Hội nghị triển khai Luật Viên chức

 

(THTG) Sáng ngày 7/12, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị triển khai Luật Viên chức cho các cán bộ là lãnh đạo văn phòng Tỉnh ủy, văn phòng Đoàn đại biểu Quốc Hội - Hội đồng Nhân dân tỉnh và các sở ban ngành trong tỉnh.


      Luật Viên chức được xây dựng nhằm tạo cơ sở pháp lý để xây dựng và quản lý đội ngũ viên chức có đủ phẩm chất, trình độ và năng lực đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân và cộng đồng, phát huy được tính năng động sáng tạo của viên chức.


      Luật viên chức được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 15/11/2010. Luật gồm 6 chương với 62 điều, với các nội dung chủ yếu như: Quy định về Quyền và nghĩa vụ của viên chức, các quy định về tuyển dụng, quy định về hợp đồng làm việc, bổ nhiệm thay đổi chức danh nghề nghiệp, thay đổi vị trí việc làm của viên chức, quy định về quản lý viên chức, các quy định về khen thưởng và xử lý vi phạm…


      Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Tiền Giang có trên 23.400 viên chức đang làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập. Luật Viên chức sẽ được thi hành bắt đầu từ ngày 01/01/2012.