Đại hội Câu lạc bộ Trí thức tỉnh Tiền Giang lần thứ I

       Liên hiệp Các hội Khoa học - Kỹ thuật tỉnh vừa tổ chức Đại hội Câu lạc bộ (CLB) Trí thức tỉnh Tiền Giang lần thứ I - nhiệm kỳ 2012-2017. GS-TS. Vũ Ngọc Giao, Ủy viên Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật Trung ương đã đến dự.

Trong những năm qua, đội ngũ trí thức Tiền Giang đã có những cống hiến quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đội ngũ trí thức của tỉnh nhà đã lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước phù hợp với đặc điểm, điều kiện cụ thể của địa phương.

Mặt khác, trí thức tỉnh nhà cũng đã kiến nghị với chính quyền nhiều phương án sản xuất; triển khai ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ khoa học - công nghệ trong công nghiệp, nông nghiệp, góp phần phát triển nhanh những sản phẩm có hàm lượng khoa học - công nghệ cao.

Đội ngũ trí thức cũng đã góp phần không nhỏ vào việc chăm sóc sức khỏe, nâng cao mặt bằng dân trí, tạo nguồn nhân lực có kiến thức khoa học - kỹ thuật ở nhiều trình độ khác nhau…

Ra mắt Ban Chủ nhiệm CLB Trí thức nhiệm kỳ 2012-2017.

Đại hội đã thông qua Điều lệ CLB Trí thức tỉnh Tiền Giang. Theo đó, CLB Trí thức tham gia trong các lĩnh vực quản lý, nghiên cứu, giảng dạy, triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ; là tổ chức xã hội tự nguyện của những trí thức có cùng tâm huyết; là thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật tỉnh.

CLB hoạt động nhằm tạo diễn đàn khoa học trên các lĩnh vực cho đội ngũ trí thức; tập hợp, đoàn kết trí thức trong và ngoài tỉnh nhằm phát huy trí tuệ phục vụ tốt cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh…

Đại hội đã bầu ra Ban Chủ nhiệm CLB Trí thức tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2012-2017 gồm 17 thành viên, ông Trần Hoàng Diệu, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật được bầu làm Chủ nhiệm CLB.