LỊCH PHIM TRUYỆN T11/2023

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT
  30/10/2023 31/10/2023 01/11/2023 02/11/2023 03/11/2023 04/11/2023 05/11/2023
5:30 PTQ-Trường Ca Hành-Tập 23 PTQ-Trường Ca Hành-Tập 24 PTQ-Trường Ca Hành-Tập 25 PTQ-Trường Ca Hành-Tập 26 PTQ-Trường Ca Hành-Tập 27 PTQ-Trường Ca Hành-Tập 28 PTQ-Trường Ca Hành-Tập 29
7:05 PTQ-Võ thần Triệu Tử Long-Tập 25 PTQ-Võ thần Triệu Tử Long-Tập 26 PTQ-Võ thần Triệu Tử Long-Tập 27 PTQ-Võ thần Triệu Tử Long-Tập 28 PTQ-Võ thần Triệu Tử Long-Tập 29 PTQ-Võ thần Triệu Tử Long-Tập 30 PTQ-Võ thần Triệu Tử Long-Tập 31
8:35 PTQ-Natra hàng yêu ký-Tập 8 PTQ-Natra hàng yêu ký-Tập 9 PTQ-Natra hàng yêu ký-Tập 10 PTQ-Natra hàng yêu ký-Tập 11 PTQ-Natra hàng yêu ký-Tập 12 PTQ-Natra hàng yêu ký-Tập 13 PTQ-Natra hàng yêu ký-Tập 14
11:50 PHQ-Tình yêu và định mệnh-Tập 26 PHQ-Tình yêu và định mệnh-Tập 27 PHQ-Tình yêu và định mệnh-Tập 28 PHQ-Tình yêu và định mệnh-Tập 29 PHQ-Tình yêu và định mệnh-Tập 30 PHQ-Tình yêu và định mệnh-Tập 31 PHQ-Tình yêu và định mệnh-Tập 32
12:35 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 32 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 33 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 34 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 35-hết PTQ-Nụ hôn hoán đổi vận may-Tập 1 PTQ-Nụ hôn hoán đổi vận may-Tập 2 PTQ-Nụ hôn hoán đổi vận may-Tập 3
14:00 PVN-Sóng ở đáy sông-Tập 18 PVN-Sóng ở đáy sông-Tập 19 PVN-Sóng ở đáy sông-Tập 20-hết PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 1 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 2 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 3 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 4
16:05 PVN-Thượng dương phú-Tập 8 PVN-Thượng dương phú-Tập 9 PVN-Thượng dương phú-Tập 10 PVN-Thượng dương phú-Tập 11 PVN-Thượng dương phú-Tập 12 PVN-Thượng dương phú-Tập 13 PVN-Thượng dương phú-Tập 14
17:15 PTQ-Chỉ vì được gặp em-Tập 12 PTQ-Chỉ vì được gặp em-Tập 13 PTQ-Chỉ vì được gặp em-Tập 14 PTQ-Chỉ vì được gặp em-Tập 15 PTQ-Chỉ vì được gặp em-Tập 16 PTQ-Chỉ vì được gặp em-Tập 17 PTQ-Chỉ vì được gặp em-Tập 18
19:45 PTQ-Trường Ca Hành-Tập 24 PTQ-Trường Ca Hành-Tập 25 PTQ-Trường Ca Hành-Tập 26 PTQ-Trường Ca Hành-Tập 27 PTQ-Trường Ca Hành-Tập 28 PTQ-Trường Ca Hành-Tập 29 PTQ-Trường Ca Hành-Tập 30
20:50:00  (30 phút) PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 28 PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 29 PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 30 PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 31 PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 32 ĐĐVQ PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 33
21:15 PTQ-Võ thần Triệu Tử Long-Tập 26 PTQ-Võ thần Triệu Tử Long-Tập 27 PTQ-Võ thần Triệu Tử Long-Tập 28 PTQ-Võ thần Triệu Tử Long-Tập 29 PTQ-Võ thần Triệu Tử Long-Tập 30 PTQ-Võ thần Triệu Tử Long-Tập 31 PTQ-Võ thần Triệu Tử Long-Tập 32
22:45 PVN-Sóng ở đáy sông-Tập 18 PVN-Sóng ở đáy sông-Tập 19 PVN-Sóng ở đáy sông-Tập 20-hết PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 1 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 2 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 3 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 4
23:30 PVN-Thượng dương phú-Tập 8 PVN-Thượng dương phú-Tập 9 PVN-Thượng dương phú-Tập 10 PVN-Thượng dương phú-Tập 11 PVN-Thượng dương phú-Tập 12 PVN-Thượng dương phú-Tập 13 PVN-Thượng dương phú-Tập 14
0:30 PTQ-Natra hàng yêu ký-Tập 8 PTQ-Natra hàng yêu ký-Tập 9 PTQ-Natra hàng yêu ký-Tập 10 PTQ-Natra hàng yêu ký-Tập 11 PTQ-Natra hàng yêu ký-Tập 12 PTQ-Natra hàng yêu ký-Tập 13 PTQ-Natra hàng yêu ký-Tập 14
1:30 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 32 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 33 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 34 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 35-hết PTQ-Nụ hôn hoán đổi vận may-Tập 1 PTQ-Nụ hôn hoán đổi vận may-Tập 2 PTQ-Nụ hôn hoán đổi vận may-Tập 3
2:15 PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 28 PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 29 PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 30 PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 31 PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 32 ĐĐVQ PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 33
3:00 PHQ-Tình yêu và định mệnh-Tập 26 PHQ-Tình yêu và định mệnh-Tập 27 PHQ-Tình yêu và định mệnh-Tập 28 PHQ-Tình yêu và định mệnh-Tập 29 PHQ-Tình yêu và định mệnh-Tập 30 PHQ-Tình yêu và định mệnh-Tập 31 PHQ-Tình yêu và định mệnh-Tập 32
4:15 PTQ-Chỉ vì được gặp em-Tập 12 PTQ-Chỉ vì được gặp em-Tập 13 PTQ-Chỉ vì được gặp em-Tập 14 PTQ-Chỉ vì được gặp em-Tập 15 PTQ-Chỉ vì được gặp em-Tập 16 PTQ-Chỉ vì được gặp em-Tập 17 PTQ-Chỉ vì được gặp em-Tập 18
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT
  06/11/2023 07/11/2023 08/11/2023 09/11/2023 10/11/2023 11/11/2023 12/11/2023
5:30 PTQ-Trường Ca Hành-Tập 30 PTQ-Trường Ca Hành-Tập 31 PTQ-Trường Ca Hành-Tập 32 PTQ-Trường Ca Hành-Tập 33 PTQ-Trường Ca Hành-Tập 34 PTQ-Trường Ca Hành-Tập 35 PTQ-Trường Ca Hành-Tập 36
7:05 PTQ-Võ thần Triệu Tử Long-Tập 32 PTQ-Võ thần Triệu Tử Long-Tập 33 PTQ-Võ thần Triệu Tử Long-Tập 34 PTQ-Võ thần Triệu Tử Long-Tập 35 PTQ-Võ thần Triệu Tử Long-Tập 36 PTQ-Võ thần Triệu Tử Long-Tập 37 PTQ-Võ thần Triệu Tử Long-Tập 38
8:35 PTQ-Natra hàng yêu ký-Tập 15 PTQ-Natra hàng yêu ký-Tập 16 PTQ-Natra hàng yêu ký-Tập 17 PTQ-Natra hàng yêu ký-Tập 18 PTQ-Natra hàng yêu ký-Tập 19 PTQ-Natra hàng yêu ký-Tập 20 BNN
11:50 PHQ-Tình yêu và định mệnh-Tập 33 PHQ-Tình yêu và định mệnh-Tập 34 PHQ-Tình yêu và định mệnh-Tập 35 PHQ-Tình yêu và định mệnh-Tập 36 PHQ-Tình yêu và định mệnh-Tập 37 PHQ-Tình yêu và định mệnh-Tập 38 PHQ-Tình yêu và định mệnh-Tập 39
12:35 PTQ-Nụ hôn hoán đổi vận may-Tập 4 PTQ-Nụ hôn hoán đổi vận may-Tập 5 PTQ-Nụ hôn hoán đổi vận may-Tập 6 PTQ-Nụ hôn hoán đổi vận may-Tập 7 PTQ-Nụ hôn hoán đổi vận may-Tập 8 PTQ-Nụ hôn hoán đổi vận may-Tập 9 PTQ-Nụ hôn hoán đổi vận may-Tập 10
14:00 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 5 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 6 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 7 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 8 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 9 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 10 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 11
16:05 PVN-Thượng dương phú-Tập 15 PVN-Thượng dương phú-Tập 16 PVN-Thượng dương phú-Tập 17 PVN-Thượng dương phú-Tập 18 PVN-Thượng dương phú-Tập 19 PVN-Thượng dương phú-Tập 20 PVN-Thượng dương phú-Tập 21
17:15 PTQ-Chỉ vì được gặp em-Tập 19 PTQ-Chỉ vì được gặp em-Tập 20 PTQ-Chỉ vì được gặp em-Tập 21 PTQ-Chỉ vì được gặp em-Tập 22 PTQ-Chỉ vì được gặp em-Tập 23 PTQ-Chỉ vì được gặp em-Tập 24 PTQ-Chỉ vì được gặp em-Tập 25
19:45 PTQ-Trường Ca Hành-Tập 31 PTQ-Trường Ca Hành-Tập 32 PTQ-Trường Ca Hành-Tập 33 PTQ-Trường Ca Hành-Tập 34 PTQ-Trường Ca Hành-Tập 35 PTQ-Trường Ca Hành-Tập 36 PTQ-Trường Ca Hành-Tập 37
20:50:00  (30 phút) PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 34 PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 35 PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 36 PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 37 PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 38 ĐĐVQ PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 39
21:15 PTQ-Võ thần Triệu Tử Long-Tập 33 PTQ-Võ thần Triệu Tử Long-Tập 34 PTQ-Võ thần Triệu Tử Long-Tập 35 PTQ-Võ thần Triệu Tử Long-Tập 36 PTQ-Võ thần Triệu Tử Long-Tập 37 PTQ-Võ thần Triệu Tử Long-Tập 38 PTQ-Võ thần Triệu Tử Long-Tập 39
22:45 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 5 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 6 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 7 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 8 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 9 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 10 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 11
23:30 PVN-Thượng dương phú-Tập 15 PVN-Thượng dương phú-Tập 16 PVN-Thượng dương phú-Tập 17 PVN-Thượng dương phú-Tập 18 PVN-Thượng dương phú-Tập 19 PVN-Thượng dương phú-Tập 20 PVN-Thượng dương phú-Tập 21
0:30 PTQ-Natra hàng yêu ký-Tập 15 PTQ-Natra hàng yêu ký-Tập 16 PTQ-Natra hàng yêu ký-Tập 17 PTQ-Natra hàng yêu ký-Tập 18 PTQ-Natra hàng yêu ký-Tập 19 PTQ-Natra hàng yêu ký-Tập 20 BNN
1:30 PTQ-Nụ hôn hoán đổi vận may-Tập 4 PTQ-Nụ hôn hoán đổi vận may-Tập 5 PTQ-Nụ hôn hoán đổi vận may-Tập 6 PTQ-Nụ hôn hoán đổi vận may-Tập 7 PTQ-Nụ hôn hoán đổi vận may-Tập 8 PTQ-Nụ hôn hoán đổi vận may-Tập 9 PTQ-Nụ hôn hoán đổi vận may-Tập 10
2:15 PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 34 PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 35 PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 36 PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 37 PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 38 ĐĐVQ PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 39
3:00 PHQ-Tình yêu và định mệnh-Tập 33 PHQ-Tình yêu và định mệnh-Tập 34 PHQ-Tình yêu và định mệnh-Tập 35 PHQ-Tình yêu và định mệnh-Tập 36 PHQ-Tình yêu và định mệnh-Tập 37 PHQ-Tình yêu và định mệnh-Tập 38 PHQ-Tình yêu và định mệnh-Tập 39
4:15 PTQ-Chỉ vì được gặp em-Tập 19 PTQ-Chỉ vì được gặp em-Tập 20 PTQ-Chỉ vì được gặp em-Tập 21 PTQ-Chỉ vì được gặp em-Tập 22 PTQ-Chỉ vì được gặp em-Tập 23 PTQ-Chỉ vì được gặp em-Tập 24 PTQ-Chỉ vì được gặp em-Tập 25
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT
  13/11/2023 14/11/2023 15/11/2023 16/11/2023 17/11/2023 18/11/2023 19/11/2023
5:30 PTQ-Trường Ca Hành-Tập 37 PTQ-Trường Ca Hành-Tập 38 PTQ-Trường Ca Hành-Tập 39 PTQ-Trường Ca Hành-Tập 40 PTQ-Trường Ca Hành-Tập 41 PTQ-Trường Ca Hành-Tập 42 PTQ-Trường Ca Hành-Tập 43
7:05 PTQ-Võ thần Triệu Tử Long-Tập 39 PTQ-Võ thần Triệu Tử Long-Tập 40 PTQ-Võ thần Triệu Tử Long-Tập 41 PTQ-Võ thần Triệu Tử Long-Tập 42 PTQ-Võ thần Triệu Tử Long-Tập 43 PTQ-Võ thần Triệu Tử Long-Tập 44 PTQ-Võ thần Triệu Tử Long-Tập 45
8:35 PTQ-Natra hàng yêu ký-Tập 21 PTQ-Natra hàng yêu ký-Tập 22 PTQ-Natra hàng yêu ký-Tập 23 PTQ-Natra hàng yêu ký-Tập 24 PTQ-Natra hàng yêu ký-Tập 25 PTQ-Natra hàng yêu ký-Tập 26 PTQ-Natra hàng yêu ký-Tập 27
11:50 PHQ-Tình yêu và định mệnh-Tập 40 PHQ-Tình yêu và định mệnh-Tập 41 PHQ-Tình yêu và định mệnh-Tập 42 PHQ-Tình yêu và định mệnh-Tập 43 PHQ-Tình yêu và định mệnh-Tập 44 PHQ-Tình yêu và định mệnh-Tập 45 PHQ-Tình yêu và định mệnh-Tập 46
12:35 PTQ-Nụ hôn hoán đổi vận may-Tập 11 PTQ-Nụ hôn hoán đổi vận may-Tập 12 PTQ-Nụ hôn hoán đổi vận may-Tập 13 PTQ-Nụ hôn hoán đổi vận may-Tập 14 PTQ-Nụ hôn hoán đổi vận may-Tập 15 PTQ-Nụ hôn hoán đổi vận may-Tập 16 PTQ-Nụ hôn hoán đổi vận may-Tập 17
14:00 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 12 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 13 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 14 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 15 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 16 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 17 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 18
16:05 PVN-Thượng dương phú-Tập 22 PVN-Thượng dương phú-Tập 23 PVN-Thượng dương phú-Tập 24 PVN-Thượng dương phú-Tập 25 PVN-Thượng dương phú-Tập 26 PVN-Thượng dương phú-Tập 27 PVN-Thượng dương phú-Tập 28
17:15 PTQ-Chỉ vì được gặp em-Tập 26 PTQ-Chỉ vì được gặp em-Tập 27 PTQ-Chỉ vì được gặp em-Tập 28 PTQ-Chỉ vì được gặp em-Tập 29 PTQ-Chỉ vì được gặp em-Tập 30 PTQ-Chỉ vì được gặp em-Tập 31 PTQ-Chỉ vì được gặp em-Tập 32
19:45 PTQ-Trường Ca Hành-Tập 38 PTQ-Trường Ca Hành-Tập 39 PTQ-Trường Ca Hành-Tập 40 PTQ-Trường Ca Hành-Tập 41 PTQ-Trường Ca Hành-Tập 42 PTQ-Trường Ca Hành-Tập 43 PTQ-Trường Ca Hành-Tập 44
20:50:00  (30 phút) PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 40 PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 41 PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 42 PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 43 PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 44 ĐĐVQ PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 45
21:15 PTQ-Võ thần Triệu Tử Long-Tập 40 PTQ-Võ thần Triệu Tử Long-Tập 41 PTQ-Võ thần Triệu Tử Long-Tập 42 PTQ-Võ thần Triệu Tử Long-Tập 43 PTQ-Võ thần Triệu Tử Long-Tập 44 PTQ-Võ thần Triệu Tử Long-Tập 45 PTQ-Võ thần Triệu Tử Long-Tập 46
22:45 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 12 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 13 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 14 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 15 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 16 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 17 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 18
23:30 PVN-Thượng dương phú-Tập 22 PVN-Thượng dương phú-Tập 23 PVN-Thượng dương phú-Tập 24 PVN-Thượng dương phú-Tập 25 PVN-Thượng dương phú-Tập 26 PVN-Thượng dương phú-Tập 27 PVN-Thượng dương phú-Tập 28
0:30 PTQ-Natra hàng yêu ký-Tập 21 PTQ-Natra hàng yêu ký-Tập 22 PTQ-Natra hàng yêu ký-Tập 23 PTQ-Natra hàng yêu ký-Tập 24 PTQ-Natra hàng yêu ký-Tập 25 PTQ-Natra hàng yêu ký-Tập 26 PTQ-Natra hàng yêu ký-Tập 27
1:30 PTQ-Nụ hôn hoán đổi vận may-Tập 11 PTQ-Nụ hôn hoán đổi vận may-Tập 12 PTQ-Nụ hôn hoán đổi vận may-Tập 13 PTQ-Nụ hôn hoán đổi vận may-Tập 14 PTQ-Nụ hôn hoán đổi vận may-Tập 15 PTQ-Nụ hôn hoán đổi vận may-Tập 16 PTQ-Nụ hôn hoán đổi vận may-Tập 17
2:15 PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 40 PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 41 PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 42 PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 43 PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 44 ĐĐVQ PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 45
3:00 PHQ-Tình yêu và định mệnh-Tập 40 PHQ-Tình yêu và định mệnh-Tập 41 PHQ-Tình yêu và định mệnh-Tập 42 PHQ-Tình yêu và định mệnh-Tập 43 PHQ-Tình yêu và định mệnh-Tập 44 PHQ-Tình yêu và định mệnh-Tập 45 PHQ-Tình yêu và định mệnh-Tập 46
4:15 PTQ-Chỉ vì được gặp em-Tập 26 PTQ-Chỉ vì được gặp em-Tập 27 PTQ-Chỉ vì được gặp em-Tập 28 PTQ-Chỉ vì được gặp em-Tập 29 PTQ-Chỉ vì được gặp em-Tập 30 PTQ-Chỉ vì được gặp em-Tập 31 PTQ-Chỉ vì được gặp em-Tập 32
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT
  20/11/2023 21/11/2023 22/11/2023 23/11/2023 24/11/2023 25/11/2023 26/11/2023
5:30 PTQ-Trường Ca Hành-Tập 44 PTQ-Trường Ca Hành-Tập 45 PTQ-Trường Ca Hành-Tập 46 PTQ-Trường Ca Hành-Tập 47 PTQ-Trường Ca Hành-Tập 48 PTQ-Trường Ca Hành-Tập 49-hết PTQ-Trách em sao quá xinh đẹp-Tập 1
7:05 PTQ-Võ thần Triệu Tử Long-Tập 46 PTQ-Võ thần Triệu Tử Long-Tập 47 PTQ-Võ thần Triệu Tử Long-Tập 48 PTQ-Võ thần Triệu Tử Long-Tập 49 PTQ-Võ thần Triệu Tử Long-Tập 50 PTQ-Võ thần Triệu Tử Long-Tập 51 PTQ-Võ thần Triệu Tử Long-Tập 52
8:35 PTQ-Natra hàng yêu ký-Tập 28 PTQ-Natra hàng yêu ký-Tập 29 PTQ-Natra hàng yêu ký-Tập 30 PTQ-Natra hàng yêu ký-Tập 31 PTQ-Natra hàng yêu ký-Tập 32 PTQ-Natra hàng yêu ký-Tập 33 BNN
11:50 PHQ-Tình yêu và định mệnh-Tập 47 PHQ-Tình yêu và định mệnh-Tập 48 PHQ-Tình yêu và định mệnh-Tập 49 PHQ-Tình yêu và định mệnh-Tập 50 PHQ-Tình yêu và định mệnh-Tập 51 PHQ-Tình yêu và định mệnh-Tập 52 PHQ-Tình yêu và định mệnh-Tập 53
12:35 PTQ-Nụ hôn hoán đổi vận may-Tập 18 PTQ-Nụ hôn hoán đổi vận may-Tập 19 PTQ-Nụ hôn hoán đổi vận may-Tập 20 PTQ-Nụ hôn hoán đổi vận may-Tập 21 PTQ-Nụ hôn hoán đổi vận may-Tập 22 PTQ-Nụ hôn hoán đổi vận may-Tập 23 PTQ-Nụ hôn hoán đổi vận may-Tập 24
14:00 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 19 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 20 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 21 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 22 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 23 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 24 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 25
16:05 PVN-Thượng dương phú-Tập 29 PVN-Thượng dương phú-Tập 30 PVN-Thượng dương phú-Tập 31 PVN-Thượng dương phú-Tập 32 PVN-Thượng dương phú-Tập 33 PVN-Thượng dương phú-Tập 34 PVN-Thượng dương phú-Tập 35
17:15 PTQ-Chỉ vì được gặp em-Tập 33 PTQ-Chỉ vì được gặp em-Tập 34 PTQ-Chỉ vì được gặp em-Tập 35 PTQ-Chỉ vì được gặp em-Tập 36 PTQ-Chỉ vì được gặp em-Tập 37 PTQ-Chỉ vì được gặp em-Tập 38 PTQ-Chỉ vì được gặp em-Tập 39
19:45 PTQ-Trường Ca Hành-Tập 45 PTQ-Trường Ca Hành-Tập 46 PTQ-Trường Ca Hành-Tập 47 PTQ-Trường Ca Hành-Tập 48 PTQ-Trường Ca Hành-Tập 49-hết PTQ-Trách em sao quá xinh đẹp-Tập 1 PTQ-Trách em sao quá xinh đẹp-Tập 2
20:50:00  (30 phút) PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 46 PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 47 PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 48 PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 49 PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 50 ĐĐVQ PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 51
21:15 PTQ-Võ thần Triệu Tử Long-Tập 47 PTQ-Võ thần Triệu Tử Long-Tập 48 PTQ-Võ thần Triệu Tử Long-Tập 49 PTQ-Võ thần Triệu Tử Long-Tập 50 PTQ-Võ thần Triệu Tử Long-Tập 51 PTQ-Võ thần Triệu Tử Long-Tập 52 PTQ-Võ thần Triệu Tử Long-Tập 53
22:45 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 19 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 20 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 21 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 22 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 23 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 24 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 25
23:30 PVN-Thượng dương phú-Tập 29 PVN-Thượng dương phú-Tập 30 PVN-Thượng dương phú-Tập 31 PVN-Thượng dương phú-Tập 32 PVN-Thượng dương phú-Tập 33 PVN-Thượng dương phú-Tập 34 PVN-Thượng dương phú-Tập 35
0:30 PTQ-Natra hàng yêu ký-Tập 28 PTQ-Natra hàng yêu ký-Tập 29 PTQ-Natra hàng yêu ký-Tập 30 PTQ-Natra hàng yêu ký-Tập 31 PTQ-Natra hàng yêu ký-Tập 32 PTQ-Natra hàng yêu ký-Tập 33 BNN
1:30 PTQ-Nụ hôn hoán đổi vận may-Tập 18 PTQ-Nụ hôn hoán đổi vận may-Tập 19 PTQ-Nụ hôn hoán đổi vận may-Tập 20 PTQ-Nụ hôn hoán đổi vận may-Tập 21 PTQ-Nụ hôn hoán đổi vận may-Tập 22 PTQ-Nụ hôn hoán đổi vận may-Tập 23 PTQ-Nụ hôn hoán đổi vận may-Tập 24
2:15 PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 46 PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 47 PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 48 PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 49 PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 50 ĐĐVQ PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 51
3:00 PHQ-Tình yêu và định mệnh-Tập 47 PHQ-Tình yêu và định mệnh-Tập 48 PHQ-Tình yêu và định mệnh-Tập 49 PHQ-Tình yêu và định mệnh-Tập 50 PHQ-Tình yêu và định mệnh-Tập 51 PHQ-Tình yêu và định mệnh-Tập 52 PHQ-Tình yêu và định mệnh-Tập 53
4:15 PTQ-Chỉ vì được gặp em-Tập 33 PTQ-Chỉ vì được gặp em-Tập 34 PTQ-Chỉ vì được gặp em-Tập 35 PTQ-Chỉ vì được gặp em-Tập 36 PTQ-Chỉ vì được gặp em-Tập 37 PTQ-Chỉ vì được gặp em-Tập 38 PTQ-Chỉ vì được gặp em-Tập 39
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT
  27/11/2023 28/11/2023 29/11/2023 30/11/2023 01/12/2023 02/12/2023 03/12/2023
5:30 PTQ-Trách em sao quá xinh đẹp-Tập 2 PTQ-Trách em sao quá xinh đẹp-Tập 3 PTQ-Trách em sao quá xinh đẹp-Tập 4 PTQ-Trách em sao quá xinh đẹp-Tập 5 PTQ-Trách em sao quá xinh đẹp-Tập 6 PTQ-Trách em sao quá xinh đẹp-Tập 7 PTQ-Trách em sao quá xinh đẹp-Tập 8
7:05 PTQ-Võ thần Triệu Tử Long-Tập 53 PTQ-Võ thần Triệu Tử Long-Tập 54 PTQ-Võ thần Triệu Tử Long-Tập 55 PTQ-Võ thần Triệu Tử Long-Tập 56 PTQ-Võ thần Triệu Tử Long-Tập 57 PTQ-Võ thần Triệu Tử Long-Tập 58 PTQ-Võ thần Triệu Tử Long-Tập 59
8:35 PTQ-Natra hàng yêu ký-Tập 34 PTQ-Natra hàng yêu ký-Tập 35 PTQ-Natra hàng yêu ký-Tập 36 PTQ-Natra hàng yêu ký-Tập 37 PTQ-Natra hàng yêu ký-Tập 38 PTQ-Natra hàng yêu ký-Tập 39 PTQ-Natra hàng yêu ký-Tập 40
11:50 PHQ-Tình yêu và định mệnh-Tập 54 PHQ-Tình yêu và định mệnh-Tập 55 PHQ-Tình yêu và định mệnh-Tập 56 PHQ-Tình yêu và định mệnh-Tập 57 PHQ-Tình yêu và định mệnh-Tập 58 PHQ-Tình yêu và định mệnh-Tập 59 PHQ-Tình yêu và định mệnh-Tập 60
12:35 PTQ-Nụ hôn hoán đổi vận may-Tập 25 PTQ-Nụ hôn hoán đổi vận may-Tập 26 PTQ-Nụ hôn hoán đổi vận may-Tập 27 PTQ-Nụ hôn hoán đổi vận may-Tập 28 PTQ-Nụ hôn hoán đổi vận may-Tập 29 PTQ-Nụ hôn hoán đổi vận may-Tập 30 PTQ-Nụ hôn hoán đổi vận may-Tập 31
14:00 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 26 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 27 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 28 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 29 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 30 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 31 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 32
16:05 PVN-Thượng dương phú-Tập 36 PVN-Thượng dương phú-Tập 37 PVN-Thượng dương phú-Tập 38 PVN-Thượng dương phú-Tập 39 PVN-Thượng dương phú-Tập 40 PVN-Thượng dương phú-Tập 41 PVN-Thượng dương phú-Tập 42
17:15 PTQ-Chỉ vì được gặp em-Tập 40 PTQ-Chỉ vì được gặp em-Tập 41 PTQ-Chỉ vì được gặp em-Tập 42 PTQ-Chỉ vì được gặp em-Tập 43 PTQ-Chỉ vì được gặp em-Tập 44 PTQ-Chỉ vì được gặp em-Tập 45 PTQ-Chỉ vì được gặp em-Tập 46
19:45 PTQ-Trách em sao quá xinh đẹp-Tập 3 PTQ-Trách em sao quá xinh đẹp-Tập 4 PTQ-Trách em sao quá xinh đẹp-Tập 5 PTQ-Trách em sao quá xinh đẹp-Tập 6 PTQ-Trách em sao quá xinh đẹp-Tập 7 PTQ-Trách em sao quá xinh đẹp-Tập 8 PTQ-Trách em sao quá xinh đẹp-Tập 9
20:50:00  (30 phút) PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 52 PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 53 PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 54 PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 55 PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 56 ĐĐVQ PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 57
21:15 PTQ-Võ thần Triệu Tử Long-Tập 54 PTQ-Võ thần Triệu Tử Long-Tập 55 PTQ-Võ thần Triệu Tử Long-Tập 56 PTQ-Võ thần Triệu Tử Long-Tập 57 PTQ-Võ thần Triệu Tử Long-Tập 58 PTQ-Võ thần Triệu Tử Long-Tập 59 PTQ-Võ thần Triệu Tử Long-Tập 60-hết
22:45 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 26 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 27 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 28 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 29 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 30 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 31 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 32
23:30 PVN-Thượng dương phú-Tập 36 PVN-Thượng dương phú-Tập 37 PVN-Thượng dương phú-Tập 38 PVN-Thượng dương phú-Tập 39 PVN-Thượng dương phú-Tập 40 PVN-Thượng dương phú-Tập 41 PVN-Thượng dương phú-Tập 42
0:30 PTQ-Natra hàng yêu ký-Tập 34 PTQ-Natra hàng yêu ký-Tập 35 PTQ-Natra hàng yêu ký-Tập 36 PTQ-Natra hàng yêu ký-Tập 37 PTQ-Natra hàng yêu ký-Tập 38 PTQ-Natra hàng yêu ký-Tập 39 PTQ-Natra hàng yêu ký-Tập 40
1:30 PTQ-Nụ hôn hoán đổi vận may-Tập 25 PTQ-Nụ hôn hoán đổi vận may-Tập 26 PTQ-Nụ hôn hoán đổi vận may-Tập 27 PTQ-Nụ hôn hoán đổi vận may-Tập 28 PTQ-Nụ hôn hoán đổi vận may-Tập 29 PTQ-Nụ hôn hoán đổi vận may-Tập 30 PTQ-Nụ hôn hoán đổi vận may-Tập 31
2:15 PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 52 PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 53 PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 54 PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 55 PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 56 ĐĐVQ PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 57
3:00 PHQ-Tình yêu và định mệnh-Tập 54 PHQ-Tình yêu và định mệnh-Tập 55 PHQ-Tình yêu và định mệnh-Tập 56 PHQ-Tình yêu và định mệnh-Tập 57 PHQ-Tình yêu và định mệnh-Tập 58 PHQ-Tình yêu và định mệnh-Tập 59 PHQ-Tình yêu và định mệnh-Tập 60
4:15 PTQ-Chỉ vì được gặp em-Tập 40 PTQ-Chỉ vì được gặp em-Tập 41 PTQ-Chỉ vì được gặp em-Tập 42 PTQ-Chỉ vì được gặp em-Tập 43 PTQ-Chỉ vì được gặp em-Tập 44 PTQ-Chỉ vì được gặp em-Tập 45 PTQ-Chỉ vì được gặp em-Tập 46