỨ 3 16/02/2021 (M5) THỨ 4 17/02/2021 (M6) THỨ 5 18/02/2021 THỨ 6 19/02/2021 THỨ 7 20/02/2021 CHỦ NHẬT 21/02/2021
5:30 (PL 19:45) PVN – Năm sau con lại về T4 (Hết) PVN – Bí mật lại bị mất T1 PVN – Bí mật lại bị mất T2 PVN – Bí mật lại bị mất T3 (Hết) PTQ – Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển T11 PTQ – Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển T12 PTQ – Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển T13
7:05 (PL 21:35) PHQ – Một đối một T3 PHQ – Một đối một T4 PHQ – Một đối một T5 PHQ – Một đối một T6
8:35 PHQ – Cô gái mạnh mẽ T18 PHQ – Cô gái mạnh mẽ T19 PHQ – Cô gái mạnh mẽ T20 PHQ – Cô gái mạnh mẽ T21 PHQ – Cô gái mạnh mẽ T22 PHQ – Cô gái mạnh mẽ T23 PHQ – Cô gái mạnh mẽ T24 (Hết)
12:00 PVN – Lớp học tình yêu T26 PVN – Lớp học tình yêu T27 PVN – Lớp học tình yêu T28 PVN – Lớp học tình yêu T29 PVN – Lớp học tình yêu T30 PVN – Lớp học tình yêu T31 PVN – Lớp học tình yêu T32
12:45 PAĐ – Khi người giàu yêu P1 T7 PAĐ – Khi người giàu yêu P1 T8 PAĐ – Khi người giàu yêu P1 T9 PAĐ – Khi người giàu yêu P1 T10 PAĐ – Khi người giàu yêu P1 T11 PAĐ – Khi người giàu yêu P1 T12 PAĐ – Khi người giàu yêu P1 T13
14:00 PVN – Thiên thần 1001 T124,125,126 PVN – Thiên thần 1001 T127,128,129 PVN – Thiên thần 1001 T130,131,132 PVN – Thiên thần 1001 T133,134,135 PVN – Thiên thần 1001 T136,137,138 PVN – Thiên thần 1001 T139,140,141 PVN – Thiên thần 1001 T142,143,144
16:25 PTQ – Anh hùng Phương Thế Ngọc T33 PTQ – Anh hùng Phương Thế Ngọc T34 PTQ – Anh hùng Phương Thế Ngọc T35 PTQ – Anh hùng Phương Thế Ngọc T36 (Hết) PTQ – Biên thành lãng tử T1 PTQ – Biên thành lãng tử T2 PTQ – Biên thành lãng tử T3
17:30 PTQ – Quái kiệt MC T12 PTQ – Quái kiệt MC T13 PTQ – Quái kiệt MC T14 PTQ – Quái kiệt MC T15 PTQ – Quái kiệt MC T16 PTQ – Quái kiệt MC T17 PTQ – Quái kiệt MC T18
19:48 PVN – Bí mật lại bị mất T1 PVN – Bí mật lại bị mất T2 PVN – Bí mật lại bị mất T3 (Hết) PTQ – Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển T11 PTQ – Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển T12 PTQ – Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển T13 PTQ – Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển T14
20:50 PVN – Mắt nai T102,103,104 PVN – Mắt nai T105,106,107,108 (Hết) PVN – Hoán nhân tâm T1 PVN – Hoán nhân tâm T2 PVN – Hoán nhân tâm T3 ĐĐVQ PVN – Hoán nhân tâm T4
21:35 PHQ – Một đối một T3 PHQ – Một đối một T4 PHQ – Một đối một T5 PHQ – Một đối một T6
22:45 (PL 14:00) PVN – Thiên thần 1001 T124,125,126 PVN – Thiên thần 1001 T127,128,129 PVN – Thiên thần 1001 T130,131,132 PVN – Thiên thần 1001 T133,134,135 PVN – Thiên thần 1001 T136,137,138 PVN – Thiên thần 1001 T139,140,141 PVN – Thiên thần 1001 T142,143,144
23:30 (PL 8:35) PHQ – Cô gái mạnh mẽ T18 PHQ – Cô gái mạnh mẽ T19 PHQ – Cô gái mạnh mẽ T20 PHQ – Cô gái mạnh mẽ T21 PHQ – Cô gái mạnh mẽ T22 PHQ – Cô gái mạnh mẽ T23 PHQ – Cô gái mạnh mẽ T24 (Hết)
0:30 (PL 16:25) PTQ – Anh hùng Phương Thế Ngọc T33 PTQ – Anh hùng Phương Thế Ngọc T34 PTQ – Anh hùng Phương Thế Ngọc T35 PTQ – Anh hùng Phương Thế Ngọc T36 (Hết) PTQ – Biên thành lãng tử T1 PTQ – Biên thành lãng tử T2 PTQ – Biên thành lãng tử T3
1:30  (PL17:30) PTQ – Quái kiệt MC T12 PTQ – Quái kiệt MC T13 PTQ – Quái kiệt MC T14 PTQ – Quái kiệt MC T15 PTQ – Quái kiệt MC T16 PTQ – Quái kiệt MC T17 PTQ – Quái kiệt MC T18
2:15 (PL 20:50) PVN – Mắt nai T103,104,105 PVN – Mắt nai T107,108 (Hết) PVN – Hoán nhân tâm T1 PVN – Hoán nhân tâm T2 PVN – Hoán nhân tâm T3 ĐĐVQ PVN – Hoán nhân tâm T4
3:30 (PL 12:00) PVN – Lớp học tình yêu T26 PVN – Lớp học tình yêu T27 PVN – Lớp học tình yêu T28 PVN – Lớp học tình yêu T29 PVN – Lớp học tình yêu T30 PVN – Lớp học tình yêu T31 PVN – Lớp học tình yêu T32
4:15 (PL 12:45) PAĐ – Khi người giàu yêu P1 T7 PAĐ – Khi người giàu yêu P1 T8 PAĐ – Khi người giàu yêu P1 T9 PAĐ – Khi người giàu yêu P1 T10 PAĐ – Khi người giàu yêu P1 T11 PAĐ – Khi người giàu yêu P1 T12 PAĐ – Khi người giàu yêu P1 T13
KHUNG GIỜ THỨ 2 22/02/2021 THỨ 3 23/02/2021 THỨ 4 24/02/2021 THỨ 5 25/02/2021 THỨ 6 26/02/2021 THỨ 7 27/02/2021 CHỦ NHẬT 28/02/2021
5:30 (PL 19:45) PTQ – Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển T14 PTQ – Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển T15 PTQ – Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển T16 PTQ – Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển T17 PTQ – Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển T18 PTQ – Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển T19 PTQ – Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển T20
7:05 (PL 21:35) PHQ – Một đối một T7 PHQ – Một đối một T8 PHQ – Một đối một T9 PHQ – Một đối một T10
8:35 PHQ – Chuyến đi để đời T1 PHQ – Chuyến đi để đời T2 PHQ – Chuyến đi để đời T3 PHQ – Chuyến đi để đời T4 PHQ – Chuyến đi để đời T5 PHQ – Chuyến đi để đời T6 PHQ – Chuyến đi để đời T7
12:00 PVN – Lớp học tình yêu T33 (Hết) PVN – Đường chân trời T1 PVN – Đường chân trời T2 PVN – Đường chân trời T3 PVN – Đường chân trời T4 PVN – Đường chân trời T5 PVN – Đường chân trời T6
12:45 PAĐ – Khi người giàu yêu P1 T14 PAĐ – Khi người giàu yêu P1 T15 PAĐ – Khi người giàu yêu P1 T16 PAĐ – Khi người giàu yêu P1 T17 PAĐ – Khi người giàu yêu P1 T18 PAĐ – Khi người giàu yêu P1 T19 PAĐ – Khi người giàu yêu P1 T20
14:00 PVN – Thiên thần 1001 T145,146,147 PVN – Thiên thần 1001 T148,149,150 PVN – Thiên thần 1001 T151,152,153 PVN – Thiên thần 1001 T154,155,156 PVN – Thiên thần 1001 T157,158,159 PVN – Thiên thần 1001 T160,161,162 PVN – Thiên thần 1001 T163,164,165
16:25 PTQ – Biên thành lãng tử T4 PTQ – Biên thành lãng tử T5 PTQ – Biên thành lãng tử T6 PTQ – Biên thành lãng tử T7 PTQ – Biên thành lãng tử T8 PTQ – Biên thành lãng tử T9 PTQ – Biên thành lãng tử T10
17:30 PTQ – Quái kiệt MC T19 PTQ – Quái kiệt MC T20 PTQ – Quái kiệt MC T21 PTQ – Quái kiệt MC T22 PTQ – Quái kiệt MC T23 PTQ – Quái kiệt MC T24 PTQ – Quái kiệt MC T25
19:48 PTQ – Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển T15 PTQ – Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển T16 PTQ – Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển T17 PTQ – Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển T18 PTQ – Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển T19 PTQ – Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển T20 PTQ – Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển T21
20:50 PVN – Hoán nhân tâm T5 PVN – Hoán nhân tâm T6 PVN – Hoán nhân tâm T7 PVN – Hoán nhân tâm T8 PVN – Hoán nhân tâm T9 ĐĐVQ PVN – Hoán nhân tâm T10
21:35 PHQ – Một đối một T7 PHQ – Một đối một T8 PHQ – Một đối một T9 PHQ – Một đối một T10
22:45 (PL 14:00) PVN – Thiên thần 1001 T145,146,147 PVN – Thiên thần 1001 T148,149,150 PVN – Thiên thần 1001 T151,152,153 PVN – Thiên thần 1001 T154,155,156 PVN – Thiên thần 1001 T157,158,159 PVN – Thiên thần 1001 T160,161,162 PVN – Thiên thần 1001 T163,164,165
23:30 (PL 8:35) PHQ – Chuyến đi để đời T1 PHQ – Chuyến đi để đời T2 PHQ – Chuyến đi để đời T3 PHQ – Chuyến đi để đời T4 PHQ – Chuyến đi để đời T5 PHQ – Chuyến đi để đời T6 PHQ – Chuyến đi để đời T7
0:30 (PL 16:25) PTQ – Biên thành lãng tử T4 PTQ – Biên thành lãng tử T5 PTQ – Biên thành lãng tử T6 PTQ – Biên thành lãng tử T7 PTQ – Biên thành lãng tử T8 PTQ – Biên thành lãng tử T9 PTQ – Biên thành lãng tử T10
1:30  (PL17:30) PTQ – Quái kiệt MC T19 PTQ – Quái kiệt MC T20 PTQ – Quái kiệt MC T21 PTQ – Quái kiệt MC T22 PTQ – Quái kiệt MC T23 PTQ – Quái kiệt MC T24 PTQ – Quái kiệt MC T25
2:15 (PL 20:50) PVN – Hoán nhân tâm T5 PVN – Hoán nhân tâm T6 PVN – Hoán nhân tâm T7 PVN – Hoán nhân tâm T8 PVN – Hoán nhân tâm T9 ĐĐVQ PVN – Hoán nhân tâm T10
3:30 (PL 12:00) PVN – Lớp học tình yêu T33 (Hết) PVN – Đường chân trời T1 PVN – Đường chân trời T2 PVN – Đường chân trời T3 PVN – Đường chân trời T4 PVN – Đường chân trời T5 PVN – Đường chân trời T6
4:15 (PL 12:45) PAĐ – Khi người giàu yêu P1 T14 PAĐ – Khi người giàu yêu P1 T15 PAĐ – Khi người giàu yêu P1 T16 PAĐ – Khi người giàu yêu P1 T17 PAĐ – Khi người giàu yêu P1 T18 PAĐ – Khi người giàu yêu P1 T19 PAĐ – Khi người giàu yêu P1 T20