Triển khai thực hiện Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư 2014

Thủ tướng Chính phủ vừa chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan tổ chức triển khai thực hiện Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư 2014.

Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư năm 2014 là hai đạo Luật quan trọng, tác động sâu rộng đến cộng đồng doanh nghiệp, gắn với việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Việc triển khai thực hiện hiệu quả hai Luật này là trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương nhằm bảo đảm việc thực thi toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các quy định mới của các Luật gắn với việc triển khai Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18/3/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Tuy nhiên, việc xây dựng, trình các Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành hai Luật này theo Quyết định số 112/QĐ-TTg ngày 22/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ đều đang bị chậm tiến độ. Để có cơ sở cho Chính phủ xem xét, thảo luận về các nội dung nói trên thì cần phải có Báo cáo toàn diện về công tác tổ chức, triển khai thực hiện Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư 2014 để báo cáo Chính phủ xem xét, cho chủ trương triển khai thực hiện thống nhất trong toàn quốc, bảo đảm hiệu lực của Luật.

Chính vì vậy, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình Chính phủ ban hành các Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư năm 2014.

Đồng thời, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp chuẩn bị Báo cáo về công tác tổ chức, triển khai thực hiện Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư năm 2014, báo cáo Chính phủ tại Phiên họp Chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 7/2015.

Trong đó, báo cáo phải tập trung đề xuất giải pháp tổng thể triển khai thi hành Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư năm 2014; việc thành lập Tổ công tác, chức năng, nhiệm vụ của Tổ công tác để theo dõi, giám sát việc thực hiện Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư năm 2014; kết quả rà soát các điều kiện đầu tư, kinh doanh đối với 267 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy định tại Phụ lục 4 của Luật đầu tư năm 2014.

Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Tư pháp, Tài chính, Xây dựng, Lao động – Thương binh và Xã hội, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chuẩn bị báo cáo về công tác tổ chức, triển khai thực hiện Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư năm 2014, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20/7/2015 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ tại Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 7/2015.

Nguồn Chính phủ