LỊCH PHIM TRUYỆN THÁNG 6/2024

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT
27/05/2024 28/05/2024 29/05/2024 30/05/2024 31/05/2024 01/06/2024 02/06/2024
5:30 PTQ-Hoắc Nguyên Giáp -Tập 10 PTQ-Hoắc Nguyên Giáp -Tập 11 PTQ-Hoắc Nguyên Giáp -Tập 12 PTQ-Hoắc Nguyên Giáp -Tập 13 PTQ-Hoắc Nguyên Giáp -Tập 14 PTQ-Hoắc Nguyên Giáp -Tập 15 PTQ-Hoắc Nguyên Giáp -Tập 16
7:05 PTQ-Đại chúa tể-Tập 42 PTQ-Đại chúa tể-Tập 43 PTQ-Đại chúa tể-Tập 44 PTQ-Đại chúa tể-Tập 45 PTQ-Đại chúa tể-Tập 46 PTQ-Đại chúa tể-Tập 47 ĐĐVQ
8:35 PHQ-Giả danh -Tập 2 PHQ-Giả danh -Tập 3 PHQ-Giả danh -Tập 4 PHQ-Giả danh -Tập 5 PHQ-Giả danh -Tập 6 PHQ-Giả danh -Tập 7 PHQ-Giả danh -Tập 8
11:50 PTQ-Khánh dư niên-Tập 25 PTQ-Khánh dư niên-Tập 26 PTQ-Khánh dư niên-Tập 27 PTQ-Khánh dư niên-Tập 28 PTQ-Khánh dư niên-Tập 29 PTQ-Khánh dư niên-Tập 30 PTQ-Khánh dư niên-Tập 31
12:35 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 10 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 11 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 12 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 13 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 14 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 15 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 16
14:00 PTQ-Trường ca hành-Tập 39 PTQ-Trường ca hành-Tập 40 PTQ-Trường ca hành-Tập 41 PTQ-Trường ca hành-Tập 42 PTQ-Trường ca hành-Tập 43 PTQ-Trường ca hành-Tập 44 Talkshow”Bạn hỏi thầy thuốc trả lời”
16:05 PVN-Trái tim của sói -Tập 29 PVN-Trái tim của sói -Tập 30-hết PTQ-Trách em sao quá xinh đẹp-Tập 1 PTQ-Trách em sao quá xinh đẹp-Tập 2 PTQ-Trách em sao quá xinh đẹp-Tập 3 PTQ-Trách em sao quá xinh đẹp-Tập 4 PTQ-Trách em sao quá xinh đẹp-Tập 5
17:15 PTQ-Người tình Khang Hi-Tập 29 PTQ-Người tình Khang Hi-Tập 30 PTQ-Người tình Khang Hi-Tập 31 PTQ-Người tình Khang Hi-Tập 32 PTQ-Người tình Khang Hi-Tập 33 PTQ-Người tình Khang Hi-Tập 34 PTQ-Người tình Khang Hi-Tập 35
19:45 PTQ-Hoắc Nguyên Giáp -Tập 11 PTQ-Hoắc Nguyên Giáp -Tập 12 PTQ-Hoắc Nguyên Giáp -Tập 13 PTQ-Hoắc Nguyên Giáp -Tập 14 PTQ-Hoắc Nguyên Giáp -Tập 15 PTQ-Hoắc Nguyên Giáp -Tập 16 PTQ-Hoắc Nguyên Giáp -Tập 17
20:50 PTQ-Đại chúa tể-Tập 43 PTQ-Đại chúa tể-Tập 44 PTQ-Đại chúa tể-Tập 45 PTQ-Đại chúa tể-Tập 46 PTQ-Đại chúa tể-Tập 47 ĐĐVQ PTQ-Đại chúa tể-Tập 48-hết
22:45 PTQ-Trường ca hành-Tập 39 PTQ-Trường ca hành-Tập 40 PTQ-Trường ca hành-Tập 41 PTQ-Trường ca hành-Tập 42 PTQ-Trường ca hành-Tập 43 PTQ-Trường ca hành-Tập 44 Talkshow”Bạn hỏi thầy thuốc trả lời”
23:30 PVN-Trái tim của sói -Tập 29 PVN-Trái tim của sói -Tập 30-hết PTQ-Trách em sao quá xinh đẹp-Tập 1 PTQ-Trách em sao quá xinh đẹp-Tập 2 PTQ-Trách em sao quá xinh đẹp-Tập 3 PTQ-Trách em sao quá xinh đẹp-Tập 4 PTQ-Trách em sao quá xinh đẹp-Tập 5
0:30 PHQ-Giả danh -Tập 2 PHQ-Giả danh -Tập 3 PHQ-Giả danh -Tập 4 PHQ-Giả danh -Tập 5 PHQ-Giả danh -Tập 6 PHQ-Giả danh -Tập 7 PHQ-Giả danh -Tập 8
1:30 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 10 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 11 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 12 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 13 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 14 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 15 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 16
3:00 PTQ-Khánh dư niên-Tập 25 PTQ-Khánh dư niên-Tập 26 PTQ-Khánh dư niên-Tập 27 PTQ-Khánh dư niên-Tập 28 PTQ-Khánh dư niên-Tập 29 PTQ-Khánh dư niên-Tập 30 PTQ-Khánh dư niên-Tập 31
4:15 PTQ-Người tình Khang Hi-Tập 29 PTQ-Người tình Khang Hi-Tập 30 PTQ-Người tình Khang Hi-Tập 31 PTQ-Người tình Khang Hi-Tập 32 PTQ-Người tình Khang Hi-Tập 33 PTQ-Người tình Khang Hi-Tập 34 PTQ-Người tình Khang Hi-Tập 35
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT
03/06/2024 04/06/2024 05/06/2024 06/06/2024 07/06/2024 08/06/2024 09/06/2024
5:30 PTQ-Hoắc Nguyên Giáp -Tập 17 PTQ-Hoắc Nguyên Giáp -Tập 18 PTQ-Hoắc Nguyên Giáp -Tập 19 PTQ-Hoắc Nguyên Giáp -Tập 20 PTQ-Hoắc Nguyên Giáp -Tập 21 PTQ-Hoắc Nguyên Giáp -Tập 22 PTQ-Hoắc Nguyên Giáp -Tập 23/45tập
7:05 PTQ-Đại chúa tể-Tập 48 PTQ-Anh đã yêu bạn thân của em-Tập 1/53tập PTQ-Anh đã yêu bạn thân của em-Tập 2 PTQ-Anh đã yêu bạn thân của em-Tập 3 PTQ-Anh đã yêu bạn thân của em-Tập 4 PTQ-Anh đã yêu bạn thân của em-Tập 5/53tập ĐĐVQ
8:35 PHQ-Giả danh -Tập 9 PHQ-Giả danh -Tập 10 PHQ-Giả danh -Tập 11 PHQ-Giả danh -Tập 12 PHQ-Giả danh -Tập 13 PHQ-Giả danh -Tập 14 PHQ-Giả danh -Tập 15/26tập
11:50 PTQ-Khánh dư niên-Tập 32 PTQ-Khánh dư niên-Tập 33 PTQ-Khánh dư niên-Tập 34 PTQ-Khánh dư niên-Tập 35 PTQ-Khánh dư niên-Tập 36 PTQ-Khánh dư niên-Tập 37 PTQ-Khánh dư niên-Tập 38/45t
12:35 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 17 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 18 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 19 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 20 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 21 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 22 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 23/36tập
14:00 PTQ-Trường ca hành-Tập 45 PTQ-Trường ca hành-Tập 46 PTQ-Trường ca hành-Tập 47 PTQ-Trường ca hành-Tập 48 PTQ-Trường ca hành-Tập 49-hết PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 1/35tập Talkshow”Bạn hỏi thầy thuốc trả lời”
16:05 PTQ-Trách em sao quá xinh đẹp-Tập 6 PTQ-Trách em sao quá xinh đẹp-Tập 7 PTQ-Trách em sao quá xinh đẹp-Tập 8 PTQ-Trách em sao quá xinh đẹp-Tập 9 PTQ-Trách em sao quá xinh đẹp-Tập 10 PTQ-Trách em sao quá xinh đẹp-Tập 11 PTQ-Trách em sao quá xinh đẹp-Tập 12
17:15 PTQ -Người tình Khang Hi-Tập 36 PTQ -Người tình Khang Hi-Tập 37 PTQ -Người tình Khang Hi-Tập 38 PTQ -Người tình Khang Hi-Tập 39 PTQ -Người tình Khang Hi-Tập 40-hết PHQ-Không có lần hai-Tập 1/45tập PHQ-Không có lần hai-Tập 2/45tập
19:45 PTQ-Hoắc Nguyên Giáp -Tập 18 PTQ-Hoắc Nguyên Giáp -Tập 19 PTQ-Hoắc Nguyên Giáp -Tập 20 PTQ-Hoắc Nguyên Giáp -Tập 21 PTQ-Hoắc Nguyên Giáp -Tập 22 PTQ-Hoắc Nguyên Giáp -Tập 23/45tập PTQ-Hoắc Nguyên Giáp -Tập 24/45tập
20:50 PTQ-Anh đã yêu bạn thân của em-Tập 1/53tập PTQ-Anh đã yêu bạn thân của em-Tập 2 PTQ-Anh đã yêu bạn thân của em-Tập 3 PTQ-Anh đã yêu bạn thân của em-Tập 4 PTQ-Anh đã yêu bạn thân của em-Tập 5/53tập ĐĐVQ PTQ-Anh đã yêu bạn thân của em-Tập 6/53Tập
22:45 PTQ-Trường ca hành-Tập 45 PTQ-Trường ca hành-Tập 46 PTQ-Trường ca hành-Tập 47 PTQ-Trường ca hành-Tập 48 PTQ-Trường ca hành-Tập 49-hết PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 1/35tập Talkshow”Bạn hỏi thầy thuốc trả lời”
23:30 PTQ-Trách em sao quá xinh đẹp-Tập 6 PTQ-Trách em sao quá xinh đẹp-Tập 7 PTQ-Trách em sao quá xinh đẹp-Tập 8 PTQ-Trách em sao quá xinh đẹp-Tập 9 PTQ-Trách em sao quá xinh đẹp-Tập 10 PTQ-Trách em sao quá xinh đẹp-Tập 11 PTQ-Trách em sao quá xinh đẹp-Tập 12
0:30 PHQ-Giả danh -Tập 9 PHQ-Giả danh -Tập 10 PHQ-Giả danh -Tập 11 PHQ-Giả danh -Tập 12 PHQ-Giả danh -Tập 13 PHQ-Giả danh -Tập 14 PHQ-Giả danh -Tập 15/26tập
1:30 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 17 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 18 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 19 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 20 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 21 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 22 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 23/36tập
3:00 PTQ-Khánh dư niên-Tập 32 PTQ-Khánh dư niên-Tập 33 PTQ-Khánh dư niên-Tập 34 PTQ-Khánh dư niên-Tập 35 PTQ-Khánh dư niên-Tập 36 PTQ-Khánh dư niên-Tập 37 PTQ-Khánh dư niên-Tập 38/45t
4:15 PTQ -Người tình Khang Hi-Tập 36 PTQ -Người tình Khang Hi-Tập 37 PTQ -Người tình Khang Hi-Tập 38 PTQ -Người tình Khang Hi-Tập 39 PTQ -Người tình Khang Hi-Tập 40-hết PHQ-Không có lần hai-Tập 1/45tập PHQ-Không có lần hai-Tập 2/45tập
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT
10/06/2024 11/06/2024 12/06/2024 13/06/2024 14/06/2024 15/06/2024 16/06/2024
5:30 PTQ-Hoắc Nguyên Giáp -Tập 24/45tập PTQ-Hoắc Nguyên Giáp -Tập 25 PTQ-Hoắc Nguyên Giáp -Tập 26 PTQ-Hoắc Nguyên Giáp -Tập 27 PTQ-Hoắc Nguyên Giáp -Tập 28 PTQ-Hoắc Nguyên Giáp -Tập 29 PTQ-Hoắc Nguyên Giáp -Tập 30
7:05 PTQ-Anh đã yêu bạn thân của em-Tập 6/53tập PTQ-Anh đã yêu bạn thân của em-Tập 7 PTQ-Anh đã yêu bạn thân của em-Tập 8 PTQ-Anh đã yêu bạn thân của em-Tập 9 PTQ-Anh đã yêu bạn thân của em-Tập 10 PTQ-Anh đã yêu bạn thân của em-Tập 11 ĐĐVQ
8:35 PTQ-Giả danh -Tập 16 PTQ-Giả danh -Tập 17 PTQ-Giả danh -Tập 18 PTQ-Giả danh -Tập 19 PTQ-Giả danh -Tập 20 PTQ-Giả danh -Tập 21 PTQ-Giả danh -Tập 22
11:50 PTQ-Khánh dư niên-Tập 39 PTQ-Khánh dư niên-Tập 40 PTQ-Khánh dư niên-Tập 41 PTQ-Khánh dư niên-Tập 42 PTQ-Khánh dư niên-Tập 43 PTQ-Khánh dư niên-Tập 44 PTQ-Khánh dư niên-Tập 45
12:35 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 24 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 25 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 26 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 27 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 28 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 29 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 30
14:00 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 2/35tập PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 3 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 4 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 5 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 6 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 7 Talkshow”Bạn hỏi thầy thuốc trả lời”
16:05 PTQ-Trách em sao quá xinh đẹp-Tập 13/36tập PTQ-Trách em sao quá xinh đẹp-Tập 14 PTQ-Trách em sao quá xinh đẹp-Tập 15 PTQ-Trách em sao quá xinh đẹp-Tập 16 PTQ-Trách em sao quá xinh đẹp-Tập 17 PTQ-Trách em sao quá xinh đẹp-Tập 18 PTQ-Trách em sao quá xinh đẹp-Tập 19
17:15 PHQ-Không có lần hai-Tập 3/45tập PHQ-Không có lần hai-Tập 4 PHQ-Không có lần hai-Tập 5 PHQ-Không có lần hai-Tập 6 PHQ-Không có lần hai-Tập 7 PHQ-Không có lần hai-Tập 8 PHQ-Không có lần hai-Tập 9
19:45 PTQ-Hoắc Nguyên Giáp -Tập 25 PTQ-Hoắc Nguyên Giáp -Tập 26 PTQ-Hoắc Nguyên Giáp -Tập 27 PTQ-Hoắc Nguyên Giáp -Tập 28 PTQ-Hoắc Nguyên Giáp -Tập 29 PTQ-Hoắc Nguyên Giáp -Tập 30 PTQ-Hoắc Nguyên Giáp -Tập 31
20:50 PTQ-Anh đã yêu bạn thân của em-Tập 7 PTQ-Anh đã yêu bạn thân của em-Tập 8 PTQ-Anh đã yêu bạn thân của em-Tập 9 PTQ-Anh đã yêu bạn thân của em-Tập 10 PTQ-Anh đã yêu bạn thân của em-Tập 11 ĐĐVQ PTQ-Anh đã yêu bạn thân của em-Tập 12
22:45 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 2/35tập PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 3 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 4 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 5 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 6 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 7 Talkshow”Bạn hỏi thầy thuốc trả lời”
23:30 PTQ-Trách em sao quá xinh đẹp-Tập 13/36tập PTQ-Trách em sao quá xinh đẹp-Tập 14 PTQ-Trách em sao quá xinh đẹp-Tập 15 PTQ-Trách em sao quá xinh đẹp-Tập 16 PTQ-Trách em sao quá xinh đẹp-Tập 17 PTQ-Trách em sao quá xinh đẹp-Tập 18 PTQ-Trách em sao quá xinh đẹp-Tập 19
0:30 PTQ-Giả danh -Tập 16 PTQ-Giả danh -Tập 17 PTQ-Giả danh -Tập 18 PTQ-Giả danh -Tập 19 PTQ-Giả danh -Tập 20 PTQ-Giả danh -Tập 21 PTQ-Giả danh -Tập 22
1:30 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 24 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 25 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 26 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 27 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 28 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 29 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 30
3:00 PTQ-Khánh dư niên-Tập 39 PTQ-Khánh dư niên-Tập 40 PTQ-Khánh dư niên-Tập 41 PTQ-Khánh dư niên-Tập 42 PTQ-Khánh dư niên-Tập 43 PTQ-Khánh dư niên-Tập 44 PTQ-Khánh dư niên-Tập 45
4:15 PHQ-Không có lần hai-Tập 3/45tập PHQ-Không có lần hai-Tập 4 PHQ-Không có lần hai-Tập 5 PHQ-Không có lần hai-Tập 6 PHQ-Không có lần hai-Tập 7 PHQ-Không có lần hai-Tập 8 PHQ-Không có lần hai-Tập 9
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT
17/06/2024 18/06/2024 19/06/2024 20/06/2024 21/06/2024 22/06/2024 23/06/2024
5:30 PTQ-Hoắc Nguyên Giáp -Tập 31 PTQ-Hoắc Nguyên Giáp -Tập 32 PTQ-Hoắc Nguyên Giáp -Tập 33 PTQ-Hoắc Nguyên Giáp -Tập 34 PTQ-Hoắc Nguyên Giáp -Tập 35 PTQ-Hoắc Nguyên Giáp -Tập 36 PTQ-Hoắc Nguyên Giáp -Tập 37
7:05 PTQ-Anh đã yêu bạn thân của em-Tập 12 PTQ-Anh đã yêu bạn thân của em-Tập 13 PTQ-Anh đã yêu bạn thân của em-Tập 14 PTQ-Anh đã yêu bạn thân của em-Tập 15 PTQ-Anh đã yêu bạn thân của em-Tập 16 PTQ-Anh đã yêu bạn thân của em-Tập 17 ĐĐVQ
8:35 PTQ-Giả danh -Tập 23 PTQ-Giả danh -Tập 24 PTQ-Giả danh -Tập 25 PTQ-Giả danh -Tập 26-hết PHQ-Đại chiến kén rể-Tập 1/25tập PHQ-Đại chiến kén rể-Tập 2 PHQ-Đại chiến kén rể-Tập 3
11:50 PTQ-Khánh dư niên-Tập 46-hết PTQ-Bẫy thương trường-Tập 1/27tập PTQ-Bẫy thương trường-Tập 2 PTQ-Bẫy thương trường-Tập 3 PTQ-Bẫy thương trường-Tập 4 PTQ-Bẫy thương trường-Tập 5 PTQ-Bẫy thương trường-Tập 6
12:35 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 31 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 32 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 33 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 34 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 35 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 36-hết PTQ-Nụ hôn hoán đổi vận may-Tập 1/34tập
14:00 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 8 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 9 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 10 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 11 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 12 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 13 Talkshow”Bạn hỏi thầy thuốc trả lời”
16:05 PTQ-Trách em sao quá xinh đẹp-Tập 20 PTQ-Trách em sao quá xinh đẹp-Tập 21 PTQ-Trách em sao quá xinh đẹp-Tập 22 PTQ-Trách em sao quá xinh đẹp-Tập 23 PTQ-Trách em sao quá xinh đẹp-Tập 24 PTQ-Trách em sao quá xinh đẹp-Tập 25 PTQ-Trách em sao quá xinh đẹp-Tập 26
17:15 PHQ-Không có lần hai-Tập 10 PHQ-Không có lần hai-Tập 11 PHQ-Không có lần hai-Tập 12 PHQ-Không có lần hai-Tập 13 PHQ-Không có lần hai-Tập 14 PHQ-Không có lần hai-Tập 15 PHQ-Không có lần hai-Tập 16
19:45 PTQ-Hoắc Nguyên Giáp -Tập 32 PTQ-Hoắc Nguyên Giáp -Tập 33 PTQ-Hoắc Nguyên Giáp -Tập 34 PTQ-Hoắc Nguyên Giáp -Tập 35 PTQ-Hoắc Nguyên Giáp -Tập 36 PTQ-Hoắc Nguyên Giáp -Tập 37 PTQ-Hoắc Nguyên Giáp -Tập 38
20:50 PTQ-Anh đã yêu bạn thân của em-Tập 13 PTQ-Anh đã yêu bạn thân của em-Tập 14 PTQ-Anh đã yêu bạn thân của em-Tập 15 PTQ-Anh đã yêu bạn thân của em-Tập 16 PTQ-Anh đã yêu bạn thân của em-Tập 17 ĐĐVQ PTQ-Anh đã yêu bạn thân của em-Tập 18
22:45 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 8 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 9 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 10 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 11 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 12 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 13 Talkshow”Bạn hỏi thầy thuốc trả lời”
23:30 PTQ-Trách em sao quá xinh đẹp-Tập 20 PTQ-Trách em sao quá xinh đẹp-Tập 21 PTQ-Trách em sao quá xinh đẹp-Tập 22 PTQ-Trách em sao quá xinh đẹp-Tập 23 PTQ-Trách em sao quá xinh đẹp-Tập 24 PTQ-Trách em sao quá xinh đẹp-Tập 25 PTQ-Trách em sao quá xinh đẹp-Tập 26
0:30 PTQ-Giả danh -Tập 23 PTQ-Giả danh -Tập 24 PTQ-Giả danh -Tập 25 PTQ-Giả danh -Tập 26-hết PHQ-Đại chiến kén rể-Tập 1/25tập PHQ-Đại chiến kén rể-Tập 2 PHQ-Đại chiến kén rể-Tập 3
1:30 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 31 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 32 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 33 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 34 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 35 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 36-hết PTQ-Nụ hôn hoán đổi vận may-Tập 1/34tập
3:00 PTQ-Khánh dư niên-Tập 46-hết PTQ-Bẫy thương trường-Tập 1/27tập PTQ-Bẫy thương trường-Tập 2 PTQ-Bẫy thương trường-Tập 3 PTQ-Bẫy thương trường-Tập 4 PTQ-Bẫy thương trường-Tập 5 PTQ-Bẫy thương trường-Tập 6
4:15 PHQ-Không có lần hai-Tập 10 PHQ-Không có lần hai-Tập 11 PHQ-Không có lần hai-Tập 12 PHQ-Không có lần hai-Tập 13 PHQ-Không có lần hai-Tập 14 PHQ-Không có lần hai-Tập 15 PHQ-Không có lần hai-Tập 16
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT
24/06/2024 25/06/2024 26/06/2024 27/06/2024 28/06/2024 29/06/2024 30/06/2024
5:30 PTQ-Hoắc Nguyên Giáp -Tập 38 PTQ-Hoắc Nguyên Giáp -Tập 39 PTQ-Hoắc Nguyên Giáp -Tập 40 PTQ-Hoắc Nguyên Giáp -Tập 41 PTQ-Hoắc Nguyên Giáp -Tập 42 PTQ-Hoắc Nguyên Giáp -Tập 43 PTQ-Hoắc Nguyên Giáp -Tập 44
7:05 PTQ-Anh đã yêu bạn thân của em-Tập 18 PTQ-Anh đã yêu bạn thân của em-Tập 19 PTQ-Anh đã yêu bạn thân của em-Tập 20 PTQ-Anh đã yêu bạn thân của em-Tập 21 PTQ-Anh đã yêu bạn thân của em-Tập 22 PTQ-Anh đã yêu bạn thân của em-Tập 23 ĐĐVQ
8:35 PHQ-Đại chiến kén rể-Tập 4 PHQ-Đại chiến kén rể-Tập 5 PHQ-Đại chiến kén rể-Tập 6 PHQ-Đại chiến kén rể-Tập 7 PHQ-Đại chiến kén rể-Tập 8 PHQ-Đại chiến kén rể-Tập 9 PHQ-Đại chiến kén rể-Tập 10
11:50 PTQ-Bẫy thương trường-Tập 7 PTQ-Bẫy thương trường-Tập 8 PTQ-Bẫy thương trường-Tập 9 PTQ-Bẫy thương trường-Tập 10 PTQ-Bẫy thương trường-Tập 11 PTQ-Bẫy thương trường-Tập 12 PTQ-Bẫy thương trường-Tập 13
12:35 PTQ-Nụ hôn hoán đổi vận may-Tập 2 PTQ-Nụ hôn hoán đổi vận may-Tập 3 PTQ-Nụ hôn hoán đổi vận may-Tập 4 PTQ-Nụ hôn hoán đổi vận may-Tập 5 PTQ-Nụ hôn hoán đổi vận may-Tập 6 PTQ-Nụ hôn hoán đổi vận may-Tập 7 PTQ-Nụ hôn hoán đổi vận may-Tập 8
14:00 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 14 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 15 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 16 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 17 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 18 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 19 Talkshow”Bạn hỏi thầy thuốc trả lời”
16:05 PTQ-Trách em sao quá xinh đẹp-Tập 27 PTQ-Trách em sao quá xinh đẹp-Tập 28 PTQ-Trách em sao quá xinh đẹp-Tập 29 PTQ-Trách em sao quá xinh đẹp-Tập 30 PTQ-Trách em sao quá xinh đẹp-Tập 31 PTQ-Trách em sao quá xinh đẹp-Tập 32 PTQ-Trách em sao quá xinh đẹp-Tập 33
17:15 PHQ-Không có lần hai-Tập 17 PHQ-Không có lần hai-Tập 18 PHQ-Không có lần hai-Tập 19 PHQ-Không có lần hai-Tập 20 PHQ-Không có lần hai-Tập 21 PHQ-Không có lần hai-Tập 22 PHQ-Không có lần hai-Tập 23
19:45 PTQ-Hoắc Nguyên Giáp -Tập 39 PTQ-Hoắc Nguyên Giáp -Tập 40 PTQ-Hoắc Nguyên Giáp -Tập 41 PTQ-Hoắc Nguyên Giáp -Tập 42 PTQ-Hoắc Nguyên Giáp -Tập 43 PTQ-Hoắc Nguyên Giáp -Tập 44 PTQ-Hoắc Nguyên Giáp -Tập 45
20:50 PTQ-Anh đã yêu bạn thân của em-Tập 19 PTQ-Anh đã yêu bạn thân của em-Tập 20 PTQ-Anh đã yêu bạn thân của em-Tập 21 PTQ-Anh đã yêu bạn thân của em-Tập 22 PTQ-Anh đã yêu bạn thân của em-Tập 23 ĐĐVQ PTQ-Anh đã yêu bạn thân của em-Tập 24
22:45 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 14 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 15 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 16 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 17 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 18 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 19 Talkshow”Bạn hỏi thầy thuốc trả lời”
23:30 PTQ-Trách em sao quá xinh đẹp-Tập 27 PTQ-Trách em sao quá xinh đẹp-Tập 28 PTQ-Trách em sao quá xinh đẹp-Tập 29 PTQ-Trách em sao quá xinh đẹp-Tập 30 PTQ-Trách em sao quá xinh đẹp-Tập 31 PTQ-Trách em sao quá xinh đẹp-Tập 32 PTQ-Trách em sao quá xinh đẹp-Tập 33
0:30 PHQ-Đại chiến kén rể-Tập 4 PHQ-Đại chiến kén rể-Tập 5 PHQ-Đại chiến kén rể-Tập 6 PHQ-Đại chiến kén rể-Tập 7 PHQ-Đại chiến kén rể-Tập 8 PHQ-Đại chiến kén rể-Tập 9 PHQ-Đại chiến kén rể-Tập 10
1:30 PTQ-Nụ hôn hoán đổi vận may-Tập 2 PTQ-Nụ hôn hoán đổi vận may-Tập 3 PTQ-Nụ hôn hoán đổi vận may-Tập 4 PTQ-Nụ hôn hoán đổi vận may-Tập 5 PTQ-Nụ hôn hoán đổi vận may-Tập 6 PTQ-Nụ hôn hoán đổi vận may-Tập 7 PTQ-Nụ hôn hoán đổi vận may-Tập 8
3:00 PTQ-Bẫy thương trường-Tập 7 PTQ-Bẫy thương trường-Tập 8 PTQ-Bẫy thương trường-Tập 9 PTQ-Bẫy thương trường-Tập 10 PTQ-Bẫy thương trường-Tập 11 PTQ-Bẫy thương trường-Tập 12 PTQ-Bẫy thương trường-Tập 13
4:15 PHQ-Không có lần hai-Tập 17 PHQ-Không có lần hai-Tập 18 PHQ-Không có lần hai-Tập 19 PHQ-Không có lần hai-Tập 20 PHQ-Không có lần hai-Tập 21 PHQ-Không có lần hai-Tập 22 PHQ-Không có lần hai-Tập 23