LỊCH PHIM TRUYỆN T10/2023

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT
  25/09/2023 26/09/2023 27/09/2023 28/09/2023 29/09/2023 30/09/2023 01/10/2023
5:30 PTQ-Thượng dương phú-Tập 56 PTQ-Thượng dương phú-Tập 57 PTQ-Thượng dương phú-Tập 58 PTQ-Thượng dương phú-Tập 59 PTQ-Thượng dương phú-Tập 60 PTQ-Thượng dương phú-Tập 61 PTQ-Thượng dương phú-Tập 62
7:05 PTQ-Thiếu lâm tàng kinh các-Tập 55 PTQ-Thiếu lâm tàng kinh các-Tập 56 PTQ-Thiếu lâm tàng kinh các-Tập 57 PTQ-Thiếu lâm tàng kinh các-Tập 58 PTQ-Thiếu lâm tàng kinh các-Tập 59 PTQ-Thiếu lâm tàng kinh các-Tập 60 PTQ-Thiếu lâm tàng kinh các-Tập 61
8:35 PVN-Má tôi là đại gia-Tập 7 PVN-Má tôi là đại gia-Tập 8 PVN-Má tôi là đại gia-Tập 9 PVN-Má tôi là đại gia-Tập 10 PVN-Má tôi là đại gia-Tập 11 PVN-Má tôi là đại gia-Tập 12 PVN-Má tôi là đại gia-Tập 13
11:50 PHQ-Nhân cách bí ẩn-Tập 25 PHQ-Nhân cách bí ẩn-Tập 26 PHQ-Nhân cách bí ẩn-Tập 27 PHQ-Nhân cách bí ẩn-Tập 28 PHQ-Nhân cách bí ẩn-Tập 29 PHQ-Nhân cách bí ẩn-Tập 30 PHQ-Nhân cách bí ẩn-Tập 31
12:35 PTQ-Natra hàng yêu ký -Tập 43 PTQ-Natra hàng yêu ký -Tập 44 PTQ-Natra hàng yêu ký -Tập 45 PTQ-Natra hàng yêu ký -Tập 46-hết PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 1 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 2 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 3
14:00 PVN-Tiếng bom hòa bình-Tập 1 PVN-Tiếng bom hòa bình-Tập 2 PVN-Vụ án viên đạn lạc-Tập 1 PVN-Vụ án viên đạn lạc-Tập 2 PVN-Bản tình ca trong đêm-Tập 1 PVN-Bản tình ca trong đêm-Tập 2 PVN-Sao tháng tám P.đầu-Tập 1
16:05 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 76 PVN-Làm rể 10 Xuân-Tập 1 PVN-Làm rể 10 Xuân-Tập 2 PVN-Làm rể 10 Xuân-Tập 3 PVN-Làm rể 10 Xuân-Tập 4 PVN-Làm rể 10 Xuân-Tập 5 PVN-Làm rể 10 Xuân-Tập 6
17:15 PTQ-Minh lan truyện-Tập 50 PTQ-Minh lan truyện-Tập 51 PTQ-Minh lan truyện-Tập 52 PTQ-Minh lan truyện-Tập 53 PTQ-Minh lan truyện-Tập 54 PTQ-Minh lan truyện-Tập 55 PTQ-Minh lan truyện-Tập 56
19:45 PTQ-Thượng dương phú-Tập 57 PTQ-Thượng dương phú-Tập 58 PTQ-Thượng dương phú-Tập 59 PTQ-Thượng dương phú-Tập 60 PTQ-Thượng dương phú-Tập 61 PTQ-Thượng dương phú-Tập 62 PTQ-Thượng dương phú-Tập 63
20:50:00  (30 phút) PVN-Trái Tim của sói-Tập 40 PVN-Trái Tim của sói-Tập 41 PVN-Trái Tim của sói-Tập 42 PVN-Trái Tim của sói-Tập 43 PVN-Trái Tim của sói-Tập 44 PVN-Trái Tim của sói-Tập 45 PVN-Trái Tim của sói-Tập 46
21:15 PTQ-Thiếu lâm tàng kinh các-Tập 56 PTQ-Thiếu lâm tàng kinh các-Tập 57 PTQ-Thiếu lâm tàng kinh các-Tập 58 PTQ-Thiếu lâm tàng kinh các-Tập 59 PTQ-Thiếu lâm tàng kinh các-Tập 60 PTQ-Thiếu lâm tàng kinh các-Tập 61 PTQ-Thiếu lâm tàng kinh các-Tập 62
22:45 PVN-Tiếng bom hòa bình-Tập 1 PVN-Tiếng bom hòa bình-Tập 2 PVN-Vụ án viên đạn lạc-Tập 1 PVN-Vụ án viên đạn lạc-Tập 2 PVN-Bản tình ca trong đêm-Tập 1 PVN-Bản tình ca trong đêm-Tập 2 PVN-Sao tháng tám P.đầu-Tập 1
23:30 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 76 PVN-Làm rể 10 Xuân-Tập 1 PVN-Làm rể 10 Xuân-Tập 2 PVN-Làm rể 10 Xuân-Tập 3 PVN-Làm rể 10 Xuân-Tập 4 PVN-Làm rể 10 Xuân-Tập 5 PVN-Làm rể 10 Xuân-Tập 6
0:30 PVN-Má tôi là đại gia-Tập 7 PVN-Má tôi là đại gia-Tập 8 PVN-Má tôi là đại gia-Tập 9 PVN-Má tôi là đại gia-Tập 10 PVN-Má tôi là đại gia-Tập 11 PVN-Má tôi là đại gia-Tập 12 PVN-Má tôi là đại gia-Tập 13
1:30 PTQ-Natra hàng yêu ký -Tập 43 PTQ-Natra hàng yêu ký -Tập 44 PTQ-Natra hàng yêu ký -Tập 45 PTQ-Natra hàng yêu ký -Tập 46-hết PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 1 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 2 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 3
2:15 PVN-Trái Tim của sói-Tập 40 PVN-Trái Tim của sói-Tập 41 PVN-Trái Tim của sói-Tập 42 PVN-Trái Tim của sói-Tập 43 PVN-Trái Tim của sói-Tập 44 PVN-Trái Tim của sói-Tập 45 PVN-Trái Tim của sói-Tập 46
3:00 PHQ-Nhân cách bí ẩn-Tập 25 PHQ-Nhân cách bí ẩn-Tập 26 PHQ-Nhân cách bí ẩn-Tập 27 PHQ-Nhân cách bí ẩn-Tập 28 PHQ-Nhân cách bí ẩn-Tập 29 PHQ-Nhân cách bí ẩn-Tập 30 PHQ-Nhân cách bí ẩn-Tập 31
4:15 PTQ-Minh lan truyện-Tập 50 PTQ-Minh lan truyện-Tập 51 PTQ-Minh lan truyện-Tập 52 PTQ-Minh lan truyện-Tập 53 PTQ-Minh lan truyện-Tập 54 PTQ-Minh lan truyện-Tập 55 PTQ-Minh lan truyện-Tập 56
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT
  02/10/2023 03/10/2023 04/10/2023 05/10/2023 06/10/2023 07/10/2023 08/10/2023
5:30 PTQ-Thượng dương phú-Tập 63 PTQ-Thượng dương phú-Tập 64 PTQ-Thượng dương phú-Tập 65 PTQ-Thượng dương phú-Tập 66 PTQ-Thượng dương phú-Tập 67 PTQ-Thượng dương phú-Tập 68- hết PTQ-Trường ca hành-Tập 1/49tập
7:05 PTQ-Thiếu lâm tàng kinh các-Tập 62 PTQ-Thiếu lâm tàng kinh các-Tập 63 PTQ-Thiếu lâm tàng kinh các-Tập 64 PTQ-Thiếu lâm tàng kinh các-Tập 65-hết PTQ-Võ thần Triệu Tử Long-Tập 1 PTQ-Võ thần Triệu Tử Long-Tập 2 PTQ-Võ thần Triệu Tử Long-Tập 3
8:35 PVN-Má tôi là đại gia-Tập 14 PVN-Má tôi là đại gia-Tập 15 PVN-Má tôi là đại gia-Tập 16 PVN-Má tôi là đại gia-Tập 17 PVN-Má tôi là đại gia-Tập 18 PVN-Má tôi là đại gia-Tập 19 PVN-Má tôi là đại gia-Tập 20
11:50 PHQ-Nhân cách bí ẩn-Tập 32 PHQ-Nhân cách bí ẩn-Tập 33 PHQ-Nhân cách bí ẩn-Tập 34-hết PHQ-Tình yêu và định mệnh-Tập 1 PHQ-Tình yêu và định mệnh-Tập 2 PHQ-Tình yêu và định mệnh-Tập 3 PHQ-Tình yêu và định mệnh-Tập 4
12:35 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 4 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 5 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 6 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 7 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 8 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 9 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 10
14:00 PVN-Sao tháng tám P.đầu-Tập 2 PVN-Sao tháng tám P.cuối-Tập 1 PVN-Sao tháng tám P.cuối-Tập 2 PVN-Dòng sông khát vọng-Tập 1 PVN-Dòng sông khát vọng-Tập 2 PVN-Đường Thư-Tập 1 PVN-Đường Thư-Tập 2
16:05 PVN-Làm rể 10 Xuân-Tập 7 PVN-Làm rể 10 Xuân-Tập 8 PVN-Làm rể 10 Xuân-Tập 9 PVN-Làm rể 10 Xuân-Tập 10 PVN-Làm rể 10 Xuân-Tập 11 PVN-Làm rể 10 Xuân-Tập 12 PVN-Làm rể 10 Xuân-Tập 13
17:15 PTQ-Minh lan truyện-Tập 57 PTQ-Minh lan truyện-Tập 58 PTQ-Minh lan truyện-Tập 59 PTQ-Minh lan truyện-Tập 60 PTQ-Minh lan truyện-Tập 61 PTQ-Minh lan truyện-Tập 62 PTQ-Minh lan truyện-Tập 63
19:45 PTQ-Thượng dương phú-Tập 64 PTQ-Thượng dương phú-Tập 65 PTQ-Thượng dương phú-Tập 66 PTQ-Thượng dương phú-Tập 67 PTQ-Thượng dương phú-Tập 68- hết PTQ-Trường Ca Hành-Tập 1/49tập PTQ-Trường Ca Hành-Tập 2
20:50:00  (30 phút) PVN-Trái Tim của sói-Tập 47-hết PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 1 PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 2 PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 3 PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 4 PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 5 PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 6
21:15 PTQ-Thiếu lâm tàng kinh các-Tập 63 PTQ-Thiếu lâm tàng kinh các-Tập 64 PTQ-Thiếu lâm tàng kinh các-Tập 65-hết PTQ-Võ thần Triệu Tử Long-Tập 1 PTQ-Võ thần Triệu Tử Long-Tập 2 PTQ-Võ thần Triệu Tử Long-Tập 3 PTQ-Võ thần Triệu Tử Long-Tập 4
22:45 PVN-Sao tháng tám P.đầu-Tập 2 PVN-Sao tháng tám P.cuối-Tập 1 PVN-Sao tháng tám P.cuối-Tập 2 PVN-Dòng sông khát vọng-Tập 1 PVN-Dòng sông khát vọng-Tập 2 PVN-Đường Thư-Tập 1 PVN-Đường Thư-Tập 2
23:30 PVN-Làm rể 10 Xuân-Tập 7 PVN-Làm rể 10 Xuân-Tập 8 PVN-Làm rể 10 Xuân-Tập 9 PVN-Làm rể 10 Xuân-Tập 10 PVN-Làm rể 10 Xuân-Tập 11 PVN-Làm rể 10 Xuân-Tập 12 PVN-Làm rể 10 Xuân-Tập 13
0:30 PVN-Má tôi là đại gia-Tập 14 PVN-Má tôi là đại gia-Tập 15 PVN-Má tôi là đại gia-Tập 16 PVN-Má tôi là đại gia-Tập 17 PVN-Má tôi là đại gia-Tập 18 PVN-Má tôi là đại gia-Tập 19 PVN-Má tôi là đại gia-Tập 20
1:30 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 4 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 5 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 6 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 7 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 8 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 9 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 10
2:15 PVN-Trái Tim của sói-Tập 47-hết PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 1 PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 2 PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 3 PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 4 PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 5 PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 6
3:00 PHQ-Nhân cách bí ẩn-Tập 32 PHQ-Nhân cách bí ẩn-Tập 33 PHQ-Nhân cách bí ẩn-Tập 34-hết PHQ-Tình yêu và định mệnh-Tập 1 PHQ-Tình yêu và định mệnh-Tập 2 PHQ-Tình yêu và định mệnh-Tập 3 PHQ-Tình yêu và định mệnh-Tập 4
4:15 PTQ-Minh lan truyện-Tập 57 PTQ-Minh lan truyện-Tập 58 PTQ-Minh lan truyện-Tập 59 PTQ-Minh lan truyện-Tập 60 PTQ-Minh lan truyện-Tập 61 PTQ-Minh lan truyện-Tập 62 PTQ-Minh lan truyện-Tập 63
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT
  09/10/2023 10/10/2023 11/10/2023 12/10/2023 13/10/2023 14/10/2023 15/10/2023
5:30 PTQ-Trường Ca Hành-Tập 2 PTQ-Trường Ca Hành-Tập 3 PTQ-Trường Ca Hành-Tập 4 PTQ-Trường Ca Hành-Tập 5 PTQ-Trường Ca Hành-Tập 6 PTQ-Trường Ca Hành-Tập 7 PTQ-Trường Ca Hành-Tập 8
7:05 PTQ-Võ thần Triệu Tử Long-Tập 4 PTQ-Võ thần Triệu Tử Long-Tập 5 PTQ-Võ thần Triệu Tử Long-Tập 6 PTQ-Võ thần Triệu Tử Long-Tập 7 PTQ-Võ thần Triệu Tử Long-Tập 8 PTQ-Võ thần Triệu Tử Long-Tập 9 PTQ-Võ thần Triệu Tử Long-Tập 10
8:35 PVN-Má tôi là đại gia-Tập 21 PVN-Má tôi là đại gia-Tập 22 PVN-Má tôi là đại gia-Tập 23 PVN-Má tôi là đại gia-Tập 24 PVN-Má tôi là đại gia-Tập 25 PVN-Má tôi là đại gia-Tập 26 PVN-Má tôi là đại gia-Tập 27
11:50 PHQ-Tình yêu và định mệnh-Tập 5 PHQ-Tình yêu và định mệnh-Tập 6 PHQ-Tình yêu và định mệnh-Tập 7 PHQ-Tình yêu và định mệnh-Tập 8 PHQ-Tình yêu và định mệnh-Tập 9 PHQ-Tình yêu và định mệnh-Tập 10 PHQ-Tình yêu và định mệnh-Tập 11
12:35 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 11 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 12 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 13 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 14 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 15 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 16 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 17
14:00 PVN-Hà Nội Mùa Đông 46-Tập 1 PVN-Hà Nội Mùa Đông 46-Tập 2 PVN-Tự thú trước bình minh-Tập 1 PVN-Tự thú trước bình minh-Tập 2 PVN-Sóng ở đáy sông-Tập 1 PVN-Sóng ở đáy sông-Tập 2 PVN-Sóng ở đáy sông-Tập 3
16:05 PVN-Làm rể 10 Xuân-Tập 14 PVN-Làm rể 10 Xuân-Tập 15 PVN-Làm rể 10 Xuân-Tập 16 PVN-Làm rể 10 Xuân-Tập 17 PVN-Làm rể 10 Xuân-Tập 18 PVN-Làm rể 10 Xuân-Tập 19 PVN-Làm rể 10 Xuân-Tập 20
17:15 PTQ-Minh lan truyện-Tập 64 PTQ-Minh lan truyện-Tập 65 PTQ-Minh lan truyện-Tập 66 PTQ-Minh lan truyện-Tập 67 PTQ-Minh lan truyện-Tập 68 PTQ-Minh lan truyện-Tập 69 PTQ-Minh lan truyện-Tập 70
19:45 PTQ-Trường Ca Hành-Tập 3 PTQ-Trường Ca Hành-Tập 4 PTQ-Trường Ca Hành-Tập 5 PTQ-Trường Ca Hành-Tập 6 PTQ-Trường Ca Hành-Tập 7 PTQ-Trường Ca Hành-Tập 8 PTQ-Trường Ca Hành-Tập 9
20:50:00  (30 phút) PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 7 PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 8 PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 9 PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 10 PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 11 PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 12 PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 13
21:15 PTQ-Võ thần Triệu Tử Long-Tập 5 PTQ-Võ thần Triệu Tử Long-Tập 6 PTQ-Võ thần Triệu Tử Long-Tập 7 PTQ-Võ thần Triệu Tử Long-Tập 8 PTQ-Võ thần Triệu Tử Long-Tập 9 PTQ-Võ thần Triệu Tử Long-Tập 10 PTQ-Võ thần Triệu Tử Long-Tập 11
22:45 PVN-Hà Nội Mùa Đông 46-Tập 1 PVN-Hà Nội Mùa Đông 46-Tập 2 PVN-Tự thú trước bình minh-Tập 1 PVN-Tự thú trước bình minh-Tập 2 PVN-Sóng ở đáy sông-Tập 1 PVN-Sóng ở đáy sông-Tập 2 PVN-Sóng ở đáy sông-Tập 3
23:30 PVN-Làm rể 10 Xuân-Tập 14 PVN-Làm rể 10 Xuân-Tập 15 PVN-Làm rể 10 Xuân-Tập 16 PVN-Làm rể 10 Xuân-Tập 17 PVN-Làm rể 10 Xuân-Tập 18 PVN-Làm rể 10 Xuân-Tập 19 PVN-Làm rể 10 Xuân-Tập 20
0:30 PVN-Má tôi là đại gia-Tập 21 PVN-Má tôi là đại gia-Tập 22 PVN-Má tôi là đại gia-Tập 23 PVN-Má tôi là đại gia-Tập 24 PVN-Má tôi là đại gia-Tập 25 PVN-Má tôi là đại gia-Tập 26 PVN-Má tôi là đại gia-Tập 27
1:30 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 11 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 12 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 13 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 14 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 15 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 16 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 17
2:15 PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 7 PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 8 PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 9 PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 10 PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 11 PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 12 PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 13
3:00 PHQ-Tình yêu và định mệnh-Tập 5 PHQ-Tình yêu và định mệnh-Tập 6 PHQ-Tình yêu và định mệnh-Tập 7 PHQ-Tình yêu và định mệnh-Tập 8 PHQ-Tình yêu và định mệnh-Tập 9 PHQ-Tình yêu và định mệnh-Tập 10 PHQ-Tình yêu và định mệnh-Tập 11
4:15 PTQ-Minh lan truyện-Tập 64 PTQ-Minh lan truyện-Tập 65 PTQ-Minh lan truyện-Tập 66 PTQ-Minh lan truyện-Tập 67 PTQ-Minh lan truyện-Tập 68 PTQ-Minh lan truyện-Tập 69 PTQ-Minh lan truyện-Tập 70
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT
  16/10/2023 17/10/2023 18/10/2023 19/10/2023 20/10/2023 21/10/2023 22/10/2023
5:30 PTQ-Trường Ca Hành-Tập 9 PTQ-Trường Ca Hành-Tập 10 PTQ-Trường Ca Hành-Tập 11 PTQ-Trường Ca Hành-Tập 12 PTQ-Trường Ca Hành-Tập 13 PTQ-Trường Ca Hành-Tập 14 PTQ-Trường Ca Hành-Tập 15
7:05 PTQ-Võ thần Triệu Tử Long-Tập 11 PTQ-Võ thần Triệu Tử Long-Tập 12 PTQ-Võ thần Triệu Tử Long-Tập 13 PTQ-Võ thần Triệu Tử Long-Tập 14 PTQ-Võ thần Triệu Tử Long-Tập 15 PTQ-Võ thần Triệu Tử Long-Tập 16 PTQ-Võ thần Triệu Tử Long-Tập 17
8:35 PVN-Má tôi là đại gia-Tập 28 PVN-Má tôi là đại gia-Tập 29 PVN-Má tôi là đại gia-Tập 30 PVN-Má tôi là đại gia-Tập 31 PVN-Má tôi là đại gia-Tập 32-hết PTQ-Natra hàng yêu ký-Tập 1/46t PTQ-Natra hàng yêu ký-Tập 2
11:50 PHQ-Tình yêu và định mệnh-Tập 12 PHQ-Tình yêu và định mệnh-Tập 13 PHQ-Tình yêu và định mệnh-Tập 14 PHQ-Tình yêu và định mệnh-Tập 15 PHQ-Tình yêu và định mệnh-Tập 16 PHQ-Tình yêu và định mệnh-Tập 17 PHQ-Tình yêu và định mệnh-Tập 18
12:35 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 18 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 19 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 20 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 21 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 22 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 23 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 24
14:00 PVN-Sóng ở đáy sông-Tập 4 PVN-Sóng ở đáy sông-Tập 5 PVN-Sóng ở đáy sông-Tập 6 PVN-Sóng ở đáy sông-Tập 7 PVN-Sóng ở đáy sông-Tập 8 PVN-Sóng ở đáy sông-Tập 9 PVN-Sóng ở đáy sông-Tập 10
16:05 PVN-Làm rể 10 Xuân-Tập 21 PVN-Làm rể 10 Xuân-Tập 22 PVN-Làm rể 10 Xuân-Tập 23 PVN-Làm rể 10 Xuân-Tập 24 PVN-Làm rể 10 Xuân-Tập 25 PVN-Làm rể 10 Xuân-Tập 26 PVN-Làm rể 10 Xuân-Tập 27/hết
17:15 PTQ-Minh lan truyện-Tập 71 PTQ-Minh lan truyện-Tập 72 PTQ-Minh lan truyện-Tập 73-hết PTQ-Chỉ vì được gặp em-Tập 1 PTQ-Chỉ vì được gặp em-Tập 2 PTQ-Chỉ vì được gặp em-Tập 3 PTQ-Chỉ vì được gặp em-Tập 4
19:45 PTQ-Trường Ca Hành-Tập 10 PTQ-Trường Ca Hành-Tập 11 PTQ-Trường Ca Hành-Tập 12 PTQ-Trường Ca Hành-Tập 13 PTQ-Trường Ca Hành-Tập 14 PTQ-Trường Ca Hành-Tập 15 PTQ-Trường Ca Hành-Tập 16
20:50:00  (30 phút) PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 14 PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 15 PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 16 PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 17 PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 18 PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 19 PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 20
21:15 PTQ-Võ thần Triệu Tử Long-Tập 12 PTQ-Võ thần Triệu Tử Long-Tập 13 PTQ-Võ thần Triệu Tử Long-Tập 14 PTQ-Võ thần Triệu Tử Long-Tập 15 PTQ-Võ thần Triệu Tử Long-Tập 16 PTQ-Võ thần Triệu Tử Long-Tập 17 PTQ-Võ thần Triệu Tử Long-Tập 18
22:45 PVN-Sóng ở đáy sông-Tập 4 PVN-Sóng ở đáy sông-Tập 5 PVN-Sóng ở đáy sông-Tập 6 PVN-Sóng ở đáy sông-Tập 7 PVN-Sóng ở đáy sông-Tập 8 PVN-Sóng ở đáy sông-Tập 9 PVN-Sóng ở đáy sông-Tập 10
23:30 PVN-Làm rể 10 Xuân-Tập 21 PVN-Làm rể 10 Xuân-Tập 22 PVN-Làm rể 10 Xuân-Tập 23 PVN-Làm rể 10 Xuân-Tập 24 PVN-Làm rể 10 Xuân-Tập 25 PVN-Làm rể 10 Xuân-Tập 26 PVN-Làm rể 10 Xuân-Tập 27/hết
0:30 PVN-Má tôi là đại gia-Tập 28 PVN-Má tôi là đại gia-Tập 29 PVN-Má tôi là đại gia-Tập 30 PVN-Má tôi là đại gia-Tập 31 PVN-Má tôi là đại gia-Tập 32-hết PTQ-Natra hàng yêu ký-Tập 1/46t PTQ-Natra hàng yêu ký-Tập 2
1:30 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 18 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 19 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 20 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 21 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 22 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 23 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 24
2:15 PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 14 PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 15 PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 16 PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 17 PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 18 PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 19 PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 20
3:00 PHQ-Tình yêu và định mệnh-Tập 12 PHQ-Tình yêu và định mệnh-Tập 13 PHQ-Tình yêu và định mệnh-Tập 14 PHQ-Tình yêu và định mệnh-Tập 15 PHQ-Tình yêu và định mệnh-Tập 16 PHQ-Tình yêu và định mệnh-Tập 17 PHQ-Tình yêu và định mệnh-Tập 18
4:15 PTQ-Minh lan truyện-Tập 71 PTQ-Minh lan truyện-Tập 72 PTQ-Minh lan truyện-Tập 73-hết PTQ-Chỉ vì được gặp em-Tập 1 PTQ-Chỉ vì được gặp em-Tập 2 PTQ-Chỉ vì được gặp em-Tập 3 PTQ-Chỉ vì được gặp em-Tập 4
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT
  23/10/2023 24/10/2023 25/10/2023 26/10/2023 27/10/2023 28/10/2023 29/10/2023
5:30 PTQ-Trường Ca Hành-Tập 16 PTQ-Trường Ca Hành-Tập 17 PTQ-Trường Ca Hành-Tập 18 PTQ-Trường Ca Hành-Tập 19 PTQ-Trường Ca Hành-Tập 20 PTQ-Trường Ca Hành-Tập 21 PTQ-Trường Ca Hành-Tập 22
7:05 PTQ-Võ thần Triệu Tử Long-Tập 18 PTQ-Võ thần Triệu Tử Long-Tập 19 PTQ-Võ thần Triệu Tử Long-Tập 20 PTQ-Võ thần Triệu Tử Long-Tập 21 PTQ-Võ thần Triệu Tử Long-Tập 22 PTQ-Võ thần Triệu Tử Long-Tập 23 PTQ-Võ thần Triệu Tử Long-Tập 24
8:35 PTQ-Natra hàng yêu ký-Tập 3 PTQ-Natra hàng yêu ký-Tập 4 PTQ-Natra hàng yêu ký-Tập 5 PTQ-Natra hàng yêu ký-Tập 6 PTQ-Natra hàng yêu ký-Tập 7 PTQ-Natra hàng yêu ký-Tập 8 PTQ-Natra hàng yêu ký-Tập 9
11:50 PHQ-Tình yêu và định mệnh-Tập 19 PHQ-Tình yêu và định mệnh-Tập 20 PHQ-Tình yêu và định mệnh-Tập 21 PHQ-Tình yêu và định mệnh-Tập 22 PHQ-Tình yêu và định mệnh-Tập 23 PHQ-Tình yêu và định mệnh-Tập 24 PHQ-Tình yêu và định mệnh-Tập 25
12:35 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 25 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 26 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 27 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 28 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 29 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 30 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 31
14:00 PVN-Sóng ở đáy sông-Tập 11 PVN-Sóng ở đáy sông-Tập 12 PVN-Sóng ở đáy sông-Tập 13 PVN-Sóng ở đáy sông-Tập 14 PVN-Sóng ở đáy sông-Tập 15 PVN-Sóng ở đáy sông-Tập 16 PVN-Sóng ở đáy sông-Tập 17
16:05 PVN-Thượng dương phú-Tập 1 PVN-Thượng dương phú-Tập 2 PVN-Thượng dương phú-Tập 3 PVN-Thượng dương phú-Tập 4 PVN-Thượng dương phú-Tập 5 PVN-Thượng dương phú-Tập 6 PVN-Thượng dương phú-Tập 7
17:15 PTQ-Chỉ vì được gặp em-Tập 5 PTQ-Chỉ vì được gặp em-Tập 6 PTQ-Chỉ vì được gặp em-Tập 7 PTQ-Chỉ vì được gặp em-Tập 8 PTQ-Chỉ vì được gặp em-Tập 9 PTQ-Chỉ vì được gặp em-Tập 10 PTQ-Chỉ vì được gặp em-Tập 11
19:45 PTQ-Trường Ca Hành-Tập 17 PTQ-Trường Ca Hành-Tập 18 PTQ-Trường Ca Hành-Tập 19 PTQ-Trường Ca Hành-Tập 20 PTQ-Trường Ca Hành-Tập 21 PTQ-Trường Ca Hành-Tập 22 PTQ-Trường Ca Hành-Tập 23
20:50:00  (30 phút) PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 21 PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 22 PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 23 PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 24 PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 25 PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 26 PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 27
21:15 PTQ-Võ thần Triệu Tử Long-Tập 19 PTQ-Võ thần Triệu Tử Long-Tập 20 PTQ-Võ thần Triệu Tử Long-Tập 21 PTQ-Võ thần Triệu Tử Long-Tập 22 PTQ-Võ thần Triệu Tử Long-Tập 23 PTQ-Võ thần Triệu Tử Long-Tập 24 PTQ-Võ thần Triệu Tử Long-Tập 25
22:45 PVN-Sóng ở đáy sông-Tập 11 PVN-Sóng ở đáy sông-Tập 12 PVN-Sóng ở đáy sông-Tập 13 PVN-Sóng ở đáy sông-Tập 14 PVN-Sóng ở đáy sông-Tập 15 PVN-Sóng ở đáy sông-Tập 16 PVN-Sóng ở đáy sông-Tập 17
23:30 PVN-Thượng dương phú-Tập 1 PVN-Thượng dương phú-Tập 2 PVN-Thượng dương phú-Tập 3 PVN-Thượng dương phú-Tập 4 PVN-Thượng dương phú-Tập 5 PVN-Thượng dương phú-Tập 6 PVN-Thượng dương phú-Tập 7
0:30 PTQ-Natra hàng yêu ký-Tập 3 PTQ-Natra hàng yêu ký-Tập 4 PTQ-Natra hàng yêu ký-Tập 5 PTQ-Natra hàng yêu ký-Tập 6 PTQ-Natra hàng yêu ký-Tập 7 PTQ-Natra hàng yêu ký-Tập 8 PTQ-Natra hàng yêu ký-Tập 9
1:30 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 25 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 26 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 27 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 28 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 29 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 30 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 31
2:15 PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 21 PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 22 PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 23 PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 24 PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 25 PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 26 PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 27
3:00 PHQ-Tình yêu và định mệnh-Tập 19 PHQ-Tình yêu và định mệnh-Tập 20 PHQ-Tình yêu và định mệnh-Tập 21 PHQ-Tình yêu và định mệnh-Tập 22 PHQ-Tình yêu và định mệnh-Tập 23 PHQ-Tình yêu và định mệnh-Tập 24 PHQ-Tình yêu và định mệnh-Tập 25
4:15 PTQ-Chỉ vì được gặp em-Tập 5 PTQ-Chỉ vì được gặp em-Tập 6 PTQ-Chỉ vì được gặp em-Tập 7 PTQ-Chỉ vì được gặp em-Tập 8 PTQ-Chỉ vì được gặp em-Tập 9 PTQ-Chỉ vì được gặp em-Tập 10 PTQ-Chỉ vì được gặp em-Tập 11
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT
  30/10/2023 31/10/2023 01/11/2023 02/11/2023 03/11/2023 04/11/2023 05/11/2023
5:30 PTQ-Trường Ca Hành-Tập 23 PTQ-Trường Ca Hành-Tập 24 PTQ-Trường Ca Hành-Tập 25 PTQ-Trường Ca Hành-Tập 26 PTQ-Trường Ca Hành-Tập 27 PTQ-Trường Ca Hành-Tập 28 PTQ-Trường Ca Hành-Tập 29
7:05 PTQ-Võ thần Triệu Tử Long-Tập 25 PTQ-Võ thần Triệu Tử Long-Tập 26 PTQ-Võ thần Triệu Tử Long-Tập 27 PTQ-Võ thần Triệu Tử Long-Tập 28 PTQ-Võ thần Triệu Tử Long-Tập 29 PTQ-Võ thần Triệu Tử Long-Tập 30 PTQ-Võ thần Triệu Tử Long-Tập 31
8:35 PTQ-Natra hàng yêu ký-Tập 10 PTQ-Natra hàng yêu ký-Tập 11 PTQ-Natra hàng yêu ký-Tập 12 PTQ-Natra hàng yêu ký-Tập 13 PTQ-Natra hàng yêu ký-Tập 14 PTQ-Natra hàng yêu ký-Tập 15 PTQ-Natra hàng yêu ký-Tập 16
11:50 PHQ-Tình yêu và định mệnh-Tập 26 PHQ-Tình yêu và định mệnh-Tập 27 PHQ-Tình yêu và định mệnh-Tập 28 PHQ-Tình yêu và định mệnh-Tập 29 PHQ-Tình yêu và định mệnh-Tập 30 PHQ-Tình yêu và định mệnh-Tập 31 PHQ-Tình yêu và định mệnh-Tập 32
12:35 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 32 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 33 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 34 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 35-hết PTQ-Nụ hôn hoán đổi vận may-Tập 1 PTQ-Nụ hôn hoán đổi vận may-Tập 2 PTQ-Nụ hôn hoán đổi vận may-Tập 3
14:00 PVN-Sóng ở đáy sông-Tập 18 PVN-Sóng ở đáy sông-Tập 19 PVN-Sóng ở đáy sông-Tập 20-hết PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 1 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 2 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 3 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 4
16:05 PVN-Thượng dương phú-Tập 8 PVN-Thượng dương phú-Tập 9 PVN-Thượng dương phú-Tập 10 PVN-Thượng dương phú-Tập 11 PVN-Thượng dương phú-Tập 12 PVN-Thượng dương phú-Tập 13 PVN-Thượng dương phú-Tập 14
17:15 PTQ-Chỉ vì được gặp em-Tập 12 PTQ-Chỉ vì được gặp em-Tập 13 PTQ-Chỉ vì được gặp em-Tập 14 PTQ-Chỉ vì được gặp em-Tập 15 PTQ-Chỉ vì được gặp em-Tập 16 PTQ-Chỉ vì được gặp em-Tập 17 PTQ-Chỉ vì được gặp em-Tập 18
19:45 PTQ-Trường Ca Hành-Tập 24 PTQ-Trường Ca Hành-Tập 25 PTQ-Trường Ca Hành-Tập 26 PTQ-Trường Ca Hành-Tập 27 PTQ-Trường Ca Hành-Tập 28 PTQ-Trường Ca Hành-Tập 29 PTQ-Trường Ca Hành-Tập 30
20:50:00  (30 phút) PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 28 PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 29 PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 30 PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 31 PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 32 PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 33 PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 34
21:15 PTQ-Võ thần Triệu Tử Long-Tập 26 PTQ-Võ thần Triệu Tử Long-Tập 27 PTQ-Võ thần Triệu Tử Long-Tập 28 PTQ-Võ thần Triệu Tử Long-Tập 29 PTQ-Võ thần Triệu Tử Long-Tập 30 PTQ-Võ thần Triệu Tử Long-Tập 31 PTQ-Võ thần Triệu Tử Long-Tập 32
22:45 PVN-Sóng ở đáy sông-Tập 18 PVN-Sóng ở đáy sông-Tập 19 PVN-Sóng ở đáy sông-Tập 20-hết PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 1 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 2 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 3 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 4
23:30 PVN-Thượng dương phú-Tập 8 PVN-Thượng dương phú-Tập 9 PVN-Thượng dương phú-Tập 10 PVN-Thượng dương phú-Tập 11 PVN-Thượng dương phú-Tập 12 PVN-Thượng dương phú-Tập 13 PVN-Thượng dương phú-Tập 14
0:30 PTQ-Natra hàng yêu ký-Tập 10 PTQ-Natra hàng yêu ký-Tập 11 PTQ-Natra hàng yêu ký-Tập 12 PTQ-Natra hàng yêu ký-Tập 13 PTQ-Natra hàng yêu ký-Tập 14 PTQ-Natra hàng yêu ký-Tập 15 PTQ-Natra hàng yêu ký-Tập 16
1:30 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 32 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 33 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 34 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 35-hết PTQ-Nụ hôn hoán đổi vận may-Tập 1 PTQ-Nụ hôn hoán đổi vận may-Tập 2 PTQ-Nụ hôn hoán đổi vận may-Tập 3
2:15 PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 28 PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 29 PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 30 PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 31 PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 32 PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 33 PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 34
3:00 PHQ-Tình yêu và định mệnh-Tập 26 PHQ-Tình yêu và định mệnh-Tập 27 PHQ-Tình yêu và định mệnh-Tập 28 PHQ-Tình yêu và định mệnh-Tập 29 PHQ-Tình yêu và định mệnh-Tập 30 PHQ-Tình yêu và định mệnh-Tập 31 PHQ-Tình yêu và định mệnh-Tập 32
4:15 PTQ-Chỉ vì được gặp em-Tập 12 PTQ-Chỉ vì được gặp em-Tập 13 PTQ-Chỉ vì được gặp em-Tập 14 PTQ-Chỉ vì được gặp em-Tập 15 PTQ-Chỉ vì được gặp em-Tập 16 PTQ-Chỉ vì được gặp em-Tập 17 PTQ-Chỉ vì được gặp em-Tập 18