LỊCH PHIM TRUYỆN THÁNG 05/2024

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT
29/04/2024 30/04/2024 01/05/2024 02/05/2024 03/05/2024 04/05/2024 05/05/2024
5:30 PTQ-Mãnh hổ võ lâm-Tập 12 PTQ-Mãnh hổ võ lâm-Tập 13 PTQ-Mãnh hổ võ lâm-Tập 14 PTQ-Mãnh hổ võ lâm-Tập 15 PTQ-Mãnh hổ võ lâm-Tập 16 PTQ-Mãnh hổ võ lâm-Tập 17 PTQ-Mãnh hổ võ lâm-Tập 18/30tập
7:05 PTQ-Đại chúa tể-Tập 18 PTQ-Đại chúa tể-Tập 19 PTQ-Đại chúa tể-Tập 20 PTQ-Đại chúa tể-Tập 21 PTQ-Đại chúa tể-Tập 22 PTQ-Đại chúa tể-Tập 23/48tập ĐĐVQ
8:35 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 10 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 11 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 12 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 13 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 14 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 15 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 16
11:50 PTQ-Thượng cổ mật ước-Tập 42 PTQ-Thượng cổ mật ước-Tập 43 PTQ-Thượng cổ mật ước-Tập 44 PTQ-Thượng cổ mật ước-Tập 45-hết PTQ-Khánh dư niên-Tập 1/45tập PTQ-Khánh dư niên-Tập 2 PTQ-Khánh dư niên-Tập 3
12:35 PVN-Bánh mỳ ông màu-Tập 45 PVN-Bánh mỳ ông màu-Tập 46 PVN-Bánh mỳ ông màu-Tập 47 PVN-Bánh mỳ ông màu-Tập 48 PVN-Bánh mỳ ông màu-Tập 49 PVN-Bánh mỳ ông màu-Tập 50 PVN-Bánh mỳ ông màu-Tập 51/63tập
14:00 PVN-Tiếng quốc đêm mưa-Tập 2 PVN-Tự thú trước bình minh-Tập 1 PVN-Tự thú trước bình minh-Tập 2 PVN-Pháo đài Tức dụp-Tập 1 PVN-Pháo đài Tức dụp-Tập 2 PVN-Bản hùng ca bên sông-Tập 1 Talkshow”Bạn hỏi thầy thuốc trả lời”
16:05 PVN-Trái tim của sói -Tập 1 PVN-Trái tim của sói -Tập 2 PVN-Trái tim của sói -Tập 3 PVN-Trái tim của sói -Tập 4 PVN-Trái tim của sói -Tập 5 PVN-Trái tim của sói -Tập 6 PVN-Trái tim của sói -Tập 7
17:15 PTQ -Người tình Khang Hi-Tập 1/40tập PTQ -Người tình Khang Hi-Tập 2 PTQ -Người tình Khang Hi-Tập 3 PTQ -Người tình Khang Hi-Tập 4 PTQ -Người tình Khang Hi-Tập 5 PTQ -Người tình Khang Hi-Tập 6 PTQ -Người tình Khang Hi-Tập 7/40tập
19:45 PTQ-Mãnh hổ võ lâm-Tập 13 PTQ-Mãnh hổ võ lâm-Tập 14 PTQ-Mãnh hổ võ lâm-Tập 15 PTQ-Mãnh hổ võ lâm-Tập 16 PTQ-Mãnh hổ võ lâm-Tập 17 PTQ-Mãnh hổ võ lâm-Tập 18/30tập PTQ-Mãnh hổ võ lâm-Tập 19/30tập
20:50 PTQ-Đại chúa tể-Tập 19 PTQ-Đại chúa tể-Tập 20 PTQ-Đại chúa tể-Tập 21 PTQ-Đại chúa tể-Tập 22 PTQ-Đại chúa tể-Tập 23/48tập ĐĐVQ PTQ-Đại chúa tể-Tập 24/48Tập
22:45 PVN-Tiếng quốc đêm mưa-Tập 2 PVN-Tự thú trước bình minh-Tập 1 PVN-Tự thú trước bình minh-Tập 2 PVN-Pháo đài Tức dụp-Tập 1 PVN-Pháo đài Tức dụp-Tập 2 PVN-Bản hùng ca bên sông-Tập 1 Talkshow”Bạn hỏi thầy thuốc trả lời”
23:30 PVN-Trái tim của sói -Tập 1 PVN-Trái tim của sói -Tập 2 PVN-Trái tim của sói -Tập 3 PVN-Trái tim của sói -Tập 4 PVN-Trái tim của sói -Tập 5 PVN-Trái tim của sói -Tập 6 PVN-Trái tim của sói -Tập 7
0:30 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 10 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 11 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 12 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 13 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 14 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 15 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 16
1:30 PVN-Bánh mỳ ông màu-Tập 45 PVN-Bánh mỳ ông màu-Tập 46 PVN-Bánh mỳ ông màu-Tập 47 PVN-Bánh mỳ ông màu-Tập 48 PVN-Bánh mỳ ông màu-Tập 49 PVN-Bánh mỳ ông màu-Tập 50 PVN-Bánh mỳ ông màu-Tập 51/63tập
3:00 PTQ-Thượng cổ mật ước-Tập 42 PTQ-Thượng cổ mật ước-Tập 43 PTQ-Thượng cổ mật ước-Tập 44 PTQ-Thượng cổ mật ước-Tập 45-hết PTQ-Khánh dư niên-Tập 1 PTQ-Khánh dư niên-Tập 2 PTQ-Khánh dư niên-Tập 3
4:15 PTQ -Người tình Khang Hi-Tập 1/40tập PTQ -Người tình Khang Hi-Tập 2 PTQ -Người tình Khang Hi-Tập 3 PTQ -Người tình Khang Hi-Tập 4 PTQ -Người tình Khang Hi-Tập 5 PTQ -Người tình Khang Hi-Tập 6 PTQ -Người tình Khang Hi-Tập 7/40tập
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT
06/05/2024 07/05/2024 08/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 11/05/2024 12/05/2024
5:30 PTQ-Mãnh hổ thiếu lâm-Tập 19 PTQ-Mãnh hổ thiếu lâm-Tập 20 PTQ-Mãnh hổ thiếu lâm-Tập 21 PTQ-Mãnh hổ thiếu lâm-Tập 22 PTQ-Mãnh hổ thiếu lâm-Tập 23 PTQ-Mãnh hổ thiếu lâm-Tập 24 PTQ-Mãnh hổ thiếu lâm-Tập 25
7:05 PTQ-Đại chúa tể-Tập 24/48tập PTQ-Đại chúa tể-Tập 25 PTQ-Đại chúa tể-Tập 26 PTQ-Đại chúa tể-Tập 27 PTQ-Đại chúa tể-Tập 28 PTQ-Đại chúa tể-Tập 29 ĐĐVQ
8:35 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 17 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 18 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 19 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 20 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 21 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 22 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 23
11:50 PTQ-Khánh dư niên-Tập 4 PTQ-Khánh dư niên-Tập 5 PTQ-Khánh dư niên-Tập 6 PTQ-Khánh dư niên-Tập 7 PTQ-Khánh dư niên-Tập 8 PTQ-Khánh dư niên-Tập 9 PTQ-Khánh dư niên-Tập 10
12:35 PVN-Bánh mỳ ông màu-Tập 52 PVN-Bánh mỳ ông màu-Tập 53 PVN-Bánh mỳ ông màu-Tập 54 PVN-Bánh mỳ ông màu-Tập 55 PVN-Bánh mỳ ông màu-Tập 56 PVN-Bánh mỳ ông màu-Tập 57 PVN-Bánh mỳ ông màu-Tập 58
14:00 PVN-Bản hùng ca bên sông-Tập 2-hết PTQ-Trường ca hành-Tập 22 PTQ-Trường ca hành-Tập 23 PTQ-Trường ca hành-Tập 24 PTQ-Trường ca hành-Tập 25 PTQ-Trường ca hành-Tập 26 Talkshow”Bạn hỏi thầy thuốc trả lời”
16:05 PVN-Trái tim của sói -Tập 8/30tập PVN-Trái tim của sói -Tập 9 PVN-Trái tim của sói -Tập 10 PVN-Trái tim của sói -Tập 11 PVN-Trái tim của sói -Tập 12 PVN-Trái tim của sói -Tập 13 PVN-Trái tim của sói -Tập 14
17:15 PTQ-Người tình Khang Hi-Tập 8/40t PTQ-Người tình Khang Hi-Tập 9 PTQ-Người tình Khang Hi-Tập 10 PTQ-Người tình Khang Hi-Tập 11 PTQ-Người tình Khang Hi-Tập 12 PTQ-Người tình Khang Hi-Tập 13 PTQ-Người tình Khang Hi-Tập 14
19:45 PTQ-Mãnh hổ thiếu lâm-Tập 20 PTQ-Mãnh hổ thiếu lâm-Tập 21 PTQ-Mãnh hổ thiếu lâm-Tập 22 PTQ-Mãnh hổ thiếu lâm-Tập 23 PTQ-Mãnh hổ thiếu lâm-Tập 24 PTQ-Mãnh hổ thiếu lâm-Tập 25 PTQ-Mãnh hổ thiếu lâm-Tập 26
20:50 PTQ-Đại chúa tể-Tập 25 PTQ-Đại chúa tể-Tập 26 PTQ-Đại chúa tể-Tập 27 PTQ-Đại chúa tể-Tập 28 PTQ-Đại chúa tể-Tập 29 ĐĐVQ PTQ-Đại chúa tể-Tập 30
22:45 PVN-Bản hùng ca bên sông-Tập 2-hết PTQ-Trường ca hành-Tập 22 PTQ-Trường ca hành-Tập 23 PTQ-Trường ca hành-Tập 24 PTQ-Trường ca hành-Tập 25 PTQ-Trường ca hành-Tập 26 Talkshow”Bạn hỏi thầy thuốc trả lời”
23:30 PVN-Trái tim của sói -Tập 8/30tập PVN-Trái tim của sói -Tập 9 PVN-Trái tim của sói -Tập 10 PVN-Trái tim của sói -Tập 11 PVN-Trái tim của sói -Tập 12 PVN-Trái tim của sói -Tập 13 PVN-Trái tim của sói -Tập 14
0:30 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 17 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 18 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 19 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 20 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 21 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 22 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 23
1:30 PVN-Bánh mỳ ông màu-Tập 52 PVN-Bánh mỳ ông màu-Tập 53 PVN-Bánh mỳ ông màu-Tập 54 PVN-Bánh mỳ ông màu-Tập 55 PVN-Bánh mỳ ông màu-Tập 56 PVN-Bánh mỳ ông màu-Tập 57 PVN-Bánh mỳ ông màu-Tập 58
3:00 PTQ-Khánh dư niên-Tập 4 PTQ-Khánh dư niên-Tập 5 PTQ-Khánh dư niên-Tập 6 PTQ-Khánh dư niên-Tập 7 PTQ-Khánh dư niên-Tập 8 PTQ-Khánh dư niên-Tập 9 PTQ-Khánh dư niên-Tập 10
4:15 PTQ-Người tình Khang Hi-Tập 8/40t PTQ-Người tình Khang Hi-Tập 9 PTQ-Người tình Khang Hi-Tập 10 PTQ-Người tình Khang Hi-Tập 11 PTQ-Người tình Khang Hi-Tập 12 PTQ-Người tình Khang Hi-Tập 13 PTQ-Người tình Khang Hi-Tập 14
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT
13/05/2024 14/05/2024 15/05/2024 16/05/2024 17/05/2024 18/05/2024 19/05/2024
5:30 PTQ-Mãnh hổ thiếu lâm-Tập 26 PTQ-Mãnh hổ thiếu lâm-Tập 27 PTQ-Mãnh hổ thiếu lâm-Tập 28 PTQ-Mãnh hổ thiếu lâm-Tập 29 PTQ-Mãnh hổ thiếu lâm-Tập 30-hết PTQ-Hoắc Nguyên Giáp -Tập 1/45tập PTQ-Hoắc Nguyên Giáp -Tập 2
7:05 PTQ-Đại chúa tể-Tập 30 PTQ-Đại chúa tể-Tập 31 PTQ-Đại chúa tể-Tập 32 PTQ-Đại chúa tể-Tập 33 PTQ-Đại chúa tể-Tập 34 PTQ-Đại chúa tể-Tập 35 ĐĐVQ
8:35 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 24 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 25 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 26 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 27 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 28 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 29 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 30
11:50 PTQ-Khánh dư niên-Tập 11 PTQ-Khánh dư niên-Tập 12 PTQ-Khánh dư niên-Tập 13 PTQ-Khánh dư niên-Tập 14 PTQ-Khánh dư niên-Tập 15 PTQ-Khánh dư niên-Tập 16 PTQ-Khánh dư niên-Tập 17
12:35 PVN-Bánh mỳ ông màu-Tập 59 PVN-Bánh mỳ ông màu-Tập 60 PVN-Bánh mỳ ông màu-Tập 61 PVN-Bánh mỳ ông màu-Tập 62 PVN-Bánh mỳ ông màu-Tập 63-hết PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 1/36tập PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 2
14:00 PTQ-Trường ca hành-Tập 27 PTQ-Trường ca hành-Tập 28 PTQ-Trường ca hành-Tập 29 PTQ-Trường ca hành-Tập 30 PTQ-Trường ca hành-Tập 31 PTQ-Trường ca hành-Tập 32 Talkshow”Bạn hỏi thầy thuốc trả lời”
16:05 PVN-Trái tim của sói -Tập 15 PVN-Trái tim của sói -Tập 16 PVN-Trái tim của sói -Tập 17 PVN-Trái tim của sói -Tập 18 PVN-Trái tim của sói -Tập 19 PVN-Trái tim của sói -Tập 20 PVN-Trái tim của sói -Tập 21
17:15 PTQ-Người tình Khang Hi-Tập 15 PTQ-Người tình Khang Hi-Tập 16 PTQ-Người tình Khang Hi-Tập 17 PTQ-Người tình Khang Hi-Tập 18 PTQ-Người tình Khang Hi-Tập 19 PTQ-Người tình Khang Hi-Tập 20 PTQ-Người tình Khang Hi-Tập 21
19:45 PTQ-Mãnh hổ thiếu lâm-Tập 27 PTQ-Mãnh hổ thiếu lâm-Tập 28 PTQ-Mãnh hổ thiếu lâm-Tập 29 PTQ-Mãnh hổ thiếu lâm-Tập 30-hết PTQ-Hoắc Nguyên Giáp -Tập 1/45tập PTQ-Hoắc Nguyên Giáp -Tập 2 PTQ-Hoắc Nguyên Giáp -Tập 3
20:50 PTQ-Đại chúa tể-Tập 31 PTQ-Đại chúa tể-Tập 32 PTQ-Đại chúa tể-Tập 33 PTQ-Đại chúa tể-Tập 34 PTQ-Đại chúa tể-Tập 35 ĐĐVQ PTQ-Đại chúa tể-Tập 36
22:45 PTQ-Trường ca hành-Tập 27 PTQ-Trường ca hành-Tập 28 PTQ-Trường ca hành-Tập 29 PTQ-Trường ca hành-Tập 30 PTQ-Trường ca hành-Tập 31 PTQ-Trường ca hành-Tập 32 Talkshow”Bạn hỏi thầy thuốc trả lời”
23:30 PVN-Trái tim của sói -Tập 15 PVN-Trái tim của sói -Tập 16 PVN-Trái tim của sói -Tập 17 PVN-Trái tim của sói -Tập 18 PVN-Trái tim của sói -Tập 19 PVN-Trái tim của sói -Tập 20 PVN-Trái tim của sói -Tập 21
0:30 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 24 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 25 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 26 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 27 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 28 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 29 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 30
1:30 PVN-Bánh mỳ ông màu-Tập 59 PVN-Bánh mỳ ông màu-Tập 60 PVN-Bánh mỳ ông màu-Tập 61 PVN-Bánh mỳ ông màu-Tập 62 PVN-Bánh mỳ ông màu-Tập 63-hết PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 1/36tập PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 2
3:00 PTQ-Khánh dư niên-Tập 11 PTQ-Khánh dư niên-Tập 12 PTQ-Khánh dư niên-Tập 13 PTQ-Khánh dư niên-Tập 14 PTQ-Khánh dư niên-Tập 15 PTQ-Khánh dư niên-Tập 16 PTQ-Khánh dư niên-Tập 17
4:15 PTQ-Người tình Khang Hi-Tập 15 PTQ-Người tình Khang Hi-Tập 16 PTQ-Người tình Khang Hi-Tập 17 PTQ-Người tình Khang Hi-Tập 18 PTQ-Người tình Khang Hi-Tập 19 PTQ-Người tình Khang Hi-Tập 20 PTQ-Người tình Khang Hi-Tập 21
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT
20/05/2024 21/05/2024 22/05/2024 23/05/2024 24/05/2024 25/05/2024 26/05/2024
5:30 PTQ-Hoắc Nguyên Giáp -Tập 3 PTQ-Hoắc Nguyên Giáp -Tập 4 PTQ-Hoắc Nguyên Giáp -Tập 5 PTQ-Hoắc Nguyên Giáp -Tập 6 PTQ-Hoắc Nguyên Giáp -Tập 7 PTQ-Hoắc Nguyên Giáp -Tập 8 PTQ-Hoắc Nguyên Giáp -Tập 9
7:05 PTQ-Đại chúa tể-Tập 36 PTQ-Đại chúa tể-Tập 37 PTQ-Đại chúa tể-Tập 38 PTQ-Đại chúa tể-Tập 39 PTQ-Đại chúa tể-Tập 40 PTQ-Đại chúa tể-Tập 41 ĐĐVQ
8:35 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 31 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 32 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 33 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 34 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 35-hết PHQ-Giả danh -Tập 1/26tập PHQ-Giả danh -Tập 2
11:50 PTQ-Khánh dư niên-Tập 18 PTQ-Khánh dư niên-Tập 19 PTQ-Khánh dư niên-Tập 20 PTQ-Khánh dư niên-Tập 21 PTQ-Khánh dư niên-Tập 22 PTQ-Khánh dư niên-Tập 23 PTQ-Khánh dư niên-Tập 24
12:35 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 3 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 4 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 5 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 6 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 7 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 8 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 9
14:00 PTQ-Trường ca hành-Tập 33 PTQ-Trường ca hành-Tập 34 PTQ-Trường ca hành-Tập 35 PTQ-Trường ca hành-Tập 36 PTQ-Trường ca hành-Tập 37 PTQ-Trường ca hành-Tập 38 Talkshow”Bạn hỏi thầy thuốc trả lời”
16:05 PVN-Trái tim của sói -Tập 22 PVN-Trái tim của sói -Tập 23 PVN-Trái tim của sói -Tập 24 PVN-Trái tim của sói -Tập 25 PVN-Trái tim của sói -Tập 26 PVN-Trái tim của sói -Tập 27 PVN-Trái tim của sói -Tập 28
17:15 PTQ-Người tình Khang Hi-Tập 22 PTQ-Người tình Khang Hi-Tập 23 PTQ-Người tình Khang Hi-Tập 24 PTQ-Người tình Khang Hi-Tập 25 PTQ-Người tình Khang Hi-Tập 26 PTQ-Người tình Khang Hi-Tập 27 PTQ-Người tình Khang Hi-Tập 28
19:45 PTQ-Hoắc Nguyên Giáp -Tập 4 PTQ-Hoắc Nguyên Giáp -Tập 5 PTQ-Hoắc Nguyên Giáp -Tập 6 PTQ-Hoắc Nguyên Giáp -Tập 7 PTQ-Hoắc Nguyên Giáp -Tập 8 PTQ-Hoắc Nguyên Giáp -Tập 9 PTQ-Hoắc Nguyên Giáp -Tập 10
20:50 PTQ-Đại chúa tể-Tập 37 PTQ-Đại chúa tể-Tập 38 PTQ-Đại chúa tể-Tập 39 PTQ-Đại chúa tể-Tập 40 PTQ-Đại chúa tể-Tập 41 ĐĐVQ PTQ-Đại chúa tể-Tập 42
22:45 PTQ-Trường ca hành-Tập 33 PTQ-Trường ca hành-Tập 34 PTQ-Trường ca hành-Tập 35 PTQ-Trường ca hành-Tập 36 PTQ-Trường ca hành-Tập 37 PTQ-Trường ca hành-Tập 38 Talkshow”Bạn hỏi thầy thuốc trả lời”
23:30 PVN-Trái tim của sói -Tập 22 PVN-Trái tim của sói -Tập 23 PVN-Trái tim của sói -Tập 24 PVN-Trái tim của sói -Tập 25 PVN-Trái tim của sói -Tập 26 PVN-Trái tim của sói -Tập 27 PVN-Trái tim của sói -Tập 28
0:30 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 31 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 32 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 33 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 34 PTQ-Cùng em đi đến đỉnh vinh quang-Tập 35-hết PHQ-Giả danh -Tập 1/26tập PHQ-Giả danh -Tập 2
1:30 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 3 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 4 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 5 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 6 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 7 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 8 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 9
3:00 PTQ-Khánh dư niên-Tập 18 PTQ-Khánh dư niên-Tập 19 PTQ-Khánh dư niên-Tập 20 PTQ-Khánh dư niên-Tập 21 PTQ-Khánh dư niên-Tập 22 PTQ-Khánh dư niên-Tập 23 PTQ-Khánh dư niên-Tập 24
4:15 PTQ-Người tình Khang Hi-Tập 22 PTQ-Người tình Khang Hi-Tập 23 PTQ-Người tình Khang Hi-Tập 24 PTQ-Người tình Khang Hi-Tập 25 PTQ-Người tình Khang Hi-Tập 26 PTQ-Người tình Khang Hi-Tập 27 PTQ-Người tình Khang Hi-Tập 28
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT
27/05/2024 28/05/2024 29/05/2024 30/05/2024 31/05/2024 01/06/2024 02/06/2024
5:30 PTQ-Hoắc Nguyên Giáp -Tập 10 PTQ-Hoắc Nguyên Giáp -Tập 11 PTQ-Hoắc Nguyên Giáp -Tập 12 PTQ-Hoắc Nguyên Giáp -Tập 13 PTQ-Hoắc Nguyên Giáp -Tập 14 PTQ-Hoắc Nguyên Giáp -Tập 15 PTQ-Hoắc Nguyên Giáp -Tập 16
7:05 PTQ-Đại chúa tể-Tập 42 PTQ-Đại chúa tể-Tập 43 PTQ-Đại chúa tể-Tập 44 PTQ-Đại chúa tể-Tập 45 PTQ-Đại chúa tể-Tập 46 PTQ-Đại chúa tể-Tập 47 ĐĐVQ
8:35 PHQ-Giả danh -Tập 3 PHQ-Giả danh -Tập 4 PHQ-Giả danh -Tập 5 PHQ-Giả danh -Tập 6 PHQ-Giả danh -Tập 7 PHQ-Giả danh -Tập 8 PHQ-Giả danh -Tập 9
11:50 PTQ-Khánh dư niên-Tập 25 PTQ-Khánh dư niên-Tập 26 PTQ-Khánh dư niên-Tập 27 PTQ-Khánh dư niên-Tập 28 PTQ-Khánh dư niên-Tập 29 PTQ-Khánh dư niên-Tập 30 PTQ-Khánh dư niên-Tập 31
12:35 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 10 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 11 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 12 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 13 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 14 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 15 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 16
14:00 PTQ-Trường ca hành-Tập 39 PTQ-Trường ca hành-Tập 40 PTQ-Trường ca hành-Tập 41 PTQ-Trường ca hành-Tập 42 PTQ-Trường ca hành-Tập 43 PTQ-Trường ca hành-Tập 44 Talkshow”Bạn hỏi thầy thuốc trả lời”
16:05 PVN-Trái tim của sói -Tập 29 PVN-Trái tim của sói -Tập 30-hết PTQ-Trách em sao quá xinh đẹp-Tập 1 PTQ-Trách em sao quá xinh đẹp-Tập 2 PTQ-Trách em sao quá xinh đẹp-Tập 3 PTQ-Trách em sao quá xinh đẹp-Tập 4 PTQ-Trách em sao quá xinh đẹp-Tập 5
17:15 PTQ-Người tình Khang Hi-Tập 29 PTQ-Người tình Khang Hi-Tập 30 PTQ-Người tình Khang Hi-Tập 31 PTQ-Người tình Khang Hi-Tập 32 PTQ-Người tình Khang Hi-Tập 33 PTQ-Người tình Khang Hi-Tập 34 PTQ-Người tình Khang Hi-Tập 35
19:45 PTQ-Hoắc Nguyên Giáp -Tập 11 PTQ-Hoắc Nguyên Giáp -Tập 12 PTQ-Hoắc Nguyên Giáp -Tập 13 PTQ-Hoắc Nguyên Giáp -Tập 14 PTQ-Hoắc Nguyên Giáp -Tập 15 PTQ-Hoắc Nguyên Giáp -Tập 16 PTQ-Hoắc Nguyên Giáp -Tập 17
20:50 PTQ-Đại chúa tể-Tập 43 PTQ-Đại chúa tể-Tập 44 PTQ-Đại chúa tể-Tập 45 PTQ-Đại chúa tể-Tập 46 PTQ-Đại chúa tể-Tập 47 ĐĐVQ PTQ-Đại chúa tể-Tập 48-hết
22:45 PTQ-Trường ca hành-Tập 39 PTQ-Trường ca hành-Tập 40 PTQ-Trường ca hành-Tập 41 PTQ-Trường ca hành-Tập 42 PTQ-Trường ca hành-Tập 43 PTQ-Trường ca hành-Tập 44 Talkshow”Bạn hỏi thầy thuốc trả lời”
23:30 PVN-Trái tim của sói -Tập 29 PVN-Trái tim của sói -Tập 30-hết PTQ-Trách em sao quá xinh đẹp-Tập 1 PTQ-Trách em sao quá xinh đẹp-Tập 2 PTQ-Trách em sao quá xinh đẹp-Tập 3 PTQ-Trách em sao quá xinh đẹp-Tập 4 PTQ-Trách em sao quá xinh đẹp-Tập 5
0:30 PHQ-Giả danh -Tập 3 PHQ-Giả danh -Tập 4 PHQ-Giả danh -Tập 5 PHQ-Giả danh -Tập 6 PHQ-Giả danh -Tập 7 PHQ-Giả danh -Tập 8 PHQ-Giả danh -Tập 9
1:30 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 10 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 11 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 12 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 13 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 14 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 15 PTQ-Anh ta thật sự không mấy yêu em-Tập 16
3:00 PTQ-Khánh dư niên-Tập 25 PTQ-Khánh dư niên-Tập 26 PTQ-Khánh dư niên-Tập 27 PTQ-Khánh dư niên-Tập 28 PTQ-Khánh dư niên-Tập 29 PTQ-Khánh dư niên-Tập 30 PTQ-Khánh dư niên-Tập 31
4:15 PTQ-Người tình Khang Hi-Tập 29 PTQ-Người tình Khang Hi-Tập 30 PTQ-Người tình Khang Hi-Tập 31 PTQ-Người tình Khang Hi-Tập 32 PTQ-Người tình Khang Hi-Tập 33 PTQ-Người tình Khang Hi-Tập 34 PTQ-Người tình Khang Hi-Tập 35