Hội nghị trực tuyến triển khai việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

(THTG) Sáng 8/1, Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì hội nghị. Phía đầu cầu trực tuyến Tiền Giang, dự hội nghị có đại diện Thường trực tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND, UBND, UB MTTQ tỉnh và các sở, ngành liên quan.

          

Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 gồm 11 chương, 124 điều trong đó có 9 nội dung cơ bản sửa đổi nhằm để tiếp tục thể chế hóa và làm sâu sắc hơn chủ trương phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động các lực lượng xã hội phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước; khẳng định và làm rõ hơn vị trí, vai trò, trách nhiệm lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội; phát huy nhân tố con người, thể hiện sâu sắc hơn quan điểm bảo vệ, tôn trọng quyền con người, bảo đảm thực hiện tốt hơn quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân. Nội dung lấy ý kiến là toàn bộ Dự thảo gồm: lời nói đầu, chế độ chính trị; quyền con người; quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường; bảo vệ tổ quốc; bộ máy Nhà nước, hiệu lực của Hiến pháp và quy trình sửa đổi Hiến pháp; kỹ thuật trình bày các quy định của Hiến pháp.

           

Hội nghị đã triển khai Chỉ thị số 22 của Bộ Chính trị yêu cầucác cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền và đoàn thể nhân dân các cấp lãnh đạo tổ chức, tạo điều kiện cho cơ quan, tổ chức, đơn vị ở bộ, ngành, địa phương tổ chức tốt việc lấy ý kiến nhân dân và triển khai kế hoạch lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp đến tất cả các tầng lớp nhân dân ở trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, các cơ quan, tổ chức ở trung ương và địa phương nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ và tạo sự đồng thuận của nhân dân trong sửa đổi Hiến pháp năm 1992; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân, cơ quan, tổ chức đối với Hiến pháp và thi hành Hiến pháp.