LỊCH PHIM TRUYỆN THÁNG 03/2019

KHUNG GIỜ THỨ 2 25/02/2018 THỨ 3 26/02/2019 THỨ 4 27/02/2019 THỨ 5 28/02/2019 THỨ 6 01/03/2019 THỨ 7 02/03/2019 CHỦ NHẬT 03/03/2019
7:05 PHQ – Cú chốt T12 PHQ – Cú chốt T13 PHQ – Cú chốt T14 PHQ – Cú chốt T15 PHQ – Cú chốt T16 PHQ – Cú chốt T17
8:30 PTNK – Mặt trời mùa đông T19 PTNK – Mặt trời mùa đông T20 PTNK – Mặt trời mùa đông T21 PTNK – Mặt trời mùa đông T22 PTNK – Mặt trời mùa đông T23 PTNK – Mặt trời mùa đông T24 PTNK – Mặt trời mùa đông T25
12:00 PTQ – Người thừa kế gia nghiệp T22,23 PTQ – Người thừa kế gia nghiệp T24,25 PTQ – Người thừa kế gia nghiệp T26,27 PTQ – Người thừa kế gia nghiệp T28,29 PTQ – Người thừa kế gia nghiệp T30,31 PTQ – Người thừa kế gia nghiệp T32,33 PTQ – Người thừa kế gia nghiệp T34,35
14:00 PVN – Thề không gục ngã T21 PVN – Thề không gục ngã T22 PVN – Thề không gục ngã T23 PVN – Thề không gục ngã T24 PVN – Thề không gục ngã T25 PVN – Thề không gục ngã T26 PVN – Thề không gục ngã T27
16:25 PTQ – Hạnh phúc trở về T18 PTQ – Hạnh phúc trở về T19 PTQ – Hạnh phúc trở về T20 PTQ – Hạnh phúc trở về T21 PTQ – Hạnh phúc trở về T22 PTQ – Hạnh phúc trở về T23 PTQ – Hạnh phúc trở về T24
17:30 PTQ – Tùy đường anh hùng P1 T5 PTQ – Tùy đường anh hùng P1 T6 PTQ – Tùy đường anh hùng P1 T7 PTQ – Tùy đường anh hùng P1 T8 PTQ – Tùy đường anh hùng P1 T9 PTQ – Tùy đường anh hùng P1 T10 PTQ – Tùy đường anh hùng P1 T11
19:47 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T62 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T63 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T64 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T65 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T66 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T67 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T68
20:50 PVN – Tình và lý T6 PVN – Tình và lý T7 PVN – Tình và lý T8 PVN – Tình và lý T9 PVN – Tình và lý T10 ĐĐVQ PVN – Tình và lý T11
21:35 PHQ – Cú chốt T13 PHQ – Cú chốt T14 PHQ – Cú chốt T15 PHQ – Cú chốt T16 PHQ – Cú chốt T17 CTGT: Cười mười thang thuốc bổ T9 PHQ – Cú chốt T18
22:45 PVN – Thề không gục ngã T21 PVN – Thề không gục ngã T22 PVN – Thề không gục ngã T23 PVN – Thề không gục ngã T24 PVN – Thề không gục ngã T25 PVN – Thề không gục ngã T26 PVN – Thề không gục ngã T27
0:00 PTNK – Mặt trời mùa đông T19 PTNK – Mặt trời mùa đông T20 PTNK – Mặt trời mùa đông T21 PTNK – Mặt trời mùa đông T22 PTNK – Mặt trời mùa đông T23 PTNK – Mặt trời mùa đông T24 PTNK – Mặt trời mùa đông T25
1:00 PTQ – Hạnh phúc trở về T18 PTQ – Hạnh phúc trở về T19 PTQ – Hạnh phúc trở về T20 PTQ – Hạnh phúc trở về T21 PTQ – Hạnh phúc trở về T22 PTQ – Hạnh phúc trở về T23 PTQ – Hạnh phúc trở về T24
PTQ – Tùy đường anh hùng P1 T4 PTQ – Tùy đường anh hùng P1 T5 PTQ – Tùy đường anh hùng P1 T6 PTQ – Tùy đường anh hùng P1 T7 PTQ – Tùy đường anh hùng P1 T8 PTQ – Tùy đường anh hùng P1 T9 PTQ – Tùy đường anh hùng P1 T11
3:15 PTQ – Người thừa kế gia nghiệp T22,23 PTQ – Người thừa kế gia nghiệp T24,25 PTQ – Người thừa kế gia nghiệp T26,27 PTQ – Người thừa kế gia nghiệp T28,29 PTQ – Người thừa kế gia nghiệp T30,31 PTQ – Người thừa kế gia nghiệp T32,33 PTQ – Người thừa kế gia nghiệp T34,35
KHUNG GIỜ THỨ 2 04/03/2018 THỨ 3 05/03/2019 THỨ 4 06/03/2019 THỨ 5 07/03/2019 THỨ 6 08/03/2019 THỨ 7 09/03/2019 CHỦ NHẬT 10/03/2019
7:05 PHQ – Cú chốt T18 PHQ – Cú chốt T19 PHQ – Cú chốt T20 PHQ – Cú chốt T21 PHQ – Cú chốt T22 PHQ – Cú chốt T23
8:30 PTNK – Mặt trời mùa đông T26 PTNK – Mặt trời mùa đông T27 PTNK – Mặt trời mùa đông T28 PTNK – Mặt trời mùa đông T29 PTNK – Mặt trời mùa đông T30 PTNK – Mặt trời mùa đông T31 PTNK – Mặt trời mùa đông T32
12:00 PTQ – Người thừa kế gia nghiệp T36,37 PTQ – Người thừa kế gia nghiệp T38,39 PTQ – Người thừa kế gia nghiệp T40,41 PTQ – Người thừa kế gia nghiệp T42,43 PTQ – Người thừa kế gia nghiệp T44,45 PTQ – Người thừa kế gia nghiệp T46,47 (Hết) PTQ – Mẹ hổ bố mèo T1,2
14:00 PVN – Thề không gục ngã T28 PVN – Thề không gục ngã T29 PVN – Thề không gục ngã T30 PVN – Thề không gục ngã T31 PVN – Thề không gục ngã T32 (Hết) PVN – Hoàng Hoa Thám T1 PVN – Hoàng Hoa Thám T2
16:25 PTQ – Hạnh phúc trở về T25 PTQ – Hạnh phúc trở về T26 PTQ – Hạnh phúc trở về T27 PTQ – Hạnh phúc trở về T28 PTQ – Hạnh phúc trở về T29 PTQ – Hạnh phúc trở về T30 PTQ – Hạnh phúc trở về T31
17:30 PTQ – Tùy đường anh hùng P1 T12 PTQ – Tùy đường anh hùng P1 T13 PTQ – Tùy đường anh hùng P1 T14 PTQ – Tùy đường anh hùng P1 T15 PTQ – Tùy đường anh hùng P1 T16 PTQ – Tùy đường anh hùng P1 T17 PTQ – Tùy đường anh hùng P1 T18
19:47 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T69 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T70 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T71 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T72 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T73 PTQ – Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn T74 (Hết) PTQ – Diên hy công lược T1
20:50 PVN – Tình và lý T12 PVN – Tình và lý T13 PVN – Tình và lý T14 PVN – Tình và lý T15 PVN – Tình và lý T16 ĐĐVQ PVN – Tình và lý T17
21:35 PHQ – Cú chốt T19 PHQ – Cú chốt T20 PHQ – Cú chốt T21 PHQ – Cú chốt T22 PHQ – Cú chốt T23 CTGT: Cười mười thang thuốc bổ T10 PHQ – Cú chốt T24 (Hết)
22:45 PVN – Thề không gục ngã T28 PVN – Thề không gục ngã T29 PVN – Thề không gục ngã T30 PVN – Thề không gục ngã T31 PVN – Thề không gục ngã T32 (Hết) PVN – Hoàng Hoa Thám T1 PVN – Hoàng Hoa Thám T2
0:00 PTNK – Mặt trời mùa đông T26 PTNK – Mặt trời mùa đông T27 PTNK – Mặt trời mùa đông T28 PTNK – Mặt trời mùa đông T29 PTNK – Mặt trời mùa đông T30 PTNK – Mặt trời mùa đông T31 PTNK – Mặt trời mùa đông T32
1:00 PTQ – Hạnh phúc trở về T25 PTQ – Hạnh phúc trở về T26 PTQ – Hạnh phúc trở về T27 PTQ – Hạnh phúc trở về T28 PTQ – Hạnh phúc trở về T29 PTQ – Hạnh phúc trở về T30 PTQ – Hạnh phúc trở về T31
PTQ – Tùy đường anh hùng P1 T12 PTQ – Tùy đường anh hùng P1 T13 PTQ – Tùy đường anh hùng P1 T14 PTQ – Tùy đường anh hùng P1 T15 PTQ – Tùy đường anh hùng P1 T16 PTQ – Tùy đường anh hùng P1 T17 PTQ – Tùy đường anh hùng P1 T18
3:15 PTQ – Người thừa kế gia nghiệp T36,37 PTQ – Người thừa kế gia nghiệp T38,39 PTQ – Người thừa kế gia nghiệp T40,41 PTQ – Người thừa kế gia nghiệp T42,43 PTQ – Người thừa kế gia nghiệp T44,45 PTQ – Người thừa kế gia nghiệp T46,47 (Hết) PTQ – Mẹ hổ bố mèo T1,2
KHUNG GIỜ THỨ 2 11/03/2018 THỨ 3 12/03/2019 THỨ 4 13/03/2019 THỨ 5 14/03/2019 THỨ 6 15/03/2019 THỨ 7 16/03/2019 CHỦ NHẬT 17/03/2019
7:05 PHQ – Cú chốt T24 (Hết) PTQ – Yêu con gái của kẻ thù T1 PTQ – Yêu con gái của kẻ thù T2 PTQ – Yêu con gái của kẻ thù T3 PTQ – Yêu con gái của kẻ thù T4 PTQ – Yêu con gái của kẻ thù T5
8:30 PTNK – Mặt trời mùa đông T33 PTNK – Mặt trời mùa đông T34 PTNK – Mặt trời mùa đông T35 PTNK – Mặt trời mùa đông T36 PTNK – Mặt trời mùa đông T37 PTNK – Mặt trời mùa đông T38 PTNK – Mặt trời mùa đông T39
12:00 PTQ – Mẹ hổ bố mèo T3,4 PTQ – Mẹ hổ bố mèo T5,6 PTQ – Mẹ hổ bố mèo T7,8 PTQ – Mẹ hổ bố mèo T9,10 PTQ – Mẹ hổ bố mèo T11,12 PTQ – Mẹ hổ bố mèo T131,4 PTQ – Mẹ hổ bố mèo T15,16
14:00 PVN – Hoàng Hoa Thám T3 (Hết) PVN – Đò dọc T1 PVN – Đò dọc T2 PVN – Đò dọc T3 PVN – Đò dọc T4 PVN – Đò dọc T5 PVN – Đò dọc T6
16:25 PTQ – Hạnh phúc trở về T32 PTQ – Hạnh phúc trở về T33 PTQ – Hạnh phúc trở về T34 PTQ – Hạnh phúc trở về T36 PTQ – Hạnh phúc trở về T37 PTQ – Hạnh phúc trở về T38 PTQ – Hạnh phúc trở về T39
17:30 PTQ – Tùy đường anh hùng P1 T19 PTQ – Tùy đường anh hùng P1 T20 PTQ – Tùy đường anh hùng P1 T21 PTQ – Tùy đường anh hùng P1 T22 PTQ – Tùy đường anh hùng P1 T23 PTQ – Tùy đường anh hùng P1 T24 PTQ – Tùy đường anh hùng P1 T25
19:47 PTQ – Diên hy công lược T2 PTQ – Diên hy công lược T3 PTQ – Diên hy công lược T4 PTQ – Diên hy công lược T5 PTQ – Diên hy công lược T6 PTQ – Diên hy công lược T7 PTQ – Diên hy công lược T8
20:50 PVN – Tình và lý T18 PVN – Tình và lý T19 PVN – Tình và lý T20 PVN – Tình và lý T21 PVN – Tình và lý T22 ĐĐVQ PVN – Tình và lý T23
21:35 PTQ – Yêu con gái của kẻ thù T1 PTQ – Yêu con gái của kẻ thù T2 PTQ – Yêu con gái của kẻ thù T3 PTQ – Yêu con gái của kẻ thù T4 PTQ – Yêu con gái của kẻ thù T5 CTGT: Cười mười thang thuốc bổ T11 PTQ – Yêu con gái của kẻ thù T6
22:45 PVN – Hoàng Hoa Thám T3 (Hết) PVN – Đò dọc T1 PVN – Đò dọc T2 PVN – Đò dọc T3 PVN – Đò dọc T4 PVN – Đò dọc T5 PVN – Đò dọc T6
0:00 PTNK – Mặt trời mùa đông T33 PTNK – Mặt trời mùa đông T34 PTNK – Mặt trời mùa đông T35 PTNK – Mặt trời mùa đông T36 PTNK – Mặt trời mùa đông T37 PTNK – Mặt trời mùa đông T38 PTNK – Mặt trời mùa đông T39
1:00 PTQ – Hạnh phúc trở về T32 PTQ – Hạnh phúc trở về T33 PTQ – Hạnh phúc trở về T34 PTQ – Hạnh phúc trở về T36 PTQ – Hạnh phúc trở về T37 PTQ – Hạnh phúc trở về T38 PTQ – Hạnh phúc trở về T39
PTQ – Tùy đường anh hùng P1 T19 PTQ – Tùy đường anh hùng P1 T20 PTQ – Tùy đường anh hùng P1 T21 PTQ – Tùy đường anh hùng P1 T22 PTQ – Tùy đường anh hùng P1 T23 PTQ – Tùy đường anh hùng P1 T24 PTQ – Tùy đường anh hùng P1 T25
3:15 PTQ – Mẹ hổ bố mèo T3,4 PTQ – Mẹ hổ bố mèo T5,6 PTQ – Mẹ hổ bố mèo T7,8 PTQ – Mẹ hổ bố mèo T9,10 PTQ – Mẹ hổ bố mèo T11,12 PTQ – Mẹ hổ bố mèo T131,4 PTQ – Mẹ hổ bố mèo T15,16
KHUNG GIỜ THỨ 2 18/03/2018 THỨ 3 19/03/2019 THỨ 4 20/03/2019 THỨ 5 21/03/2019 THỨ 6 22/03/2019 THỨ 7 23/03/2019 CHỦ NHẬT 24/03/2019
7:05 PTQ – Yêu con gái của kẻ thù T6 PTQ – Yêu con gái của kẻ thù T7 PTQ – Yêu con gái của kẻ thù T8 PTQ – Yêu con gái của kẻ thù T9 PTQ – Yêu con gái của kẻ thù T10 PTQ – Yêu con gái của kẻ thù T11
8:30 PTNK – Mặt trời mùa đông T40 PTNK – Mặt trời mùa đông T41 PTNK – Mặt trời mùa đông T42 PTNK – Mặt trời mùa đông T43 PTNK – Mặt trời mùa đông T44 PTNK – Mặt trời mùa đông T45 PTNK – Mặt trời mùa đông T46
12:00 PTQ – Mẹ hổ bố mèo T17,18 PTQ – Mẹ hổ bố mèo T19,20 PTQ – Mẹ hổ bố mèo T21,22 PTQ – Mẹ hổ bố mèo T23,24 PTQ – Mẹ hổ bố mèo T25,26 PTQ – Mẹ hổ bố mèo T27,28 PTQ – Mẹ hổ bố mèo T29,30
14:00 PVN – Đò dọc T7 PVN – Đò dọc T8 PVN – Đò dọc T9 PVN – Đò dọc T10 PVN – Đò dọc T11 PVN – Đò dọc T12 PVN – Đò dọc T13
16:25 PTQ – Hạnh phúc trở về T40 PTQ – Hạnh phúc trở về T41 PTQ – Hạnh phúc trở về T42 PTQ – Hạnh phúc trở về T43 PTQ – Hạnh phúc trở về T44 PTQ – Hạnh phúc trở về T45 PTQ – Hạnh phúc trở về T46
17:30 PTQ – Tùy đường anh hùng P1 T26 PTQ – Tùy đường anh hùng P1 T27 PTQ – Tùy đường anh hùng P1 T28 PTQ – Tùy đường anh hùng P1 T29 PTQ – Tùy đường anh hùng P1 T30 PTQ – Tùy đường anh hùng P1 T31 PTQ – Tùy đường anh hùng P1 T32
19:47 PTQ – Diên hy công lược T9 PTQ – Diên hy công lược T10 PTQ – Diên hy công lược T11 PTQ – Diên hy công lược T12 PTQ – Diên hy công lược T13 PTQ – Diên hy công lược T14 PTQ – Diên hy công lược T15
20:50 PVN – Tình và lý T24 PVN – Tình và lý T25 PVN – Tình và lý T26 PVN – Tình và lý T27 PVN – Tình và lý T28 ĐĐVQ PVN – Tình và lý T29
21:35 PTQ – Yêu con gái của kẻ thù T7 PTQ – Yêu con gái của kẻ thù T8 PTQ – Yêu con gái của kẻ thù T9 PTQ – Yêu con gái của kẻ thù T10 PTQ – Yêu con gái của kẻ thù T11 CTGT: Cười mười thang thuốc bổ T12 PTQ – Yêu con gái của kẻ thù T12
22:45 PVN – Đò dọc T7 PVN – Đò dọc T8 PVN – Đò dọc T9 PVN – Đò dọc T10 PVN – Đò dọc T11 PVN – Đò dọc T12 PVN – Đò dọc T13
0:00 PTNK – Mặt trời mùa đông T40 PTNK – Mặt trời mùa đông T41 PTNK – Mặt trời mùa đông T42 PTNK – Mặt trời mùa đông T43 PTNK – Mặt trời mùa đông T44 PTNK – Mặt trời mùa đông T45 PTNK – Mặt trời mùa đông T46
1:00 PTQ – Hạnh phúc trở về T40 PTQ – Hạnh phúc trở về T41 PTQ – Hạnh phúc trở về T42 PTQ – Hạnh phúc trở về T43 PTQ – Hạnh phúc trở về T44 PTQ – Hạnh phúc trở về T45 PTQ – Hạnh phúc trở về T46
PTQ – Tùy đường anh hùng P1 T26 PTQ – Tùy đường anh hùng P1 T27 PTQ – Tùy đường anh hùng P1 T28 PTQ – Tùy đường anh hùng P1 T29 PTQ – Tùy đường anh hùng P1 T30 PTQ – Tùy đường anh hùng P1 T31 PTQ – Tùy đường anh hùng P1 T32
3:15 PTQ – Mẹ hổ bố mèo T17,18 PTQ – Mẹ hổ bố mèo T19,20 PTQ – Mẹ hổ bố mèo T21,22 PTQ – Mẹ hổ bố mèo T23,24 PTQ – Mẹ hổ bố mèo T25,26 PTQ – Mẹ hổ bố mèo T27,28 PTQ – Mẹ hổ bố mèo T29,30
KHUNG GIỜ THỨ 2 25/03/2018 THỨ 3 26/03/2019 THỨ 4 27/03/2019 THỨ 5 28/03/2019 THỨ 6 29/03/2019 THỨ 7 30/03/2019 CHỦ NHẬT 31/03/2019
7:05 PTQ – Yêu con gái của kẻ thù T12 PTQ – Yêu con gái của kẻ thù T13 PTQ – Yêu con gái của kẻ thù T14 PTQ – Yêu con gái của kẻ thù T15 PTQ – Yêu con gái của kẻ thù T16 PTQ – Yêu con gái của kẻ thù T17
8:30 PTNK – Mặt trời mùa đông T47 PTNK – Mặt trời mùa đông T48 PTNK – Mặt trời mùa đông T49 PTNK – Mặt trời mùa đông T50 (Hết) PHQ – Người vợ 100 ngày T1 PHQ – Người vợ 100 ngày T2 PHQ – Người vợ 100 ngày T3
12:00 PTQ – Mẹ hổ bố mèo T31,32 PTQ – Mẹ hổ bố mèo T33,34 PTQ – Mẹ hổ bố mèo T35,36 PTQ – Mẹ hổ bố mèo T37,38 PTQ – Mẹ hổ bố mèo T39,40 PTQ – Mẹ hổ bố mèo T41,42 PTQ – Mẹ hổ bố mèo T43,44
14:00 PVN – Đò dọc T14 PVN – Đò dọc T15 PVN – Đò dọc T16 PVN – Đò dọc T17 PVN – Đò dọc T18 PVN – Đò dọc T19 PVN – Đò dọc T20
16:25 PTQ – Hạnh phúc trở về T47 PTQ – Hạnh phúc trở về T48 (Hết) PTQ – Bích huyết kiếm T1 PTQ – Bích huyết kiếm  T2 PTQ – Bích huyết kiếm T3 PTQ – Bích huyết kiếm  T4 PTQ – Bích huyết kiếm T5
17:30 PTQ – Tùy đường anh hùng P1 T33 PTQ – Tùy đường anh hùng P1 T34 PTQ – Tùy đường anh hùng P1 T35 PTQ – Tùy đường anh hùng P1 T36 PTQ – Tùy đường anh hùng P1 T37 PTQ – Tùy đường anh hùng P1 T38 PTQ – Tùy đường anh hùng P1 T39
19:47 PTQ – Diên hy công lược T16 PTQ – Diên hy công lược T17 PTQ – Diên hy công lược T18 PTQ – Diên hy công lược T19 PTQ – Diên hy công lược T20 PTQ – Diên hy công lược T21 PTQ – Diên hy công lược T22
20:50 PVN – Tình và lý T30 PVN – Tình và lý T31 PVN – Tình và lý T32 PVN – Tình và lý T33 (Hết) PVN – Kẻ giấu mặt T1 ĐĐVQ PVN – Kẻ giấu mặt T2
21:35 PTQ – Yêu con gái của kẻ thù T13 PTQ – Yêu con gái của kẻ thù T14 PTQ – Yêu con gái của kẻ thù T15 PTQ – Yêu con gái của kẻ thù T16 PTQ – Yêu con gái của kẻ thù T17 CTGT: Cười mười thang thuốc bổ T13 PTQ – Yêu con gái của kẻ thù T18
22:45 PVN – Đò dọc T14 PVN – Đò dọc T15 PVN – Đò dọc T16 PVN – Đò dọc T17 PVN – Đò dọc T18 PVN – Đò dọc T19 PVN – Đò dọc T20
0:00 PTNK – Mặt trời mùa đông T47 PTNK – Mặt trời mùa đông T48 PTNK – Mặt trời mùa đông T49 PTNK – Mặt trời mùa đông T50 (Hết) PHQ – Người vợ 100 ngày T1 PHQ – Người vợ 100 ngày T2 PHQ – Người vợ 100 ngày T3
1:00 PTQ – Hạnh phúc trở về T47 PTQ – Hạnh phúc trở về T48 (Hết) PTQ – Bích huyết kiếm T1 PTQ – Bích huyết kiếm  T2 PTQ – Bích huyết kiếm T3 PTQ – Bích huyết kiếm  T4 PTQ – Bích huyết kiếm T5
PTQ – Tùy đường anh hùng P1 T33 PTQ – Tùy đường anh hùng P1 T34 PTQ – Tùy đường anh hùng P1 T35 PTQ – Tùy đường anh hùng P1 T36 PTQ – Tùy đường anh hùng P1 T37 PTQ – Tùy đường anh hùng P1 T38 PTQ – Tùy đường anh hùng P1 T39
3:15 PTQ – Mẹ hổ bố mèo T31,32 PTQ – Mẹ hổ bố mèo T33,34 PTQ – Mẹ hổ bố mèo T35,36 PTQ – Mẹ hổ bố mèo T37,38 PTQ – Mẹ hổ bố mèo T39,40 PTQ – Mẹ hổ bố mèo T41,42 PTQ – Mẹ hổ bố mèo T43,44