LỊCH PHIM TRUYỆN THÁNG 9/2023

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT
  28/08/2023 29/08/2023 30/08/2023 31/08/2023 01/09/2023 02/09/2023 03/09/2023
5:30 PTQ-Thượng dương phú-Tập 28 PTQ-Thượng dương phú-Tập 29 PTQ-Thượng dương phú-Tập 30 PTQ-Thượng dương phú-Tập 31 PTQ-Thượng dương phú-Tập 32 PTQ-Thượng dương phú-Tập 33 PTQ-Thượng dương phú-Tập 34
7:05 PTQ-Thiếu lâm tàng kinh các-Tập 27 PTQ-Thiếu lâm tàng kinh các-Tập 28 PTQ-Thiếu lâm tàng kinh các-Tập 29 PTQ-Thiếu lâm tàng kinh các-Tập 30 PTQ-Thiếu lâm tàng kinh các-Tập 31 PTQ-Thiếu lâm tàng kinh các-Tập 32 PTQ-Thiếu lâm tàng kinh các-Tập 33
8:35 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 43 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 44 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 45 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 46 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 47 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 48 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 49
11:50 PHQ-Cuộc chiến thượng lưu 2-Tập 17 PHQ-Cuộc chiến thượng lưu 2-Tập 18 PHQ-Cuộc chiến thượng lưu 2-Tập 19 PHQ-Cuộc chiến thượng lưu 2-Tập 20 PHQ-Nhân cách bí ẩn-Tập 1 PHQ-Nhân cách bí ẩn-Tập 2 PHQ-Nhân cách bí ẩn-Tập 3
12:35 PTQ-Natra hàng yêu ký -Tập 15 PTQ-Natra hàng yêu ký -Tập 16 PTQ-Natra hàng yêu ký -Tập 17 PTQ-Natra hàng yêu ký -Tập 18 PTQ-Natra hàng yêu ký -Tập 19 PTQ-Natra hàng yêu ký -Tập 20 PTQ-Natra hàng yêu ký -Tập 21
14:00 PVN-Bai ca ra trận-Tập2 PVN-Bao giờ cho đến tháng 10-Tập 1 PVN-Bao giờ cho đến tháng 10-Tập 2 PVN-Cát bụi đường hè-Tập 1 PVN-Cát bụi đường hè-Tập 2 PVN-Chiến dịch trái tim bên phải -Tập 1 PVN-Chiến dịch trái tim bên phải -Tập 2
16:05 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 48 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 49 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 50 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 51 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 52 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 53 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 54
17:15 PTQ-Minh lan truyện-Tập 22 PTQ-Minh lan truyện-Tập 23 PTQ-Minh lan truyện-Tập 24 PTQ-Minh lan truyện-Tập 25 PTQ-Minh lan truyện-Tập 26 PTQ-Minh lan truyện-Tập 27 PTQ-Minh lan truyện-Tập 28
19:45 PTQ-Thượng dương phú-Tập 29 PTQ-Thượng dương phú-Tập 30 PTQ-Thượng dương phú-Tập 31 PTQ-Thượng dương phú-Tập 32 PTQ-Thượng dương phú-Tập 33 PTQ-Thượng dương phú-Tập 34 PTQ-Thượng dương phú-Tập 35
20:50:00  (30 phút) PVN-Trái Tim của sói-Tập 13 PVN-Trái Tim của sói-Tập 14 PVN-Trái Tim của sói-Tập 15 PVN-Trái Tim của sói-Tập 16 PVN-Trái Tim của sói-Tập 17 PVN-Trái Tim của sói-Tập 18 PVN-Trái Tim của sói-Tập 19
21:15 PTQ-Thiếu lâm tàng kinh các-Tập 28 PTQ-Thiếu lâm tàng kinh các-Tập 29 PTQ-Thiếu lâm tàng kinh các-Tập 30 PTQ-Thiếu lâm tàng kinh các-Tập 31 PTQ-Thiếu lâm tàng kinh các-Tập 32 PTQ-Thiếu lâm tàng kinh các-Tập 33 PTQ-Thiếu lâm tàng kinh các-Tập 34
22:45 PVN-Bai ca ra trận-Tập 2 PVN-Bao giờ cho đến tháng 10-Tập 1 PVN-Bao giờ cho đến tháng 10-Tập 2 PVN-Cát bụi đường hè-Tập 1 PVN-Cát bụi đường hè-Tập 2 PVN-Chiến dịch trái tim bên phải -Tập 1 PVN-Chiến dịch trái tim bên phải -Tập 2
23:30 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 48 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 49 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 50 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 51 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 52 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 53 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 54
0:30 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 43 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 44 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 45 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 46 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 47 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 48 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 49
1:30 PTQ-Natra hàng yêu ký -Tập 15 PTQ-Natra hàng yêu ký -Tập 16 PTQ-Natra hàng yêu ký -Tập 17 PTQ-Natra hàng yêu ký -Tập 18 PTQ-Natra hàng yêu ký -Tập 19 PTQ-Natra hàng yêu ký -Tập 20 PTQ-Natra hàng yêu ký -Tập 21
2:15 PVN-Trái Tim của sói-Tập 13 PVN-Trái Tim của sói-Tập 14 PVN-Trái Tim của sói-Tập 15 PVN-Trái Tim của sói-Tập 16 PVN-Trái Tim của sói-Tập 17 PVN-Trái Tim của sói-Tập 18 PVN-Trái Tim của sói-Tập 19
3:00 PHQ-Cuộc chiến thượng lưu 2-Tập 17 PHQ-Cuộc chiến thượng lưu 2-Tập 18 PHQ-Cuộc chiến thượng lưu 2-Tập 19 PHQ-Cuộc chiến thượng lưu 2-Tập 20 PHQ-Nhân cách bí ẩn-Tập 1 PHQ-Nhân cách bí ẩn-Tập 2 PHQ-Nhân cách bí ẩn-Tập 3
4:15 PTQ-Minh lan truyện-Tập 22 PTQ-Minh lan truyện-Tập 23 PTQ-Minh lan truyện-Tập 24 PTQ-Minh lan truyện-Tập 25 PTQ-Minh lan truyện-Tập 26 PTQ-Minh lan truyện-Tập 27 PTQ-Minh lan truyện-Tập 28
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT
  04/09/2023 05/09/2023 06/09/2023 07/09/2023 08/09/2023 09/09/2023 10/09/2023
5:30 PTQ-Thượng dương phú-Tập 35 PTQ-Thượng dương phú-Tập 36 PTQ-Thượng dương phú-Tập 37 PTQ-Thượng dương phú-Tập 38 PTQ-Thượng dương phú-Tập 39 PTQ-Thượng dương phú-Tập 40 PTQ-Thượng dương phú-Tập 41
7:05 PTQ-Thiếu lâm tàng kinh các-Tập 34 PTQ-Thiếu lâm tàng kinh các-Tập 35 PTQ-Thiếu lâm tàng kinh các-Tập 36 PTQ-Thiếu lâm tàng kinh các-Tập 37 PTQ-Thiếu lâm tàng kinh các-Tập 38 PTQ-Thiếu lâm tàng kinh các-Tập 39 PTQ-Thiếu lâm tàng kinh các-Tập 40
8:35 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 50 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 51 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 52 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 53 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 54 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 55 Trực tiếp BNN
11:50 PHQ-Nhân cách bí ẩn-Tập 4 PHQ-Nhân cách bí ẩn-Tập 5 PHQ-Nhân cách bí ẩn-Tập 6 PHQ-Nhân cách bí ẩn-Tập 7 PHQ-Nhân cách bí ẩn-Tập 8 PHQ-Nhân cách bí ẩn-Tập 9 PHQ-Nhân cách bí ẩn-Tập 10
12:35 PTQ-Natra hàng yêu ký -Tập 22 PTQ-Natra hàng yêu ký -Tập 23 PTQ-Natra hàng yêu ký -Tập 24 PTQ-Natra hàng yêu ký -Tập 25 PTQ-Natra hàng yêu ký -Tập 26 PTQ-Natra hàng yêu ký -Tập 27 PTQ-Natra hàng yêu ký -Tập 28
14:00 PVN-Chuyến xe bão táp-Tập 1 PVN-Chuyến xe bão táp-Tập 2 PVN-Cô gái trên sông-Tập 1 PVN-Cô gái trên sông-Tập 2 PVN-Cuộc chia tay không hẹn trước-Tập 1 PVN-Cuộc chia tay không hẹn trước-Tập 2 PVN-Cơn lốc biển-Tập 1
16:05 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 55 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 56 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 57 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 58 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 59 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 60 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 61
17:15 PTQ-Minh lan truyện-Tập 29 PTQ-Minh lan truyện-Tập 30 PTQ-Minh lan truyện-Tập 31 PTQ-Minh lan truyện-Tập 32 PTQ-Minh lan truyện-Tập 33 PTQ-Minh lan truyện-Tập 34 PTQ-Minh lan truyện-Tập 35
19:45 PTQ-Thượng dương phú-Tập 36 PTQ-Thượng dương phú-Tập 37 PTQ-Thượng dương phú-Tập 38 PTQ-Thượng dương phú-Tập 39 PTQ-Thượng dương phú-Tập 40 PTQ-Thượng dương phú-Tập 41 PTQ-Thượng dương phú-Tập 42
20:50:00  (30 phút) PVN-Trái Tim của sói-Tập 20 PVN-Trái Tim của sói-Tập 21 PVN-Trái Tim của sói-Tập 22 PVN-Trái Tim của sói-Tập 23 PVN-Trái Tim của sói-Tập 24 PVN-Trái Tim của sói-Tập 25 PVN-Trái Tim của sói-Tập 26
21:15 PTQ-Thiếu lâm tàng kinh các-Tập 35 PTQ-Thiếu lâm tàng kinh các-Tập 36 PTQ-Thiếu lâm tàng kinh các-Tập 37 PTQ-Thiếu lâm tàng kinh các-Tập 38 PTQ-Thiếu lâm tàng kinh các-Tập 39 PTQ-Thiếu lâm tàng kinh các-Tập 40 PTQ-Thiếu lâm tàng kinh các-Tập 41
22:45 PVN-Chuyến xe bão táp-Tập 1 PVN-Chuyến xe bão táp-Tập 2 PVN-Cô gái trên sông-Tập 1 PVN-Cô gái trên sông-Tập 2 PVN-Cuộc chia tay không hẹn trước-Tập 1 PVN-Cuộc chia tay không hẹn trước-Tập 2 PVN-Cơn lốc biển-Tập 1
23:30 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 55 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 56 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 57 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 58 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 59 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 60 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 61
0:30 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 50 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 51 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 52 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 53 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 54 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 55 Trực tiếp BNN
1:30 PTQ-Natra hàng yêu ký -Tập 22 PTQ-Natra hàng yêu ký -Tập 23 PTQ-Natra hàng yêu ký -Tập 24 PTQ-Natra hàng yêu ký -Tập 25 PTQ-Natra hàng yêu ký -Tập 26 PTQ-Natra hàng yêu ký -Tập 27 PTQ-Natra hàng yêu ký -Tập 28
2:15 PVN-Trái Tim của sói-Tập 20 PVN-Trái Tim của sói-Tập 21 PVN-Trái Tim của sói-Tập 22 PVN-Trái Tim của sói-Tập 23 PVN-Trái Tim của sói-Tập 24 PVN-Trái Tim của sói-Tập 25 PVN-Trái Tim của sói-Tập 26
3:00 PHQ-Nhân cách bí ẩn-Tập 4 PHQ-Nhân cách bí ẩn-Tập 5 PHQ-Nhân cách bí ẩn-Tập 6 PHQ-Nhân cách bí ẩn-Tập 7 PHQ-Nhân cách bí ẩn-Tập 8 PHQ-Nhân cách bí ẩn-Tập 9 PHQ-Nhân cách bí ẩn-Tập 10
4:15 PTQ-Minh lan truyện-Tập 29 PTQ-Minh lan truyện-Tập 30 PTQ-Minh lan truyện-Tập 31 PTQ-Minh lan truyện-Tập 32 PTQ-Minh lan truyện-Tập 33 PTQ-Minh lan truyện-Tập 34 PTQ-Minh lan truyện-Tập 35
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT
  11/09/2023 12/09/2023 13/09/2023 14/09/2023 15/09/2023 16/09/2023 17/09/2023
5:30 PTQ-Thượng dương phú-Tập 42 PTQ-Thượng dương phú-Tập 43 PTQ-Thượng dương phú-Tập 44 PTQ-Thượng dương phú-Tập 45 PTQ-Thượng dương phú-Tập 46 PTQ-Thượng dương phú-Tập 47 PTQ-Thượng dương phú-Tập 48
7:05 PTQ-Thiếu lâm tàng kinh các-Tập 41 PTQ-Thiếu lâm tàng kinh các-Tập 42 PTQ-Thiếu lâm tàng kinh các-Tập 43 PTQ-Thiếu lâm tàng kinh các-Tập 44 PTQ-Thiếu lâm tàng kinh các-Tập 45 PTQ-Thiếu lâm tàng kinh các-Tập 46 PTQ-Thiếu lâm tàng kinh các-Tập 47
8:35 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 56 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 57 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 58 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 59 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 60 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 61 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 61
11:50 PHQ-Nhân cách bí ẩn-Tập 11 PHQ-Nhân cách bí ẩn-Tập 12 PHQ-Nhân cách bí ẩn-Tập 13 PHQ-Nhân cách bí ẩn-Tập 14 PHQ-Nhân cách bí ẩn-Tập 15 PHQ-Nhân cách bí ẩn-Tập 16 PHQ-Nhân cách bí ẩn-Tập 17
12:35 PTQ-Natra hàng yêu ký -Tập 29 PTQ-Natra hàng yêu ký -Tập 30 PTQ-Natra hàng yêu ký -Tập 31 PTQ-Natra hàng yêu ký -Tập 32 PTQ-Natra hàng yêu ký -Tập 33 PTQ-Natra hàng yêu ký -Tập 34 PTQ-Natra hàng yêu ký -Tập 35
14:00 PVN-Cơn lốc biển-Tập 2 PVN-Huyền thoại mẹ-Tập 1 PVN-Huyền thoại mẹ-Tập 2 PVN-Pháo đài Tức Dụp-Tập 1 PVN-Pháo đài Tức Dụp-Tập 2 PVN-Rặng Trâm bầu-Tập 1 PVN-Rặng Trâm bầu-Tập 2
16:05 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 62 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 63 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 64 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 65 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 66 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 67 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 68
17:15 PTQ-Minh lan truyện-Tập 36 PTQ-Minh lan truyện-Tập 37 PTQ-Minh lan truyện-Tập 38 PTQ-Minh lan truyện-Tập 39 PTQ-Minh lan truyện-Tập 40 PTQ-Minh lan truyện-Tập 41 PTQ-Minh lan truyện-Tập 42
19:45 PTQ-Thượng dương phú-Tập 43 PTQ-Thượng dương phú-Tập 44 PTQ-Thượng dương phú-Tập 45 PTQ-Thượng dương phú-Tập 46 PTQ-Thượng dương phú-Tập 47 PTQ-Thượng dương phú-Tập 48 PTQ-Thượng dương phú-Tập 49
20:50:00  (30 phút) PVN-Trái Tim của sói-Tập 27 PVN-Trái Tim của sói-Tập 28 PVN-Trái Tim của sói-Tập 29 PVN-Trái Tim của sói-Tập 30 PVN-Trái Tim của sói-Tập 31 PVN-Trái Tim của sói-Tập 32 PVN-Trái Tim của sói-Tập 33
21:15 PTQ-Thiếu lâm tàng kinh các-Tập 42 PTQ-Thiếu lâm tàng kinh các-Tập 43 PTQ-Thiếu lâm tàng kinh các-Tập 44 PTQ-Thiếu lâm tàng kinh các-Tập 45 PTQ-Thiếu lâm tàng kinh các-Tập 46 PTQ-Thiếu lâm tàng kinh các-Tập 47 PTQ-Thiếu lâm tàng kinh các-Tập 48
22:45 PVN-Cơn lốc biển-Tập 2 PVN-Huyền thoại mẹ-Tập 1 PVN-Huyền thoại mẹ-Tập 2 PVN-Pháo đài Tức Dụp-Tập 1 PVN-Pháo đài Tức Dụp-Tập 2 PVN-Rặng Trâm bầu-Tập 1 PVN-Rặng Trâm bầu-Tập 2
23:30 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 62 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 63 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 64 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 65 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 66 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 67 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 68
0:30 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 56 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 57 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 58 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 59 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 60 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 61 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 61
1:30 PTQ-Natra hàng yêu ký -Tập 29 PTQ-Natra hàng yêu ký -Tập 30 PTQ-Natra hàng yêu ký -Tập 31 PTQ-Natra hàng yêu ký -Tập 32 PTQ-Natra hàng yêu ký -Tập 33 PTQ-Natra hàng yêu ký -Tập 34 PTQ-Natra hàng yêu ký -Tập 35
2:15 PVN-Trái Tim của sói-Tập 27 PVN-Trái Tim của sói-Tập 28 PVN-Trái Tim của sói-Tập 29 PVN-Trái Tim của sói-Tập 30 PVN-Trái Tim của sói-Tập 31 PVN-Trái Tim của sói-Tập 32 PVN-Trái Tim của sói-Tập 33
3:00 PHQ-Nhân cách bí ẩn-Tập 11 PHQ-Nhân cách bí ẩn-Tập 12 PHQ-Nhân cách bí ẩn-Tập 13 PHQ-Nhân cách bí ẩn-Tập 14 PHQ-Nhân cách bí ẩn-Tập 15 PHQ-Nhân cách bí ẩn-Tập 16 PHQ-Nhân cách bí ẩn-Tập 17
4:15 PTQ-Minh lan truyện-Tập 36 PTQ-Minh lan truyện-Tập 37 PTQ-Minh lan truyện-Tập 38 PTQ-Minh lan truyện-Tập 39 PTQ-Minh lan truyện-Tập 40 PTQ-Minh lan truyện-Tập 41 PTQ-Minh lan truyện-Tập 42
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT
  18/09/2023 19/09/2023 20/09/2023 21/09/2023 22/09/2023 23/09/2023 24/09/2023
5:30 PTQ-Thượng dương phú-Tập 49 PTQ-Thượng dương phú-Tập 50 PTQ-Thượng dương phú-Tập 51 PTQ-Thượng dương phú-Tập 52 PTQ-Thượng dương phú-Tập 53 PTQ-Thượng dương phú-Tập 54 PTQ-Thượng dương phú-Tập 55
7:05 PTQ-Thiếu lâm tàng kinh các-Tập 48 PTQ-Thiếu lâm tàng kinh các-Tập 49 PTQ-Thiếu lâm tàng kinh các-Tập 50 PTQ-Thiếu lâm tàng kinh các-Tập 51 PTQ-Thiếu lâm tàng kinh các-Tập 52 PTQ-Thiếu lâm tàng kinh các-Tập 53 PTQ-Thiếu lâm tàng kinh các-Tập 54
8:35 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 62 PVN-Má tôi là đại gia-Tập 1 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 2 PVN-Má tôi là đại gia-Tập 3 PVN-Má tôi là đại gia-Tập 4 PVN-Má tôi là đại gia-Tập 5 Trực tiếp BNN
11:50 PHQ-Nhân cách bí ẩn-Tập 18 PHQ-Nhân cách bí ẩn-Tập 19 PHQ-Nhân cách bí ẩn-Tập 20 PHQ-Nhân cách bí ẩn-Tập 21 PHQ-Nhân cách bí ẩn-Tập 22 PHQ-Nhân cách bí ẩn-Tập 23 PHQ-Nhân cách bí ẩn-Tập 24
12:35 PTQ-Natra hàng yêu ký -Tập 36 PTQ-Natra hàng yêu ký -Tập 37 PTQ-Natra hàng yêu ký -Tập 38 PTQ-Natra hàng yêu ký -Tập 39 PTQ-Natra hàng yêu ký -Tập 40 PTQ-Natra hàng yêu ký -Tập 41 PTQ-Natra hàng yêu ký -Tập 42
14:00 PVN-Khoảnh khắc yên lặng của chiến tranh-Tập 1 PVN-Khoảnh khắc yên lặng của chiến tranh-Tập 2 PVN-Con thuyền bị đắm-Tập 1 PVN-Con thuyền bị đắm-Tập 2 PVN-Đứng trước biển-Tập 1 PVN-Đứng trước biển-Tập 2 PVN-Tiếng bom hòa bình-Tập 1
16:05 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 69 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 70 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 71 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 72 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 73 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 74 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 75
17:15 PTQ-Minh lan truyện-Tập 43 PTQ-Minh lan truyện-Tập 44 PTQ-Minh lan truyện-Tập 45 PTQ-Minh lan truyện-Tập 46 PTQ-Minh lan truyện-Tập 47 PTQ-Minh lan truyện-Tập 48 PTQ-Minh lan truyện-Tập 49
19:45 PTQ-Thượng dương phú-Tập 50 PTQ-Thượng dương phú-Tập 51 PTQ-Thượng dương phú-Tập 52 PTQ-Thượng dương phú-Tập 53 PTQ-Thượng dương phú-Tập 54 PTQ-Thượng dương phú-Tập 55 PTQ-Thượng dương phú-Tập 56
20:50:00  (30 phút) PVN-Trái Tim của sói-Tập 34 PVN-Trái Tim của sói-Tập 35 PVN-Trái Tim của sói-Tập 36 PVN-Trái Tim của sói-Tập 37 PVN-Trái Tim của sói-Tập 38 PVN-Trái Tim của sói-Tập 39 PVN-Trái Tim của sói-Tập 40
21:15 PTQ-Thiếu lâm tàng kinh các-Tập 49 PTQ-Thiếu lâm tàng kinh các-Tập 50 PTQ-Thiếu lâm tàng kinh các-Tập 51 PTQ-Thiếu lâm tàng kinh các-Tập 52 PTQ-Thiếu lâm tàng kinh các-Tập 53 PTQ-Thiếu lâm tàng kinh các-Tập 54 PTQ-Thiếu lâm tàng kinh các-Tập 55
22:45 PVN-Khoảnh khắc yên lặng của chiến tranh-Tập 1 PVN-Khoảnh khắc yên lặng của chiến tranh-Tập 2 PVN-Con thuyền bị đắm-Tập 1 PVN-Con thuyền bị đắm-Tập 2 PVN-Đứng trước biển-Tập 1 PVN-Đứng trước biển-Tập 2 PVN-Tiếng bom hòa bình-Tập 1
23:30 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 69 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 70 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 71 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 72 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 73 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 74 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 75
0:30 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 62 PVN-Má tôi là đại gia-Tập 1 PTQ-Quyền lực vương triều-Tập 2 PVN-Má tôi là đại gia-Tập 3 PVN-Má tôi là đại gia-Tập 4 PVN-Má tôi là đại gia-Tập 5 Trực tiếp BNN
1:30 PTQ-Natra hàng yêu ký -Tập 36 PTQ-Natra hàng yêu ký -Tập 37 PTQ-Natra hàng yêu ký -Tập 38 PTQ-Natra hàng yêu ký -Tập 39 PTQ-Natra hàng yêu ký -Tập 40 PTQ-Natra hàng yêu ký -Tập 41 PTQ-Natra hàng yêu ký -Tập 42
2:15 PVN-Trái Tim của sói-Tập 34 PVN-Trái Tim của sói-Tập 35 PVN-Trái Tim của sói-Tập 36 PVN-Trái Tim của sói-Tập 37 PVN-Trái Tim của sói-Tập 38 PVN-Trái Tim của sói-Tập 39 PVN-Trái Tim của sói-Tập 40
3:00 PHQ-Nhân cách bí ẩn-Tập 18 PHQ-Nhân cách bí ẩn-Tập 19 PHQ-Nhân cách bí ẩn-Tập 20 PHQ-Nhân cách bí ẩn-Tập 21 PHQ-Nhân cách bí ẩn-Tập 22 PHQ-Nhân cách bí ẩn-Tập 23 PHQ-Nhân cách bí ẩn-Tập 24
4:15 PTQ-Minh lan truyện-Tập 43 PTQ-Minh lan truyện-Tập 44 PTQ-Minh lan truyện-Tập 45 PTQ-Minh lan truyện-Tập 46 PTQ-Minh lan truyện-Tập 47 PTQ-Minh lan truyện-Tập 48 PTQ-Minh lan truyện-Tập 49
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT
  25/09/2023 26/09/2023 27/09/2023 28/09/2023 29/09/2023 30/09/2023 01/10/2023
5:30 PTQ-Thượng dương phú-Tập 56 PTQ-Thượng dương phú-Tập 57 PTQ-Thượng dương phú-Tập 58 PTQ-Thượng dương phú-Tập 59 PTQ-Thượng dương phú-Tập 60 PTQ-Thượng dương phú-Tập 61 PTQ-Thượng dương phú-Tập 62
7:05 PTQ-Thiếu lâm tàng kinh các-Tập 55 PTQ-Thiếu lâm tàng kinh các-Tập 56 PTQ-Thiếu lâm tàng kinh các-Tập 57 PTQ-Thiếu lâm tàng kinh các-Tập 58 PTQ-Thiếu lâm tàng kinh các-Tập 59 PTQ-Thiếu lâm tàng kinh các-Tập 60 PTQ-Thiếu lâm tàng kinh các-Tập 61
8:35 PVN-Má tôi là đại gia-Tập 6 PVN-Má tôi là đại gia-Tập 7 PVN-Má tôi là đại gia-Tập 8 PVN-Má tôi là đại gia-Tập 9 PVN-Má tôi là đại gia-Tập 10 PVN-Má tôi là đại gia-Tập 11 PVN-Má tôi là đại gia-Tập 12
11:50 PHQ-Nhân cách bí ẩn-Tập 25 PHQ-Nhân cách bí ẩn-Tập 26 PHQ-Nhân cách bí ẩn-Tập 27 PHQ-Nhân cách bí ẩn-Tập 28 PHQ-Nhân cách bí ẩn-Tập 29 PHQ-Nhân cách bí ẩn-Tập 30 PHQ-Nhân cách bí ẩn-Tập 31
12:35 PTQ-Natra hàng yêu ký -Tập 43 PTQ-Natra hàng yêu ký -Tập 44 PTQ-Natra hàng yêu ký -Tập 45 PTQ-Natra hàng yêu ký -Tập 46-hết PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 1 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 2 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 3
14:00 PVN-Tiếng bom hòa bình-Tập 2 PVN-Vụ án viên đạn lạc-Tập 1 PVN-Vụ án viên đạn lạc-Tập 2 PVN-Bản tình ca trong đêm-Tập 1 PVN-Bản tình ca trong đêm-Tập 2 PVN-Sao tháng tám P.đầu-Tập 1 PVN-Sao tháng tám P.đầu-Tập 2
16:05 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 76-hết PVN-Làm rể 10 Xuân-Tập 1 PVN-Làm rể 10 Xuân-Tập 2 PVN-Làm rể 10 Xuân-Tập 3 PVN-Làm rể 10 Xuân-Tập 4 PVN-Làm rể 10 Xuân-Tập 5 PVN-Làm rể 10 Xuân-Tập 6
17:15 PTQ-Minh lan truyện-Tập 50 PTQ-Minh lan truyện-Tập 51 PTQ-Minh lan truyện-Tập 52 PTQ-Minh lan truyện-Tập 53 PTQ-Minh lan truyện-Tập 54 PTQ-Minh lan truyện-Tập 55 PTQ-Minh lan truyện-Tập 56
19:45 PTQ-Thượng dương phú-Tập 57 PTQ-Thượng dương phú-Tập 58 PTQ-Thượng dương phú-Tập 59 PTQ-Thượng dương phú-Tập 60 PTQ-Thượng dương phú-Tập 61 PTQ-Thượng dương phú-Tập 62 PTQ-Thượng dương phú-Tập 63
20:50:00  (30 phút) PVN-Trái Tim của sói-Tập 41 PVN-Trái Tim của sói-Tập 42 PVN-Trái Tim của sói-Tập 43 PVN-Trái Tim của sói-Tập 44 PVN-Trái Tim của sói-Tập 45-hết PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 1 PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 2
21:15 PTQ-Thiếu lâm tàng kinh các-Tập 56 PTQ-Thiếu lâm tàng kinh các-Tập 57 PTQ-Thiếu lâm tàng kinh các-Tập 58 PTQ-Thiếu lâm tàng kinh các-Tập 59 PTQ-Thiếu lâm tàng kinh các-Tập 60 PTQ-Thiếu lâm tàng kinh các-Tập 61 PTQ-Thiếu lâm tàng kinh các-Tập 62
22:45 PVN-Tiếng bom hòa bình-Tập 2 PVN-Vụ án viên đạn lạc-Tập 1 PVN-Vụ án viên đạn lạc-Tập 2 PVN-Bản tình ca trong đêm-Tập 1 PVN-Bản tình ca trong đêm-Tập 2 PVN-Sao tháng tám P.đầu-Tập 1 PVN-Sao tháng tám P.đầu-Tập 2
23:30 PVN-Muôn kiểu làm dâu-Tập 76 PVN-Làm rể 10 Xuân-Tập 1 PVN-Làm rể 10 Xuân-Tập 2 PVN-Làm rể 10 Xuân-Tập 3 PVN-Làm rể 10 Xuân-Tập 4 PVN-Làm rể 10 Xuân-Tập 5 PVN-Làm rể 10 Xuân-Tập 6
0:30 PVN-Má tôi là đại gia-Tập 6 PVN-Má tôi là đại gia-Tập 7 PVN-Má tôi là đại gia-Tập 8 PVN-Má tôi là đại gia-Tập 9 PVN-Má tôi là đại gia-Tập 10 PVN-Má tôi là đại gia-Tập 11 PVN-Má tôi là đại gia-Tập 12
1:30 PTQ-Natra hàng yêu ký -Tập 43 PTQ-Natra hàng yêu ký -Tập 44 PTQ-Natra hàng yêu ký -Tập 45 PTQ-Natra hàng yêu ký -Tập 46-hết PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 1 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 2 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 3
2:15 PVN-Trái Tim của sói-Tập 41 PVN-Trái Tim của sói-Tập 42 PVN-Trái Tim của sói-Tập 43 PVN-Trái Tim của sói-Tập 44 PVN-Trái Tim của sói-Tập 45-hết PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 1 PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 2
3:00 PHQ-Nhân cách bí ẩn-Tập 25 PHQ-Nhân cách bí ẩn-Tập 26 PHQ-Nhân cách bí ẩn-Tập 27 PHQ-Nhân cách bí ẩn-Tập 28 PHQ-Nhân cách bí ẩn-Tập 29 PHQ-Nhân cách bí ẩn-Tập 30 PHQ-Nhân cách bí ẩn-Tập 31
4:15 PTQ-Minh lan truyện-Tập 50 PTQ-Minh lan truyện-Tập 51 PTQ-Minh lan truyện-Tập 52 PTQ-Minh lan truyện-Tập 53 PTQ-Minh lan truyện-Tập 54 PTQ-Minh lan truyện-Tập 55 PTQ-Minh lan truyện-Tập 56
       Giám đốc Đài Phòng VNGT Biên tập