Chỉ thị của UBND tỉnh về triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013

Ngày 7-3-2013, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Chỉ thị 07/2014/CT-UBND về việc tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp tập trung thực hiện các nội dung sau:

1. Tổ chức thực hiện tốt việc tuyên truyền, phổ biến về tầm quan trọng, mục đích, ý nghĩa của việc ban hành Hiến pháp và các nội dung của Hiến pháp sâu rộng trong nhân dân, các ngành, các cấp, cơ quan, tổ chức; trong đó:

UBND tỉnh chủ trì phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị triển khai thi hành Hiến pháp trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở hội nghị cấp tỉnh, các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã; UBND các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm tổ chức triển khai, tuyên truyền, phổ biến nội dung, ý nghĩa của Hiến pháp sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động thuộc các sở, ban, ngành tỉnh để nắm vững và thực hiện Hiến pháp.

UBND các huyện, thành phố, thị xã chủ trì phối hợp với Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp trong các phòng, ban, đơn vị cấp huyện và tất cả các xã, phường, thị trấn. Chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ UBND các xã, phường, thị trấn trong công tác triển khai thi hành Hiến pháp.

UBND các xã, phường, thị trấn chủ trì phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức triển khai, tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp trong cán bộ, công chức và nhân dân ở cơ sở. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Hiến pháp trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung, ý nghĩa của Hiến pháp trong Mặt trận Tổ quốc các cấp và các thành viên của Mặt trận Tổ quốc; tham gia cùng các cơ quan Nhà nước trong việc tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp trong nhân dân. Ngoài ra còn tổ chức tuyên truyền, giới thiệu, phổ biến nội dung, tinh thần, ý nghĩa của Hiến pháp trên các phương tiện thông tin đại chúng.

2. Tổ chức thi hành Hiến pháp: Các quy định của Hiến pháp phải được thi hành kể từ ngày Hiến pháp có hiệu lực. Tất cả các cơ quan Nhà nước thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình được quy định trong Hiến pháp nhằm đảm bảo các quy định của Hiến pháp có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014.

Đối với những vấn đề, nội dung còn vướng mắc do quy định tại các văn bản của cấp Trung ương thì thực hiện theo đúng yêu cầu, hướng dẫn tại Nghị quyết số 64/2013/QH13 ngày 28-11-2013 của Quốc hội quy định một số điểm thi hành Hiến pháp và Nghị quyết số 719/2014/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn thực hiện khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 64/2013/QH13 ngày 28-11-2013 của Quốc hội quy định một số điểm thi hành Hiến pháp.

3. Rà soát, sửa đổi, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với Hiến pháp: Các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã; UBND các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm tổ chức rà soát toàn diện, đồng bộ các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, UBND cấp mình ban hành có liên quan đến nội dung Hiến pháp, nếu phát hiện có những nội dung quy định trái với Hiến pháp hoặc không phù hợp với Hiến pháp thì có biện pháp hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền dừng thi hành, bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới phù hợp với Hiến pháp.

Nguồn Tiền Giang