LỊCH PHIM TRUYỆN THÁNG 12/2023

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT
27/11/2023 28/11/2023 29/11/2023 30/11/2023 01/12/2023 02/12/2023 03/12/2023
5:30 PTQ-Trách em sao quá xinh đẹp-Tập 2 PTQ-Trách em sao quá xinh đẹp-Tập 3 PTQ-Trách em sao quá xinh đẹp-Tập 4 PTQ-Trách em sao quá xinh đẹp-Tập 5 PTQ-Trách em sao quá xinh đẹp-Tập 6 PTQ-Trách em sao quá xinh đẹp-Tập 7 PTQ-Trách em sao quá xinh đẹp-Tập 8
7:05 PTQ-Võ thần Triệu Tử Long-Tập 53 PTQ-Võ thần Triệu Tử Long-Tập 54 PTQ-Võ thần Triệu Tử Long-Tập 55 PTQ-Võ thần Triệu Tử Long-Tập 56 PTQ-Võ thần Triệu Tử Long-Tập 57 PTQ-Võ thần Triệu Tử Long-Tập 58 PTQ-Võ thần Triệu Tử Long-Tập 59
8:35 PTQ-Natra hàng yêu ký-Tập 34 PTQ-Natra hàng yêu ký-Tập 35 PTQ-Natra hàng yêu ký-Tập 36 PTQ-Natra hàng yêu ký-Tập 37 PTQ-Natra hàng yêu ký-Tập 38 PTQ-Natra hàng yêu ký-Tập 39 PTQ-Natra hàng yêu ký-Tập 40
11:50 PHQ-Tình yêu và định mệnh-Tập 54 PHQ-Tình yêu và định mệnh-Tập 55 PHQ-Tình yêu và định mệnh-Tập 56 PTQ-Tiếu Ngạo Giang Hồ-Tập 57 PTQ-Tiếu Ngạo Giang Hồ-Tập 58 PTQ-Tiếu Ngạo Giang Hồ-Tập 59 PTQ-Tiếu Ngạo Giang Hồ-Tập 60-hết
12:35 PTQ-Nụ hôn hoán đổi vận may-Tập 25 PTQ-Nụ hôn hoán đổi vận may-Tập 26 PTQ-Nụ hôn hoán đổi vận may-Tập 27 PTQ-Nụ hôn hoán đổi vận may-Tập 28 PTQ-Nụ hôn hoán đổi vận may-Tập 29 PTQ-Nụ hôn hoán đổi vận may-Tập 30 PTQ-Nụ hôn hoán đổi vận may-Tập 31
14:00 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 26 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 27 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 28 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 29 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 30 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 31 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 32
16:05 PTQ-Thượng dương phú-Tập 36 PTQ-Thượng dương phú-Tập 37 PTQ-Thượng dương phú-Tập 38 PTQ-Thượng dương phú-Tập 39 PTQ-Thượng dương phú-Tập 40 PTQ-Thượng dương phú-Tập 41 PTQ-Thượng dương phú-Tập 42
17:15 PTQ-Chỉ vì được gặp em-Tập 40 PTQ-Chỉ vì được gặp em-Tập 41 PTQ-Chỉ vì được gặp em-Tập 42 PTQ-Chỉ vì được gặp em-Tập 43 PTQ-Chỉ vì được gặp em-Tập 44 PTQ-Chỉ vì được gặp em-Tập 45 PTQ-Chỉ vì được gặp em-Tập 46
19:45 PTQ-Trách em sao quá xinh đẹp-Tập 3 PTQ-Trách em sao quá xinh đẹp-Tập 4 PTQ-Trách em sao quá xinh đẹp-Tập 5 PTQ-Trách em sao quá xinh đẹp-Tập 6 PTQ-Trách em sao quá xinh đẹp-Tập 7 PTQ-Trách em sao quá xinh đẹp-Tập 8 PTQ-Trách em sao quá xinh đẹp-Tập 9
20:50:00  (30 phút) PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 52 PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 53 PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 54 PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 55 PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 56 ĐĐVQ PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 57
21:15 PTQ-Võ thần Triệu Tử Long-Tập 54 PTQ-Võ thần Triệu Tử Long-Tập 55 PTQ-Võ thần Triệu Tử Long-Tập 56 PTQ-Võ thần Triệu Tử Long-Tập 57 PTQ-Võ thần Triệu Tử Long-Tập 58 PTQ-Võ thần Triệu Tử Long-Tập 59 PTQ-Võ thần Triệu Tử Long-Tập 60-hết
22:45 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 26 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 27 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 28 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 29 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 30 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 31 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 32
23:30 PTQ-Thượng dương phú-Tập 36 PTQ-Thượng dương phú-Tập 37 PTQ-Thượng dương phú-Tập 38 PTQ-Thượng dương phú-Tập 39 PTQ-Thượng dương phú-Tập 40 PTQ-Thượng dương phú-Tập 41 PTQ-Thượng dương phú-Tập 42
0:30 PTQ-Natra hàng yêu ký-Tập 34 PTQ-Natra hàng yêu ký-Tập 35 PTQ-Natra hàng yêu ký-Tập 36 PTQ-Natra hàng yêu ký-Tập 37 PTQ-Natra hàng yêu ký-Tập 38 PTQ-Natra hàng yêu ký-Tập 39 PTQ-Natra hàng yêu ký-Tập 40
1:30 PTQ-Nụ hôn hoán đổi vận may-Tập 25 PTQ-Nụ hôn hoán đổi vận may-Tập 26 PTQ-Nụ hôn hoán đổi vận may-Tập 27 PTQ-Nụ hôn hoán đổi vận may-Tập 28 PTQ-Nụ hôn hoán đổi vận may-Tập 29 PTQ-Nụ hôn hoán đổi vận may-Tập 30 PTQ-Nụ hôn hoán đổi vận may-Tập 31
2:15 PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 52 PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 53 PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 54 PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 55 PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 56 ĐĐVQ PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 57
3:00 PHQ-Tình yêu và định mệnh-Tập 54 PHQ-Tình yêu và định mệnh-Tập 55 PHQ-Tình yêu và định mệnh-Tập 56 PTQ-Tiếu Ngạo Giang Hồ-Tập 57 PTQ-Tiếu Ngạo Giang Hồ-Tập 58 PTQ-Tiếu Ngạo Giang Hồ-Tập 59 PTQ-Tiếu Ngạo Giang Hồ-Tập 60-hết
4:15 PTQ-Chỉ vì được gặp em-Tập 40 PTQ-Chỉ vì được gặp em-Tập 41 PTQ-Chỉ vì được gặp em-Tập 42 PTQ-Chỉ vì được gặp em-Tập 43 PTQ-Chỉ vì được gặp em-Tập 44 PTQ-Chỉ vì được gặp em-Tập 45 PTQ-Chỉ vì được gặp em-Tập 46
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT
04/12/2023 05/12/2023 06/12/2023 07/12/2023 08/12/2023 09/12/2023 10/12/2023
5:30 PTQ-Trách em sao quá xinh đẹp-Tập 9 PTQ-Trách em sao quá xinh đẹp-Tập 10 PTQ-Trách em sao quá xinh đẹp-Tập 11 PTQ-Trách em sao quá xinh đẹp-Tập 12 PTQ-Trách em sao quá xinh đẹp-Tập 13 PTQ-Trách em sao quá xinh đẹp-Tập 14 PTQ-Trách em sao quá xinh đẹp-Tập 15
7:05 PTQ-Võ thần Triệu Tử Long-Tập 60-hết PTQ-Tứ Mỹ Nhân-Tập 1 PTQ-Tứ Mỹ Nhân-Tập 2 PTQ-Tứ Mỹ Nhân-Tập 3 PTQ-Tứ Mỹ Nhân-Tập 4 PTQ-Tứ Mỹ Nhân-Tập 5 PTQ-Tứ Mỹ Nhân-Tập 6
8:35 PTQ-Natra hàng yêu ký-Tập 43 PTQ-Natra hàng yêu ký-Tập 44 Trực tiếp PTQ-Natra hàng yêu ký-Tập 45 Trực tiếp PTQ-Natra hàng yêu ký-Tập 46-hết BNN
11:50 PTQ-Tiếu Ngạo Giang Hồ-Tập 1 PTQ-Tiếu Ngạo Giang Hồ-Tập 2 PTQ-Tiếu Ngạo Giang Hồ-Tập 3 PTQ-Tiếu Ngạo Giang Hồ-Tập 4 PTQ-Tiếu Ngạo Giang Hồ-Tập 5 PTQ-Tiếu Ngạo Giang Hồ-Tập 6 PTQ-Tiếu Ngạo Giang Hồ-Tập 7
12:35 PTQ-Nụ hôn hoán đổi vận may-Tập 32 PTQ-Nụ hôn hoán đổi vận may-Tập 33 PTQ-Nụ hôn hoán đổi vận may-Tập 34-hết PTQ-Mẹ chồng vui vẻ Nàng dâu xinh đẹp-Tập 1 PTQ-Mẹ chồng vui vẻ Nàng dâu xinh đẹp-Tập 2 PTQ-Mẹ chồng vui vẻ Nàng dâu xinh đẹp-Tập 3 PTQ-Mẹ chồng vui vẻ Nàng dâu xinh đẹp-Tập 4
14:00 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 33 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 34 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 35 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 36-hết Trực tiếp PVN-Má Tôi là đại gia-Tập 1 PVN-Má Tôi là đại gia-Tập 2
16:05 PTQ-Thượng dương phú-Tập 43 PTQ-Thượng dương phú-Tập 44 PTQ-Thượng dương phú-Tập 45 PTQ-Thượng dương phú-Tập 46 PTQ-Thượng dương phú-Tập 47 PTQ-Thượng dương phú-Tập 48 PTQ-Thượng dương phú-Tập 49
17:15 PTQ-Chỉ vì được gặp em-Tập 47 PTQ-Chỉ vì được gặp em-Tập 48 PTQ-Chỉ vì được gặp em-Tập 49 PTQ-Chỉ vì được gặp em-Tập 50 PTQ-Chỉ vì được gặp em-Tập 51 PTQ-Chỉ vì được gặp em-Tập 52 PTQ-Chỉ vì được gặp em-Tập 53-hết
19:45 PTQ-Trách em sao quá xinh đẹp-Tập 10 PTQ-Trách em sao quá xinh đẹp-Tập 11 PTQ-Trách em sao quá xinh đẹp-Tập 12 PTQ-Trách em sao quá xinh đẹp-Tập 13 PTQ-Trách em sao quá xinh đẹp-Tập 14 PTQ-Trách em sao quá xinh đẹp-Tập 15 PTQ-Trách em sao quá xinh đẹp-Tập 16
20:50:00  (30 phút) PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 58 PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 59 PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 60 PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 61 PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 62 ĐĐVQ PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 63
21:15 PTQ-Tứ Mỹ Nhân-Tập 1 PTQ-Tứ Mỹ Nhân-Tập 2 PTQ-Tứ Mỹ Nhân-Tập 3 PTQ-Tứ Mỹ Nhân-Tập 4 PTQ-Tứ Mỹ Nhân-Tập 5 PTQ-Tứ Mỹ Nhân-Tập 6 PTQ-Tứ Mỹ Nhân-Tập 7
22:45 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 33 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 34 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 35 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 36-hết Trực tiếp PVN-Má Tôi là đại gia-Tập 1 PVN-Má Tôi là đại gia-Tập 2
23:30 PTQ-Thượng dương phú-Tập 43 PTQ-Thượng dương phú-Tập 44 PTQ-Thượng dương phú-Tập 45 PTQ-Thượng dương phú-Tập 46 PTQ-Thượng dương phú-Tập 47 PTQ-Thượng dương phú-Tập 48 PTQ-Thượng dương phú-Tập 49
0:30 PTQ-Natra hàng yêu ký-Tập 43 PTQ-Natra hàng yêu ký-Tập 44 Trực tiếp PTQ-Natra hàng yêu ký-Tập 45 Trực tiếp PTQ-Natra hàng yêu ký-Tập 46-hết BNN
1:30 PTQ-Nụ hôn hoán đổi vận may-Tập 32 PTQ-Nụ hôn hoán đổi vận may-Tập 33 PTQ-Nụ hôn hoán đổi vận may-Tập 34-hết PTQ-Mẹ chồng vui vẻ Nàng dâu xinh đẹp-Tập 1 PTQ-Mẹ chồng vui vẻ Nàng dâu xinh đẹp-Tập 2 PTQ-Mẹ chồng vui vẻ Nàng dâu xinh đẹp-Tập 3 PTQ-Mẹ chồng vui vẻ Nàng dâu xinh đẹp-Tập 4
2:15 PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 58 PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 59 PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 60 PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 61 PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 62 ĐĐVQ PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 63
3:00 PTQ-Tiếu Ngạo Giang Hồ-Tập 1 PTQ-Tiếu Ngạo Giang Hồ-Tập 2 PTQ-Tiếu Ngạo Giang Hồ-Tập 3 PTQ-Tiếu Ngạo Giang Hồ-Tập 4 PTQ-Tiếu Ngạo Giang Hồ-Tập 5 PTQ-Tiếu Ngạo Giang Hồ-Tập 6 PTQ-Tiếu Ngạo Giang Hồ-Tập 7
4:15 PTQ-Chỉ vì được gặp em-Tập 47 PTQ-Chỉ vì được gặp em-Tập 48 PTQ-Chỉ vì được gặp em-Tập 49 PTQ-Chỉ vì được gặp em-Tập 50 PTQ-Chỉ vì được gặp em-Tập 51 PTQ-Chỉ vì được gặp em-Tập 52 PTQ-Chỉ vì được gặp em-Tập 53-hết
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT
11/12/2023 12/12/2023 13/12/2023 14/12/2023 15/12/2023 16/12/2023 17/12/2023
5:30 PTQ-Trách em sao quá xinh đẹp-Tập 16 PTQ-Trách em sao quá xinh đẹp-Tập 17 PTQ-Trách em sao quá xinh đẹp-Tập 18 PTQ-Trách em sao quá xinh đẹp-Tập 19 PTQ-Trách em sao quá xinh đẹp-Tập 20 PTQ-Trách em sao quá xinh đẹp-Tập 21 PTQ-Trách em sao quá xinh đẹp-Tập 22
7:05 PTQ-Tứ Mỹ Nhân-Tập 7 PTQ-Tứ Mỹ Nhân-Tập 8 PTQ-Tứ Mỹ Nhân-Tập 9 PTQ-Tứ Mỹ Nhân-Tập 10 PTQ-Tứ Mỹ Nhân-Tập 11 PTQ-Tứ Mỹ Nhân-Tập 12 PTQ-Tứ Mỹ Nhân-Tập 13
8:35 PVN-Làm rể mười xuân-Tập 1 PVN-Làm rể mười xuân-Tập 2 PVN-Làm rể mười xuân-Tập 3 PVN-Làm rể mười xuân-Tập 4 PVN-Làm rể mười xuân-Tập 5 PVN-Làm rể mười xuân-Tập 6 PVN-Làm rể mười xuân-Tập 7
11:50 PTQ-Tiếu Ngạo Giang Hồ-Tập 8 PTQ-Tiếu Ngạo Giang Hồ-Tập 9 PTQ-Tiếu Ngạo Giang Hồ-Tập 10 PTQ-Tiếu Ngạo Giang Hồ-Tập 11 PTQ-Tiếu Ngạo Giang Hồ-Tập 12 PTQ-Tiếu Ngạo Giang Hồ-Tập 13 PTQ-Tiếu Ngạo Giang Hồ-Tập 14
12:35 PTQ-Mẹ chồng vui vẻ Nàng dâu xinh đẹp-Tập 5 PTQ-Mẹ chồng vui vẻ Nàng dâu xinh đẹp-Tập 6 PTQ-Mẹ chồng vui vẻ Nàng dâu xinh đẹp-Tập 7 PTQ-Mẹ chồng vui vẻ Nàng dâu xinh đẹp-Tập 8 PTQ-Mẹ chồng vui vẻ Nàng dâu xinh đẹp-Tập 9 PTQ-Mẹ chồng vui vẻ Nàng dâu xinh đẹp-Tập 10 PTQ-Mẹ chồng vui vẻ Nàng dâu xinh đẹp-Tập 11
14:00 PVN-Má Tôi là đại gia-Tập 3 PVN-Má Tôi là đại gia-Tập 4 PVN-Má Tôi là đại gia-Tập 5 PVN-Má Tôi là đại gia-Tập 6 PVN-Má Tôi là đại gia-Tập 7 PVN-Má Tôi là đại gia-Tập 8 PVN-Má Tôi là đại gia-Tập 9
16:05 PTQ-Thượng dương phú-Tập 50 PTQ-Thượng dương phú-Tập 51 PTQ-Thượng dương phú-Tập 52 PTQ-Thượng dương phú-Tập 53 PTQ-Thượng dương phú-Tập 54 PTQ-Thượng dương phú-Tập 55 PTQ-Thượng dương phú-Tập 56
17:15 PTQ-Cặp đôi oan gia-Tập 1 PTQ-Cặp đôi oan gia-Tập 2 PTQ-Cặp đôi oan gia-Tập 3 PTQ-Cặp đôi oan gia-Tập 4 PTQ-Cặp đôi oan gia-Tập 5 PTQ-Cặp đôi oan gia-Tập 6 PTQ-Cặp đôi oan gia-Tập 7
19:45 PTQ-Trách em sao quá xinh đẹp-Tập 17 PTQ-Trách em sao quá xinh đẹp-Tập 18 PTQ-Trách em sao quá xinh đẹp-Tập 19 PTQ-Trách em sao quá xinh đẹp-Tập 20 PTQ-Trách em sao quá xinh đẹp-Tập 21 PTQ-Trách em sao quá xinh đẹp-Tập 22 PTQ-Trách em sao quá xinh đẹp-Tập 23
20:50:00  (30 phút) PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 64 PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 65 PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 66 PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 67 PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 68 ĐĐVQ PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 69
21:15 PTQ-Tứ Mỹ Nhân-Tập 8 PTQ-Tứ Mỹ Nhân-Tập 9 PTQ-Tứ Mỹ Nhân-Tập 10 PTQ-Tứ Mỹ Nhân-Tập 11 PTQ-Tứ Mỹ Nhân-Tập 12 PTQ-Tứ Mỹ Nhân-Tập 13 PTQ-Tứ Mỹ Nhân-Tập 14
22:45 PVN-Má Tôi là đại gia-Tập 3 PVN-Má Tôi là đại gia-Tập 4 PVN-Má Tôi là đại gia-Tập 5 PVN-Má Tôi là đại gia-Tập 6 PVN-Má Tôi là đại gia-Tập 7 PVN-Má Tôi là đại gia-Tập 8 PVN-Má Tôi là đại gia-Tập 9
23:30 PTQ-Thượng dương phú-Tập 50 PTQ-Thượng dương phú-Tập 51 PTQ-Thượng dương phú-Tập 52 PTQ-Thượng dương phú-Tập 53 PTQ-Thượng dương phú-Tập 54 PTQ-Thượng dương phú-Tập 55 PTQ-Thượng dương phú-Tập 56
0:30 PVN-Làm rể mười xuân-Tập 1 PVN-Làm rể mười xuân-Tập 2 PVN-Làm rể mười xuân-Tập 3 PVN-Làm rể mười xuân-Tập 4 PVN-Làm rể mười xuân-Tập 5 PVN-Làm rể mười xuân-Tập 6 PVN-Làm rể mười xuân-Tập 7
1:30 PTQ-Mẹ chồng vui vẻ Nàng dâu xinh đẹp-Tập 5 PTQ-Mẹ chồng vui vẻ Nàng dâu xinh đẹp-Tập 6 PTQ-Mẹ chồng vui vẻ Nàng dâu xinh đẹp-Tập 7 PTQ-Mẹ chồng vui vẻ Nàng dâu xinh đẹp-Tập 8 PTQ-Mẹ chồng vui vẻ Nàng dâu xinh đẹp-Tập 9 PTQ-Mẹ chồng vui vẻ Nàng dâu xinh đẹp-Tập 10 PTQ-Mẹ chồng vui vẻ Nàng dâu xinh đẹp-Tập 11
2:15 PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 64 PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 65 PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 66 PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 67 PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 68 ĐĐVQ PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 69
3:00 PTQ-Tiếu Ngạo Giang Hồ-Tập 8 PTQ-Tiếu Ngạo Giang Hồ-Tập 9 PTQ-Tiếu Ngạo Giang Hồ-Tập 10 PTQ-Tiếu Ngạo Giang Hồ-Tập 11 PTQ-Tiếu Ngạo Giang Hồ-Tập 12 PTQ-Tiếu Ngạo Giang Hồ-Tập 13 PTQ-Tiếu Ngạo Giang Hồ-Tập 14
4:15 PTQ-Cặp đôi oan gia-Tập 1 PTQ-Cặp đôi oan gia-Tập 2 PTQ-Cặp đôi oan gia-Tập 3 PTQ-Cặp đôi oan gia-Tập 4 PTQ-Cặp đôi oan gia-Tập 5 PTQ-Cặp đôi oan gia-Tập 6 PTQ-Cặp đôi oan gia-Tập 7
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT
18/12/2023 19/12/2023 20/12/2023 21/12/2023 22/12/2023 23/12/2023 24/12/2023
5:30 PTQ-Trách em sao quá xinh đẹp-Tập 23 PTQ-Trách em sao quá xinh đẹp-Tập 24 PTQ-Trách em sao quá xinh đẹp-Tập 25 PTQ-Trách em sao quá xinh đẹp-Tập 26 PTQ-Trách em sao quá xinh đẹp-Tập 27 PTQ-Trách em sao quá xinh đẹp-Tập 28 PTQ-Trách em sao quá xinh đẹp-Tập 29
7:05 PTQ-Tứ Mỹ Nhân-Tập 14 PTQ-Tứ Mỹ Nhân-Tập 15 PTQ-Tứ Mỹ Nhân-Tập 16 PTQ-Tứ Mỹ Nhân-Tập 17 PTQ-Tứ Mỹ Nhân-Tập 18 PTQ-Tứ Mỹ Nhân-Tập 19 PTQ-Tứ Mỹ Nhân-Tập 20
8:35 PVN-Làm rể mười xuân-Tập 8 PVN-Làm rể mười xuân-Tập 9 PVN-Làm rể mười xuân-Tập 10 PVN-Làm rể mười xuân-Tập 11 PVN-Làm rể mười xuân-Tập 12 PVN-Làm rể mười xuân-Tập 13 BNN
11:50 PTQ-Tiếu Ngạo Giang Hồ-Tập 15 PTQ-Tiếu Ngạo Giang Hồ-Tập 16 PTQ-Tiếu Ngạo Giang Hồ-Tập 17 PTQ-Tiếu Ngạo Giang Hồ-Tập 18 PTQ-Tiếu Ngạo Giang Hồ-Tập 19 PTQ-Tiếu Ngạo Giang Hồ-Tập 20 PTQ-Tiếu Ngạo Giang Hồ-Tập 21
12:35 PTQ-Mẹ chồng vui vẻ Nàng dâu xinh đẹp-Tập 12 PTQ-Mẹ chồng vui vẻ Nàng dâu xinh đẹp-Tập 13 PTQ-Mẹ chồng vui vẻ Nàng dâu xinh đẹp-Tập 14 PTQ-Mẹ chồng vui vẻ Nàng dâu xinh đẹp-Tập 15 PTQ-Mẹ chồng vui vẻ Nàng dâu xinh đẹp-Tập 16 PTQ-Mẹ chồng vui vẻ Nàng dâu xinh đẹp-Tập 17 PTQ-Mẹ chồng vui vẻ Nàng dâu xinh đẹp-Tập 18
14:00 PVN-Má Tôi là đại gia-Tập 10 PVN-Má Tôi là đại gia-Tập 11 PVN-Má Tôi là đại gia-Tập 12 PVN-Má Tôi là đại gia-Tập 13 PVN-Má Tôi là đại gia-Tập 14 PVN-Má Tôi là đại gia-Tập 15 PVN-Má Tôi là đại gia-Tập 16
16:05 PTQ-Thượng dương phú-Tập 57 PTQ-Thượng dương phú-Tập 58 PTQ-Thượng dương phú-Tập 59 PTQ-Thượng dương phú-Tập 60 PTQ-Thượng dương phú-Tập 61 PTQ-Thượng dương phú-Tập 62 PTQ-Thượng dương phú-Tập 63
17:15 PTQ-Cặp đôi oan gia-Tập 8 PTQ-Chỉ vì được gặp em-Tập 9 PTQ-Chỉ vì được gặp em-Tập 10 PTQ-Chỉ vì được gặp em-Tập 11 PTQ-Chỉ vì được gặp em-Tập 12 PTQ-Chỉ vì được gặp em-Tập 13 PTQ-Chỉ vì được gặp em-Tập 14
19:45 PTQ-Trách em sao quá xinh đẹp-Tập 24 PTQ-Trách em sao quá xinh đẹp-Tập 25 PTQ-Trách em sao quá xinh đẹp-Tập 26 PTQ-Trách em sao quá xinh đẹp-Tập 27 PTQ-Trách em sao quá xinh đẹp-Tập 28 PTQ-Trách em sao quá xinh đẹp-Tập 29 PTQ-Trách em sao quá xinh đẹp-Tập 30
20:50:00  (30 phút) PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 70 PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 71 PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 72 PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 73 PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 74 ĐĐVQ PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 75
21:15 PTQ-Tứ Mỹ Nhân-Tập 15 PTQ-Tứ Mỹ Nhân-Tập 16 PTQ-Tứ Mỹ Nhân-Tập 17 PTQ-Tứ Mỹ Nhân-Tập 18 PTQ-Tứ Mỹ Nhân-Tập 19 PTQ-Tứ Mỹ Nhân-Tập 20 PTQ-Tứ Mỹ Nhân-Tập 21
22:45 PVN-Má Tôi là đại gia-Tập 10 PVN-Má Tôi là đại gia-Tập 11 PVN-Má Tôi là đại gia-Tập 12 PVN-Má Tôi là đại gia-Tập 13 PVN-Má Tôi là đại gia-Tập 14 PVN-Má Tôi là đại gia-Tập 15 PVN-Má Tôi là đại gia-Tập 16
23:30 PTQ-Thượng dương phú-Tập 57 PTQ-Thượng dương phú-Tập 58 PTQ-Thượng dương phú-Tập 59 PTQ-Thượng dương phú-Tập 60 PTQ-Thượng dương phú-Tập 61 PTQ-Thượng dương phú-Tập 62 PTQ-Thượng dương phú-Tập 63
0:30 PVN-Làm rể mười xuân-Tập 8 PVN-Làm rể mười xuân-Tập 9 PVN-Làm rể mười xuân-Tập 10 PVN-Làm rể mười xuân-Tập 11 PVN-Làm rể mười xuân-Tập 12 PVN-Làm rể mười xuân-Tập 13 BNN
1:30 PTQ-Mẹ chồng vui vẻ Nàng dâu xinh đẹp-Tập 12 PTQ-Mẹ chồng vui vẻ Nàng dâu xinh đẹp-Tập 13 PTQ-Mẹ chồng vui vẻ Nàng dâu xinh đẹp-Tập 14 PTQ-Mẹ chồng vui vẻ Nàng dâu xinh đẹp-Tập 15 PTQ-Mẹ chồng vui vẻ Nàng dâu xinh đẹp-Tập 16 PTQ-Mẹ chồng vui vẻ Nàng dâu xinh đẹp-Tập 17 PTQ-Mẹ chồng vui vẻ Nàng dâu xinh đẹp-Tập 18
2:15 PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 70 PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 71 PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 72 PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 73 PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 74 ĐĐVQ PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 75
3:00 PTQ-Tiếu Ngạo Giang Hồ-Tập 15 PTQ-Tiếu Ngạo Giang Hồ-Tập 16 PTQ-Tiếu Ngạo Giang Hồ-Tập 17 PTQ-Tiếu Ngạo Giang Hồ-Tập 18 PTQ-Tiếu Ngạo Giang Hồ-Tập 19 PTQ-Tiếu Ngạo Giang Hồ-Tập 20 PTQ-Tiếu Ngạo Giang Hồ-Tập 21
4:15 PTQ-Cặp đôi oan gia-Tập 8 PTQ-Chỉ vì được gặp em-Tập 9 PTQ-Chỉ vì được gặp em-Tập 10 PTQ-Chỉ vì được gặp em-Tập 11 PTQ-Chỉ vì được gặp em-Tập 12 PTQ-Chỉ vì được gặp em-Tập 13 PTQ-Chỉ vì được gặp em-Tập 14
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT
25/12/2023 26/12/2023 27/12/2023 28/12/2023 29/12/2023 30/12/2023 31/12/2023
5:30 PTQ-Trách em sao quá xinh đẹp-Tập 30 PTQ-Trách em sao quá xinh đẹp-Tập 31 Phát lại CT PTQ-Trách em sao quá xinh đẹp-Tập 32 PTQ-Trách em sao quá xinh đẹp-Tập 33 PTQ-Trách em sao quá xinh đẹp-Tập 34 PTQ-Trách em sao quá xinh đẹp-Tập 35
7:05 PTQ-Tứ Mỹ Nhân-Tập 21 PTQ-Tứ Mỹ Nhân-Tập 22 PTQ-Tứ Mỹ Nhân-Tập 23 PTQ-Tứ Mỹ Nhân-Tập 24 PTQ-Tứ Mỹ Nhân-Tập 25 PTQ-Tứ Mỹ Nhân-Tập 26 PTQ-Tứ Mỹ Nhân-Tập 27
8:35 PVN-Làm rể mười xuân-Tập 14 PVN-Làm rể mười xuân-Tập 15 PVN-Làm rể mười xuân-Tập 16 PVN-Làm rể mười xuân-Tập 17 PVN-Làm rể mười xuân-Tập 18 PVN-Làm rể mười xuân-Tập 19 PVN-Làm rể mười xuân-Tập 20
11:50 PTQ-Tiếu Ngạo Giang Hồ-Tập 22 PTQ-Tiếu Ngạo Giang Hồ-Tập 23 PTQ-Tiếu Ngạo Giang Hồ-Tập 24 PTQ-Tiếu Ngạo Giang Hồ-Tập 25 PTQ-Tiếu Ngạo Giang Hồ-Tập 26 PTQ-Tiếu Ngạo Giang Hồ-Tập 27 PTQ-Tiếu Ngạo Giang Hồ-Tập 28
12:35 PTQ-Mẹ chồng vui vẻ Nàng dâu xinh đẹp-Tập 19 PTQ-Mẹ chồng vui vẻ Nàng dâu xinh đẹp-Tập 20 PTQ-Mẹ chồng vui vẻ Nàng dâu xinh đẹp-Tập 21 PTQ-Mẹ chồng vui vẻ Nàng dâu xinh đẹp-Tập 22 PTQ-Mẹ chồng vui vẻ Nàng dâu xinh đẹp-Tập 23 PTQ-Mẹ chồng vui vẻ Nàng dâu xinh đẹp-Tập 24 PTQ-Mẹ chồng vui vẻ Nàng dâu xinh đẹp-Tập 25
14:00 PVN-Má Tôi là đại gia-Tập 17 PVN-Má Tôi là đại gia-Tập 18 PVN-Má Tôi là đại gia-Tập 19 PVN-Má Tôi là đại gia-Tập 20 PVN-Má Tôi là đại gia-Tập 21 PVN-Má Tôi là đại gia-Tập 22 PVN-Má Tôi là đại gia-Tập 23
16:05 PTQ-Thượng dương phú-Tập 64 PTQ-Thượng dương phú-Tập 65 PTQ-Thượng dương phú-Tập 66 PTQ-Thượng dương phú-Tập 67 PTQ-Thượng dương phú-Tập 68-hết PVN-Cơn lốc biển-Tập 1 PVN-Cơn lốc biển-Tập 2
17:15 PTQ-Cặp đôi oan gia-Tập 15 PTQ-Cặp đôi oan gia-Tập 16 PTQ-Cặp đôi oan gia-Tập 17 PTQ-Cặp đôi oan gia-Tập 18 PTQ-Cặp đôi oan gia-Tập 19 PTQ-Cặp đôi oan gia-Tập 20 PTQ-Cặp đôi oan gia-Tập 21
19:45 PTQ-Trách em sao quá xinh đẹp-Tập 31 Trực tiếp PTQ-Trách em sao quá xinh đẹp-Tập 32 PTQ-Trách em sao quá xinh đẹp-Tập 33 PTQ-Trách em sao quá xinh đẹp-Tập 34 PTQ-Trách em sao quá xinh đẹp-Tập 35 PTQ-Trách em sao quá xinh đẹp-Tập 36
20:50:00  (30 phút) PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 76 PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 77 PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 78 PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 79 PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 80 ĐĐVQ PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 81
21:15 PTQ-Tứ Mỹ Nhân-Tập 22 PTQ-Tứ Mỹ Nhân-Tập 23 PTQ-Tứ Mỹ Nhân-Tập 24 PTQ-Tứ Mỹ Nhân-Tập 25 PTQ-Tứ Mỹ Nhân-Tập 26 PTQ-Tứ Mỹ Nhân-Tập 27 PTQ-Tứ Mỹ Nhân-Tập 28
22:45 PVN-Má Tôi là đại gia-Tập 17 PVN-Má Tôi là đại gia-Tập 18 PVN-Má Tôi là đại gia-Tập 19 PVN-Má Tôi là đại gia-Tập 20 PVN-Má Tôi là đại gia-Tập 21 PVN-Má Tôi là đại gia-Tập 22 PVN-Má Tôi là đại gia-Tập 23
23:30 PTQ-Thượng dương phú-Tập 64 PTQ-Thượng dương phú-Tập 65 PTQ-Thượng dương phú-Tập 66 PTQ-Thượng dương phú-Tập 67 PTQ-Thượng dương phú-Tập 68-hết PVN-Cơn lốc biển-Tập 1 PVN-Cơn lốc biển-Tập 2
0:30 PVN-Làm rể mười xuân-Tập 14 PVN-Làm rể mười xuân-Tập 15 PVN-Làm rể mười xuân-Tập 16 PVN-Làm rể mười xuân-Tập 17 PVN-Làm rể mười xuân-Tập 18 PVN-Làm rể mười xuân-Tập 19 PVN-Làm rể mười xuân-Tập 20
1:30 PTQ-Mẹ chồng vui vẻ Nàng dâu xinh đẹp-Tập 19 PTQ-Mẹ chồng vui vẻ Nàng dâu xinh đẹp-Tập 20 PTQ-Mẹ chồng vui vẻ Nàng dâu xinh đẹp-Tập 21 PTQ-Mẹ chồng vui vẻ Nàng dâu xinh đẹp-Tập 22 PTQ-Mẹ chồng vui vẻ Nàng dâu xinh đẹp-Tập 23 PTQ-Mẹ chồng vui vẻ Nàng dâu xinh đẹp-Tập 24 PTQ-Mẹ chồng vui vẻ Nàng dâu xinh đẹp-Tập 25
2:15 PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 76 PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 77 PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 78 PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 79 PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 80 ĐĐVQ PVN-Bánh mì Ông Màu-Tập 81
3:00 PTQ-Tiếu Ngạo Giang Hồ-Tập 22 PTQ-Tiếu Ngạo Giang Hồ-Tập 23 PTQ-Tiếu Ngạo Giang Hồ-Tập 24 PTQ-Tiếu Ngạo Giang Hồ-Tập 25 PTQ-Tiếu Ngạo Giang Hồ-Tập 26 PTQ-Tiếu Ngạo Giang Hồ-Tập 27 PTQ-Tiếu Ngạo Giang Hồ-Tập 28
4:15 PTQ-Cặp đôi oan gia-Tập 15 PTQ-Cặp đôi oan gia-Tập 16 PTQ-Cặp đôi oan gia-Tập 17 PTQ-Cặp đôi oan gia-Tập 18 PTQ-Cặp đôi oan gia-Tập 19 PTQ-Cặp đôi oan gia-Tập 20 PTQ-Cặp đôi oan gia-Tập 21