Kết quả bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII – Tỉnh Tiền Giang

Tỉnh Tiền Giang

- Số Đơn vị bầu cử: 

- Số khu vực bỏ phiếu: 

1.484 

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 

- Số người ứng cử: 

13 

- Tổng số cử tri của địa phương: 

1.337.315 

- Số cử tri tham gia bỏ phiếu: 

1.335.868 

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 

99,89% 

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

1.333.221 (99,81%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

2.573 (0,19%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 

8

Kết quả cụ thể ở từng đơn vị bầu cử:

 

Đơn vị bầu cử Số 1, gồm: Huyện Cái Bè và huyện Cai Lậy

- Số khu vực bỏ phiếu: 

473 

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 

- Số người ứng cử: 

- Tổng số cử tri của địa phương: 

481.462 

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 

480.767 

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 

99,86% 

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

480.218 (99,90%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

491 (0,10%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 

3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khoá XIII:

 

        1) Ông Trần Văn Tấn đạt tỷ lệ 75,26% số phiếu hợp lệ

 

        2) Ông Trần Quốc Vượng đạt tỷ lệ 68,18% số phiếu hợp lệ

 

        3) Bà Trương Thị Thu Trang đạt tỷ lệ 58,71% số phiếu hợp lệ

 

Đơn vị bầu cử Số 2, gồm: Huyện Tân Phước, huyện Châu Thành và thành phố Mỹ Tho

- Số khu vực bỏ phiếu: 

472 

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 

- Số người ứng cử: 

- Tổng số cử tri của địa phương: 

395.404 

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 

394.671 

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 

99,81% 

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

392.803 (99,53%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

1.852 (0,47%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 

2

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khoá XIII:

 

        1) Ông Nguyễn Văn Tiên đạt tỷ lệ 71,58% số phiếu hợp lệ

 

        2) Ông Trần Văn Lan đạt tỷ lệ 64,49% số phiếu hợp lệ

 

Đơn vị bầu cử Số 3, gồm: Huyện Chợ Gạo, huyện Gò Công Tây, huyện Gò Công Đông, huyện Tân Phú Đông và thị xã Gò Công

- Số khu vực bỏ phiếu: 

539 

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 

- Số người ứng cử: 

- Tổng số cử tri của địa phương: 

460.449 

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 

460.430 

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 

99,99% 

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

460.200 (99,95%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

230 (0,05%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 

3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khoá XIII:

 

        1) Ông Nguyễn Hữu Hùng đạt tỷ lệ 68,57% số phiếu hợp lệ

 

        2) Ông Nguyễn Văn Danh đạt tỷ lệ 62,83% số phiếu hợp lệ

 

        3) Ông Huỳnh Văn Tính đạt tỷ lệ 60,76% số phiếu hợp lệ