Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ở thành phố Mỹ Tho.

( THTG) Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử thành phố Mỹ Tho, đến thời điểm này, các xã- phường trên địa bàn thành phố đã hoàn tất công tác chuẩn bị bầu cử đúng tiến độ, đúng theo luật định.

Ủy ban bầu cử thành phố Mỹ Tho đã thành lập 14 ban bầu cử cấp thành phố và 122 ban bầu cử cấp phường, xã, thành lập 135 tổ bầu cử khu vực bỏ phiếu dân cư, 7 tổ bầu cử khu vực bỏ phiếu dành cho cử tri các ngành, cơ quan.

Thành phố đã hoàn thành việc phát thẻ cử tri. Hiện tại, các điểm bầu cử vẫn tiếp tục tổ chức cho cử tri mạn đàm về tiêu chuẩn, cơ cấu đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, mạn đàm tiểu sử các ứng cử viên, đồng thời hướng dẫn cử tri thể lệ bầu cử, thời gian, địa điểm bỏ phiếu, …nhằm hạn chế tối đa những phiếu không hợp lệ.

Các công tác chuẩn bị khác như : bố trí địa điểm, trang trí điểm bầu cử, chuẩn bị thùng phiếu, phiếu bầu,…đã hoàn tất, đúng theo luật định, công tác giữ gìn an ninh trật tự trước, trong và sau ngày bầu cử được Ủy ban bầu cử thành phố và các xã, phường phối hợp với ngành hữu quan tâm, thực hiện.

Từ nay đến ngày bỏ phiếu 22/5, Ủy ban bầu cử thành phố Mỹ Tho tập trung tuyên truyền công tác bầu cử để ngày bầu cử đạt kết quả cao nhất.