Hội luật gia tỉnh Tiền Giang tổng kết công tác năm 2011.

(THTG) Sáng 26/12, Hội luật gia tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2011 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2012.

Năm 2011, các cấp Hội luật gia từ tỉnh đến cơ sở tập trung công tác củng cố tổ chức hội, chú trọng phát triển hội viên, tham gia xây dựng pháp luật, xây dựng văn bản pháp quy và phối hợp với Mặt trận tổ quốc, cơ quan tư pháp và các đoàn thể quần chúng tăng cường tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trong cán bộ, hội viên và nhân dân. Trong đó, đã phối hợp tổ chức được hơn 13.000 cuộc với hơn 962.000 lượt người dự học tập các văn bản pháp luật, tăng gần 150% so với năm 2010, trợ giúp pháp lý miễn phí cho 1.050 đối tượng là hộ nghèo, gia đình chính sách trường hợp, giải đáp pháp luật, tuyên truyền trực tiếp và thông qua tổng đài bưu điện hơn 1300 trường hợp, tham gia hoà giải 748 vụ việc tranh chấp ở cơ sở trong đó hoà giải thành gần 430 vụ việc, chiếm tỷ lệ gần 57%.

Trong năm, các cấp hội trong tỉnh đã thành lập được 4 chi hội mới trên tổng số 122 chi hội và kết nạp được 122 hội viên mới, nâng tổng số hội viên của tỉnh là 1631 trong đó, qua phân loại cuối năm có 84 chi hội đạt tiêu chuẩn chi hội 4 tốt, chiếm tỷ lệ 70,5%.