Hội nghị triển khai kết luận kiểm toán ngân sách Nhà nước năm 2012

       (THTG) Sáng ngày 21/11, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị triển khai kết luận của Kiểm toán Nhà nước khu vực 9 trong công tác quản lý, điều hành tài chính ngân sách năm 2012 của tỉnh Tiền Giang. Bà Trần Kim Mai, Phó Chủ tịch  UBND tỉnh Tiền Giang chủ trì hội nghị.

1

Theo kết quả kiểm toán, việc quản lý điều hành tài chính ngân sách của tỉnh trong năm 2012 cơ bản đạt được những kết quả tích cực. Công tác thu nợ vào ngân sách, thu nộp và quản lý các nguồn thu sự nghiệp, phí, lệ phí, quản lý nguồn thu vay theo Luật ngân sách Nhà nước tại các đơn vị tuân thủ qui định hiện hành. Các đơn vị hành chính sự nghiệp tỉnh, huyện và các xã phường thị trấn đã sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí ngân sách thông qua việc xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, tiết kiệm chi phí, quản lý chặt chẽ tài sản công và thông qua sự giám sát của người lao động và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, việc quản lý, điều hành ngân sách, chấp hành dự toán năm và hoạt động quản lý tài sản Nhà nước đáp ứng tốt yêu cầu quản lý, đảm bảo kinh phí cho việc thực hiện về cải cách tiền lương, phòng chống lụt bão và các nhiệm vụ cấp bách cũng như kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, cũng còn những hạn chế sai sót trong công tác lập dự toán, thực hiện dự toán và quyết toán ngân sách, chi quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản, giám sát nguồn thu liên quan đến đất đai như lập dự toán sai, chưa kịp thời, không dựa trên cơ sở dự toán các đơn vị cấp dưới, chưa tuân thủ qui định về hóa đơn, chứng từ, thu hồi tạm ứng và thanh toán, quyết toán vốn đầu tư, thực hiện chính sách miễn giảm học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, chính sách bảo hiểm y tế không đúng nguồn kinh phí, chi sai gây lãng phí…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, bà Trần Kim Mai, Phó CT UBND tỉnh yêu cầu các sở ngành, đơn vị và địa phương của tỉnh cần rút kinh nghiệm qua việc thực hiện kết luận và kiến nghị của cơ quan kiểm toán, chấn chỉnh, khắc phục các sai sót, tồn tại trong công tác điều hành, quản lý ngân sách, tiền và tài sản Nhà nước nhằm đảm bảo các qui định của pháp luật về quản lý tài chính, ngân sách được thực thi nghiêm túc và tránh sai phạm trong thời gian tới.

Lê Thanh Liêm