Chuẩn bị thành lập các phường của thị xã Cai Lậy

      (THTG) Trong quá trình đầu tư phát triển đô thị Cai Lậy, các cấp các ngành đã quan tâm xây dựng đồng bộ từ cơ sở hạ tầng đến kinh tế, văn hoá, giáo dục xã hội. Đến nay, các yếu tố đặc trưng của đô thị trên địa bàn thị trấn và các xã lân cận về cơ bản đã đạt tiêu chuẩn để thành lập thị xã Cai Lậy.

2

Theo đề án, thị xã Cai Lậy khi thành lập có 6 phường và 10 xã. Về chuẩn cho việc ra mắt các phường sau khi công bố Cai Lậy lên thị xã vào tháng 4 tới như sau: Phường 1 có diện tích tự nhiên hơn 70ha trên cơ sở điều chỉnh địa giới hành chính của khu 1, khu 2 và khu 3. Phường 2 có diện tích tự nhiên 349 ha trên cơ sở điều chỉnh địa giới hành chính của khu 7 và ấp 4 xã Tân Bình. Phường 3 có diện tích tự nhiên 485 ha trên cơ sở điều chỉnh địa giới hành chính của ấp 1, ấp 2 xã Tân Bình và ấp Mỹ Định xã Nhị Mỹ. Phường 4 có diện tích tự nhiên 203 ha trên cơ sở điều chỉnh địa giới hành chính của khu 4 thị trấn và ấp Mỹ Cần xã Nhị Mỹ. Phường 5 có diện tích tự nhiên 255 ha trên cơ sở điều chỉnh địa giới hành chính của khu 5 và khu 6 thị trấn Cai Lậy. Phường Nhị Mỹ có diện tích tự nhiên 553 ha trên cơ sở điều chỉnh địa giới hành chính của 3 ấp là Mỹ An, Mỹ Lợi và Mỹ Thuận của xã Nhị Mỹ.

Việc thành lập các phường tạo điều kiện tốt cho công tác quy hoạch, đầu tư cơ sở hạ tầng, tổ chức các khu chức năng, khu dân cư, công trình kiến trúc nhằm đưa Thị xã Cai Lậy sớm trở thành đô thị hiện đại.

Thanh Thảo