Hà Nội: Phát huy tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức

      Năm 2013, đồng thời với việc thực hiện chủ đề “Năm kỷ cương hành chính”, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định xây dựng Kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương, nâng cao tinh thần trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”.

 

Hà Nội tập trung nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của cán bộ, đảng viên  Ảnh: TA 

Với Kế hoạch này, Hà Nội tiếp tục đi sâu, cụ thể hóa những nội dung, yêu cầu trọng tâm, phù hợp với đòi hỏi của thực tiễn trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, để việc học đi đôi với làm, để học và làm đều thực sự mang ý nghĩa thiết thực.

Theo Kế hoạch đề ra, trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, Hà Nội thúc đẩy việc khắc phục những yếu kém, khuyết điểm của mỗi tập thể, cá nhân đã được chỉ ra từ thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI). Cùng với đó tập trung thực hiện “Năm kỷ cương hành chính” nhằm nâng cao và phát huy tinh thần trách nhiệm, thái độ, chất lượng phục vụ của cán bộ, công chức; khắc phục tình trạng trì trệ, thói quan liêu, sách nhiễu…/.