Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các kết luận, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI

        (THTG) Ngày 30/12, Tỉnh ủy tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị trực tuyến  học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các kết luận, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI.

Ông Trần Thế Ngọc, Ủy viên Ban chấp hành trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Tiền Giang; ông Nguyễn Văn Danh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và ông Nguyễn Văn Khang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng chủ trì hội nghị.

2

Ngoài cán bộ chủ chốt của tỉnh, Hội nghị còn kết nối với 15 điểm cầu dành cho đại biểu chủ chốt các huyện, thành, thị ủy và các cấp ủy Đảng tương đương.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Trần Thế Ngọc, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng – Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Tiền Giang nêu rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương lần thứ 8, khoá XI đối với sự phát triển kinh tế – xã hội, đổi mới giáo dục và đào tạo, cũng như công tác an ninh – quốc phòng, đồng thời đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị cần nắm bắt tốt, triển khai sâu rộng, linh hoạt các nội dung của Nghị quyết Trung ương 8 khoá XI.

1

Tại hội nghị, các đại biểu được thông tin kết luận về tình hình kinh tế – xã hội năm 2013, nhiệm vụ năm 2014 và đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI về kinh tế – xã hội, trọng tâm là ba khâu đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng. và chuyên đề: “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, gắn với chương trình hành động của Tỉnh ủy . Theo đó, mục tiêu chung là: Tạo sự chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo, đáp ứng tốt hơn công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cũng như nhu cầu học tập của người dân. Giáo dục con người Việt Nam phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân. Đối với từng bậc học đều có những mục tiêu cụ thể, đi cùng với đó là những nhiệm vụ, giải pháp thực hiện. Đó là: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đối với đổi mới giáo dục và đào tạo;

Buổi chiều cùng ngày, Đại biểu tiếp thu nội dung Nghị quyết: “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, đối với Nghị quyết này, chương trình hành động của Tỉnh ủy Tiền Giang đề ra các nhiệm vụ chủ yếu như: Phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, giải quyết tốt các vấn đề xã hội; củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh, có sức chiến đấu cao. Ngoài ra nội dung “Hoàn thiện Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, cũng được triển khai làm cơ sở. Sau hội nghị này, các cấp ủy Đảng, các đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh sẽ chủ động tổ chức học tập, quán triệt và đề ra kế hoạch thực hiện cụ thể, nhằm sớm đưa các nội dung nghị quyết đi vào cuộc sống. Ngày 31/12, Hội nghị tiếp tục làm việc với phần thảo luận của các đại biểu, xung quanh việc triển khai thực hiện Nghị quyết Ban chấp hành trung ương Đảng lần thứ 8, khóa XI trên địa bàn tỉnh.

An Phước