Hội nghị thông báo nhanh kết quả và nội dung cơ bản Hội nghị Trung ương lần thứ 8 của Ban chấp hành Trung ương Đảng

(THTG) Ngày 30/10, Ban thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả và nội dung cơ bản Hội nghị Trung ương lần thứ 8 của BCH TW Đảng được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 30/9 đến ngày 9/10/2013.

 Ông Trần Thế Ngọc, Uỷ viên Ban chấp hành trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang chủ trì hội nghị.

1

Đại biểu được thông tin quán triệt các nội dung kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 – khóa 9 về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; xem xét Đề án đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; đánh giá của Trung ương về tình hình kinh tế – xã hội năm 2013, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế – xã hội 2014 và hai năm 2014-2015; tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992;

Cũng tại Hội nghị lần 8 khóa 11, Ban chấp hành TW Đảng đã xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng về công tác xây dựng Đảng: Thảo luận, cho ý kiến về Quy chế bầu cử trong Đảng; quyết định việc thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội lần thứ XII của Đảng và một số vấn đề quan trọng khác.

Hội nghị cũng tiến hành bầu bổ sung ông Nguyễn Hồng Oanh,  Giám đốc Sở Giáo dục đào tạo tỉnh Tiền Giang và đại tá Đoàn Thanh Xuân, Chính ủy Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Tiền Giang vào Ban chấp hành Tỉnh đảng bộ Tiền Giang khóa 9, nhiệm kỳ 2010 – 2015.

An Phước