Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam làm việc với Liên đoàn lao động tỉnh về công tác Bảo hộ lao động

       (THTG) Tổng  Liên đoàn lao  động  Việt  Nam vừa có buổi  làm việc với  Liên đoàn lao  động   tỉnh  về   công  tác  Bảo  hộ  lao  động  tại  Tiền  Giang.

1

Trong  những  năm qua,  Liên  đoàn lao  động  tỉnh  Tiền Giang  phối  hợp  với các cấp  công  đoàn  đã tổ chức 68  lớp  bảo  hộ  lao  động  cho  cán bộ  công đoàn cơ  sở,  có  trên 8.365  lượt  người  tham dự, mở 126  lớp  tập   huấn  về  an  toàn  lao  động –  vệ  sinh  lao  động cho 10.500  lượt  cán  bộ  công  đoàn cơ  sở, cơ  quan doanh  nghiệp, mở 10  lớp  chuyên đề  về  công  tác an toàn  lao  động –  vệ  sinh  lao  động ở các tổ  sản  xuất  và  964 lớp  huấn  luyện kỹ thuật  an  toàn , kỹ thuật  vệ  sinh  cho 78.000 lượt  người  lao  động .

Sau buổi làm việc, đoàn công tác của Tổng  Liên đoàn lao  động  Việt  Nam  cũng  đến kiểm tra thực tế  công  tác  Bảo  hộ  lao  động, an toàn lao  động  tại  công  ty  cổ phần  xây  dựng  Tiền  Giang  và  công  ty  trách   nhiệm  hữu  hạn  xuất   nhập  khẩu  Á Châu huyện Châu Thành, tỉnh  Tiền Giang .

Qua  buổi  làm việc  với  Liên đoàn lao  động  tỉnh  Tiền Giang  và kiểm tra  thực tế  tại  các công  ty, đoàn công  tác của Tổng  Liên   đoàn lao  động  Việt  Nam đánh  giá  cao  công  tác bảo  hộ lao  động, an toàn lao  động –  vệ  sinh  lao  động   của tỉnh  Tiền Giang .

Công Luận