LỊCH PHIM TRUYỆN THÁNG 11/2022

KHUNG GIỜ THỨ 2 31/10/2022 THỨ 3 01/11/2022 THỨ 4 02/11/2022 THỨ 5 03/11/2022 THỨ 6 04/11/2022 THỨ 7 05/11/2022 CHỦ NHẬT 06/11/2022
5:30 (PL 19:45) PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T26 PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T26 PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T27 PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T28 PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T29 PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T30 PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T31/40
7:05 (PL 21:35) PVN – Mắt lụa T28 PVN – Mắt lụa T29 PVN – Mắt lụa T30 PVN – Mắt lụa T31 PVN – Mắt lụa T32 PVN – Mắt lụa T33 PVN – Mắt lụa T34/37
8:35 PVN – Tình khúc mùa thu T26 PVN – Tình khúc mùa thu T27 PVN – Tình khúc mùa thu T28 PVN – Tình khúc mùa thu T29 PVN – Tình khúc mùa thu T30 PVN – Tình khúc mùa thu T31/31 THTT
11:50 PTQ – Vòng quanh hạnh phúc T45 PTQ – Vòng quanh hạnh phúc T45/46 PHQ – Thế giới hôn nhân T1/30 PHQ – Thế giới hôn nhân T2 PHQ – Thế giới hôn nhân T3 PHQ – Thế giới hôn nhân T4 PHQ – Thế giới hôn nhân T5/30
12:35 PTQ – Cố lên, cậu là tuyệt vời nhất T26 PTQ – Cố lên, cậu là tuyệt vời nhất T27 PTQ – Cố lên, cậu là tuyệt vời nhất T28 PTQ – Cố lên, cậu là tuyệt vời nhất T29 PTQ – Cố lên, cậu là tuyệt vời nhất T30 PTQ – Cố lên, cậu là tuyệt vời nhất T31 PTQ – Cố lên, cậu là tuyệt vời nhất T32/44
14:00 PVN – Trái tim hoa hồng T29 PVN – Trái tim hoa hồng T30 PVN – Trái tim hoa hồng T31 PVN – Trái tim hoa hồng T32 PVN – Trái tim hoa hồng T33 PVN – Trái tim hoa hồng T34 PVN – Trái tim hoa hồng T35/35
16:25 PVN – Bóng tối rực rỡ T26 PVN – Bóng tối rực rỡ T27 PVN – Bóng tối rực rỡ T28 PVN – Bóng tối rực rỡ T29 PVN – Bóng tối rực rỡ T30 PVN – Bóng tối rực rỡ T31 PVN – Bóng tối rực rỡ T32/38
17:30 PVN – Bờ bến lạ T29 PVN – Bờ bến lạ T30 PVN – Bờ bến lạ T31 PVN – Bờ bến lạ T32 PVN – Bờ bến lạ T33 PVN – Bờ bến lạ T34 PVN – Bờ bến lạ T35/42
19:50 PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T26 PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T27 PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T28 PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T29 PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T30 PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T31 PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T32/40
20:50 PVN – Những đóa ngọc lan T25 PVN – Những đóa ngọc lan T26 PVN – Những đóa ngọc lan T27 PVN – Những đóa ngọc lan T28 PVN – Những đóa ngọc lan T29 ĐĐVQ PVN – Những đóa ngọc lan T30/47
21:15 PVN – Mắt lụa T29 PVN – Mắt lụa T30 PVN – Mắt lụa T31 PVN – Mắt lụa T32 PVN – Mắt lụa T33 PVN – Mắt lụa T34 PVN – Mắt lụa T35/37
22:45 (PL 14:00) PVN – Trái tim hoa hồng T29 PVN – Trái tim hoa hồng T30 PVN – Trái tim hoa hồng T31 PVN – Trái tim hoa hồng T32 PVN – Trái tim hoa hồng T33 PVN – Trái tim hoa hồng T34 PVN – Trái tim hoa hồng T35/35
23:30 (PL 8:35) PVN – Tình khúc mùa thu T26 PVN – Tình khúc mùa thu T27 PVN – Tình khúc mùa thu T28 PVN – Tình khúc mùa thu T29 PVN – Tình khúc mùa thu T30 PVN – Tình khúc mùa thu T31/31
0:30 (PL 16:25) PVN – Bóng tối rực rỡ T26 PVN – Bóng tối rực rỡ T27 PVN – Bóng tối rực rỡ T28 PVN – Bóng tối rực rỡ T29 PVN – Bóng tối rực rỡ T30 PVN – Bóng tối rực rỡ T31 PVN – Bóng tối rực rỡ T32/38
1:30  (PL17:30) PVN – Bờ bến lạ T29 PVN – Bờ bến lạ T30 PVN – Bờ bến lạ T31 PVN – Bờ bến lạ T32 PVN – Bờ bến lạ T33 PVN – Bờ bến lạ T34 PVN – Bờ bến lạ T35
2:15 (PL 20:50) PVN – Những đóa ngọc lan T25 PVN – Những đóa ngọc lan T26 PVN – Những đóa ngọc lan T27 PVN – Những đóa ngọc lan T28 PVN – Những đóa ngọc lan T29 ĐĐVQ PVN – Những đóa ngọc lan T30/45
3:00 (PL 12:00) PTQ – Vòng quanh hạnh phúc T45 PTQ – Vòng quanh hạnh phúc T45/46 PHQ – Thế giới hôn nhân T1/30 PHQ – Thế giới hôn nhân T2 PHQ – Thế giới hôn nhân T3 PHQ – Thế giới hôn nhân T4 PHQ – Thế giới hôn nhân T5
4:15 (PL 12:45) PTQ – Cố lên, cậu là tuyệt vời nhất T26 PTQ – Cố lên, cậu là tuyệt vời nhất T27 PTQ – Cố lên, cậu là tuyệt vời nhất T28 PTQ – Cố lên, cậu là tuyệt vời nhất T29 PTQ – Cố lên, cậu là tuyệt vời nhất T30 PTQ – Cố lên, cậu là tuyệt vời nhất T31 PTQ – Cố lên, cậu là tuyệt vời nhất T32/44
KHUNG GIỜ THỨ 2 07/11/2022 THỨ 3 08/11/2022 THỨ 4 09/11/2022 THỨ 5 10/11/2022 THỨ 6 11/11/2022 THỨ 7 12/11/2022 CHỦ NHẬT 13/11/2022
5:30 (PL 19:45) PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T32 PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T33 PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T34 PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T35 PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T36 PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T37/40
7:05 (PL 21:35) PVN – Mắt lụa T35 PVN – Mắt lụa T36 PVN – Mắt lụa T37/37 PVN – Hạnh phúc muộn màng T1 PVN – Hạnh phúc muộn màng T2 PVN – Hạnh phúc muộn màng T3 PVN – Hạnh phúc muộn màng T4/44
8:35 PVN – Vòng tròn 12 số T1/44 PVN – Vòng tròn 12 số T2 PVN – Vòng tròn 12 số T3 PVN – Vòng tròn 12 số T4 PVN – Vòng tròn 12 số T5 PVN – Vòng tròn 12 số T6 PVN – Vòng tròn 12 số T7/44
11:50 PHQ – Thế giới hôn nhân T6 PHQ – Thế giới hôn nhân T7 PHQ – Thế giới hôn nhân T8 PHQ – Thế giới hôn nhân T9 PHQ – Thế giới hôn nhân T10 PHQ – Thế giới hôn nhân T11 PHQ – Thế giới hôn nhân T12/30
12:35 PTQ – Cố lên, cậu là tuyệt vời nhất T33 PTQ – Cố lên, cậu là tuyệt vời nhất T34 PTQ – Cố lên, cậu là tuyệt vời nhất T35 PTQ – Cố lên, cậu là tuyệt vời nhất T36 PTQ – Cố lên, cậu là tuyệt vời nhất T37 PTQ – Cố lên, cậu là tuyệt vời nhất T38 PTQ – Cố lên, cậu là tuyệt vời nhất T39/44
14:00 PVN – Vòng xoáy bạc T1 PVN – Vòng xoáy bạc T2 PVN – Vòng xoáy bạc T3 PVN – Vòng xoáy bạc T4 PVN – Vòng xoáy bạc T5 PVN – Vòng xoáy bạc T6 PVN – Vòng xoáy bạc T7/45
16:25 PVN – Bóng tối rực rỡ T33 PVN – Bóng tối rực rỡ T34 PVN – Bóng tối rực rỡ T35 PVN – Bóng tối rực rỡ T36 PVN – Bóng tối rực rỡ T37 PVN – Bóng tối rực rỡ T38/38 PVN-  Mắt lụa T1/37
17:30 PVN – Bờ bến lạ T36 PVN – Bờ bến lạ T37 PVN – Bờ bến lạ T38 PVN – Bờ bến lạ T39 PVN – Bờ bến lạ T40 PVN – Bờ bến lạ T41 PVN – Bờ bến lạ T42/42
19:50 THTT PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T33 PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T34 PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T35 PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T36 PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T37 PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T38/40
20:50 PVN – Những đóa ngọc lan T31 PVN – Những đóa ngọc lan T32 PVN – Những đóa ngọc lan T33 PVN – Những đóa ngọc lan T34 PVN – Những đóa ngọc lan T35 ĐĐVQ PVN – Những đóa ngọc lan T36/47
21:15 PVN – Mắt lụa T36 PVN – Mắt lụa T37/37 PVN – Hạnh phúc muộn màng T1 PVN – Hạnh phúc muộn màng T2 PVN – Hạnh phúc muộn màng T3 PVN – Hạnh phúc muộn màng T4 PVN – Hạnh phúc muộn màng T5/44
22:45 (PL 14:00) PVN – Vòng xoáy bạc T1 PVN – Vòng xoáy bạc T2 PVN – Vòng xoáy bạc T3 PVN – Vòng xoáy bạc T4 PVN – Vòng xoáy bạc T5 PVN – Vòng xoáy bạc T6 PVN – Vòng xoáy bạc T7/45
23:30 (PL 8:35) PVN – Vòng tròn 12 số T8/44 PVN – Vòng tròn 12 số T2 PVN – Vòng tròn 12 số T3 PVN – Vòng tròn 12 số T4 PVN – Vòng tròn 12 số T5 PVN – Vòng tròn 12 số T6 PVN – Vòng tròn 12 số T7/44
0:30 (PL 16:25) PVN – Bóng tối rực rỡ T33 PVN – Bóng tối rực rỡ T34 PVN – Bóng tối rực rỡ T35 PVN – Bóng tối rực rỡ T36 PVN – Bóng tối rực rỡ T37 PVN – Bóng tối rực rỡ T38/38 PVN-  Mắt lụa T1/37
1:30  (PL17:30) PVN – Bờ bến lạ T36 PVN – Bờ bến lạ T37 PVN – Bờ bến lạ T38 PVN – Bờ bến lạ T39 PVN – Bờ bến lạ T40 PVN – Bờ bến lạ T41 PVN – Bờ bến lạ T42/42
2:15 (PL 20:50) PVN – Những đóa ngọc lan T31 PVN – Những đóa ngọc lan T32 PVN – Những đóa ngọc lan T33 PVN – Những đóa ngọc lan T34 PVN – Những đóa ngọc lan T35 ĐĐVQ PVN – Những đóa ngọc lan T36/47
3:00 (PL 12:00) PHQ – Thế giới hôn nhân T6 PHQ – Thế giới hôn nhân T7 PHQ – Thế giới hôn nhân T8 PHQ – Thế giới hôn nhân T9 PHQ – Thế giới hôn nhân T10 PHQ – Thế giới hôn nhân T11 PHQ – Thế giới hôn nhân T12/30
4:15 (PL 12:45) PTQ – Cố lên, cậu là tuyệt vời nhất T33 PTQ – Cố lên, cậu là tuyệt vời nhất T34 PTQ – Cố lên, cậu là tuyệt vời nhất T35 PTQ – Cố lên, cậu là tuyệt vời nhất T36 PTQ – Cố lên, cậu là tuyệt vời nhất T37 PTQ – Cố lên, cậu là tuyệt vời nhất T38 PTQ – Cố lên, cậu là tuyệt vời nhất T39/44
KHUNG GIỜ THỨ 2 14/11/2022 THỨ 3 15/11/2022 THỨ 4 16/11/2022 THỨ 5 17/11/2022 THỨ 6 18/11/2022 THỨ 7 19/11/2022 CHỦ NHẬT 20/11/2022
5:30 (PL 19:45) PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T38 PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T39 PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T40/40 PVN – Bờ bến lạ T1/38 PVN – Bờ bến lạ T2 PVN – Bờ bến lạ T3 PVN – Bờ bến lạ T4/38
7:05 (PL 21:35) PVN – Hạnh phúc muộn màng T5 PVN – Hạnh phúc muộn màng T6 PVN – Hạnh phúc muộn màng T7 PVN – Hạnh phúc muộn màng T8 PVN – Hạnh phúc muộn màng T9 PVN – Hạnh phúc muộn màng T10 PVN – Hạnh phúc muộn màng T11/44
8:35 PVN – Vòng tròn 12 số T8 PVN – Vòng tròn 12 số T9 PVN – Vòng tròn 12 số T10 PVN – Vòng tròn 12 số T11 PVN – Vòng tròn 12 số T12 PVN – Vòng tròn 12 số T13/44 THTT
11:50 PHQ – Thế giới hôn nhân T13 PHQ – Thế giới hôn nhân T14 PHQ – Thế giới hôn nhân T15 PHQ – Thế giới hôn nhân T16 PHQ – Thế giới hôn nhân T17 PHQ – Thế giới hôn nhân T18 PHQ – Thế giới hôn nhân T19/30
12:35 PTQ – Cố lên, cậu là tuyệt vời nhất T40 PTQ – Cố lên, cậu là tuyệt vời nhất T41 PTQ – Cố lên, cậu là tuyệt vời nhất T42 PTQ – Cố lên, cậu là tuyệt vời nhất T43 PTQ – Cố lên, cậu là tuyệt vời nhất T44/44 PTQ – Yêu lại từ đầu T1/35 PTQ – Yêu lại từ đầu T1/35
14:00 PVN – Vòng xoáy bạc T8 PVN – Vòng xoáy bạc T9 PVN – Vòng xoáy bạc T10 PVN – Vòng xoáy bạc T11 PVN – Vòng xoáy bạc T12 PVN – Vòng xoáy bạc T13 PVN – Vòng xoáy bạc T14/45
16:25 PVN-  Mắt lụa T2 PVN-  Mắt lụa T3 PVN-  Mắt lụa T4 PVN-  Mắt lụa T5 PVN-  Mắt lụa T6 PVN-  Mắt lụa T7 PVN-  Mắt lụa T8/37
17:30 PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T1/50 PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T2 PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T3 PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T4 PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T5 PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T6 PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T7/50
19:50 PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T39 PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T40/40 PVN – Bờ bến lạ T1/38 PVN – Bờ bến lạ T2 PVN – Bờ bến lạ T3 PVN – Bờ bến lạ T4 PVN – Bờ bến lạ T5/38
20:50 PVN – Những đóa ngọc lan T37 PVN – Những đóa ngọc lan T38 PVN – Những đóa ngọc lan T39 PVN – Những đóa ngọc lan 40 PVN – Những đóa ngọc lan T41 ĐĐVQ PVN – Những đóa ngọc lan T42/47
21:15 PVN – Hạnh phúc muộn màng T6 PVN – Hạnh phúc muộn màng T7 PVN – Hạnh phúc muộn màng T8 PVN – Hạnh phúc muộn màng T9 PVN – Hạnh phúc muộn màng T10 PVN – Hạnh phúc muộn màng T11 PVN – Hạnh phúc muộn màng T12/44
22:45 (PL 14:00) PVN – Vòng tròn 12 số T8 PVN – Vòng tròn 12 số T9 PVN – Vòng tròn 12 số T10 PVN – Vòng tròn 12 số T11 PVN – Vòng tròn 12 số T12 PVN – Vòng tròn 12 số T13/44
23:30 (PL 8:35) PVN – Vòng tròn 12 số T9 PVN – Vòng tròn 12 số T10 PVN – Vòng tròn 12 số T11 PVN – Vòng tròn 12 số T12 PVN – Vòng tròn 12 số T13 PVN – Vòng tròn 12 số T14 PVN – Vòng tròn 12 số T15/44
0:30 (PL 16:25) PVN-  Mắt lụa T2 PVN-  Mắt lụa T3 PVN-  Mắt lụa T4 PVN-  Mắt lụa T5 PVN-  Mắt lụa T6 PVN-  Mắt lụa T7 PVN-  Mắt lụa T8/37
1:30  (PL17:30) PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T1/50 PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T2 PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T3 PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T4 PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T5 PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T6 PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T7/50
2:15 (PL 20:50) PVN – Những đóa ngọc lan T37 PVN – Những đóa ngọc lan T38 PVN – Những đóa ngọc lan T39 PVN – Những đóa ngọc lan 40 PVN – Những đóa ngọc lan T41 ĐĐVQ PVN – Những đóa ngọc lan T42/47
3:00 (PL 12:00) PHQ – Thế giới hôn nhân T13 PHQ – Thế giới hôn nhân T14 PHQ – Thế giới hôn nhân T15 PHQ – Thế giới hôn nhân T16 PHQ – Thế giới hôn nhân T17 PHQ – Thế giới hôn nhân T18 PHQ – Thế giới hôn nhân T19/30
4:15 (PL 12:45) PTQ – Cố lên, cậu là tuyệt vời nhất T40 PTQ – Cố lên, cậu là tuyệt vời nhất T41 PTQ – Cố lên, cậu là tuyệt vời nhất T42 PTQ – Cố lên, cậu là tuyệt vời nhất T43 PTQ – Cố lên, cậu là tuyệt vời nhất T44/44 PTQ – Yêu lại từ đầu T1/35 PTQ – Yêu lại từ đầu T2/35
THỨ 2 21/11/2022 THỨ 3 22/11/2022 THỨ 4 23/11/2022 THỨ 5 24/11/2022 THỨ 6 25/11/2022 THỨ 7 26/11/2022 CHỦ NHẬT 27/11/2022
5:30 (PL 19:45) PVN – Bờ bến lạ T5 PVN – Bờ bến lạ T6 PVN – Bờ bến lạ T7 PVN – Bờ bến lạ T8 PVN – Bờ bến lạ T9 PVN – Bờ bến lạ T10 PVN – Bờ bến lạ T11/38
7:05 (PL 21:35) PVN – Hạnh phúc muộn màng T12 PVN – Hạnh phúc muộn màng T13 PVN – Hạnh phúc muộn màng T14 PVN – Hạnh phúc muộn màng T15 PVN – Hạnh phúc muộn màng T16 PVN – Hạnh phúc muộn màng T17 PVN – Hạnh phúc muộn màng T18/44
8:35 PVN – Vòng tròn 12 số T14 PVN – Vòng tròn 12 số T15 PVN – Vòng tròn 12 số T16 PVN – Vòng tròn 12 số T17 PVN – Vòng tròn 12 số T18 PVN – Vòng tròn 12 số T19 PVN – Vòng tròn 12 số T20/44
11:50 PHQ – Thế giới hôn nhân T20 PHQ – Thế giới hôn nhân T21 PHQ – Thế giới hôn nhân T22 PHQ – Thế giới hôn nhân T23 PHQ – Thế giới hôn nhân T24 PHQ – Thế giới hôn nhân T25 PHQ – Thế giới hôn nhân T26/30
12:35 PTQ – Yêu lại từ đầu T2 PTQ – Yêu lại từ đầu T3 PTQ – Yêu lại từ đầu T4 PTQ – Yêu lại từ đầu T5 PTQ – Yêu lại từ đầu T6 PTQ – Yêu lại từ đầu T7 PTQ – Yêu lại từ đầu T8/35
14:00 PVN – Vòng xoáy bạc T15 PVN – Vòng xoáy bạc T16 PVN – Vòng xoáy bạc T17 PVN – Vòng xoáy bạc T18 PVN – Vòng xoáy bạc T19 PVN – Vòng xoáy bạc T20 PVN – Vòng xoáy bạc T21/45
16:25 PVN-  Mắt lụa T9 PVN-  Mắt lụa T10 PVN-  Mắt lụa T11 PVN-  Mắt lụa T12 PVN-  Mắt lụa T13 PVN-  Mắt lụa T14 PVN-  Mắt lụa T15/37
17:30 PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T8 PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T9 PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T10 PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T11 PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T12 PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T13 PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T14/50
19:50 PVN – Bờ bến lạ T6 PVN – Bờ bến lạ T7 PVN – Bờ bến lạ T8 PVN – Bờ bến lạ T9 PVN – Bờ bến lạ T10 PVN – Bờ bến lạ T11 PVN – Bờ bến lạ T12/38
20:50 PVN – Những đóa ngọc lan T43 PVN – Những đóa ngọc lan T44 PVN – Những đóa ngọc lan T45 PVN – Những đóa ngọc lan 46 PVN – Những đóa ngọc lan T47/47 ĐĐVQ PVN – Bóng tối rực rỡ T1/38
21:15 PVN – Hạnh phúc muộn màng T13 PVN – Hạnh phúc muộn màng T14 PVN – Hạnh phúc muộn màng T15 PVN – Hạnh phúc muộn màng T16 PVN – Hạnh phúc muộn màng T17 PVN – Hạnh phúc muộn màng T18 PVN – Hạnh phúc muộn màng T19/44
22:45 (PL 14:00) PVN – Vòng xoáy bạc T15 PVN – Vòng xoáy bạc T16 PVN – Vòng xoáy bạc T17 PVN – Vòng xoáy bạc T18 PVN – Vòng xoáy bạc T19 PVN – Vòng xoáy bạc T20 PVN – Vòng xoáy bạc T21/45
23:30 (PL 8:35) PVN – Vòng tròn 12 số T14 PVN – Vòng tròn 12 số T15 PVN – Vòng tròn 12 số T16 PVN – Vòng tròn 12 số T17 PVN – Vòng tròn 12 số T18 PVN – Vòng tròn 12 số T19 PVN – Vòng tròn 12 số T20/44
0:30 (PL 16:25) PVN-  Mắt lụa T9 PVN-  Mắt lụa T10 PVN-  Mắt lụa T11 PVN-  Mắt lụa T12 PVN-  Mắt lụa T13 PVN-  Mắt lụa T14 PVN-  Mắt lụa T15/37
1:30  (PL17:30) PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T8 PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T9 PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T10 PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T11 PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T12 PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T13 PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T14/50
2:15 (PL 20:50) PVN – Những đóa ngọc lan T43 PVN – Những đóa ngọc lan T44 PVN – Những đóa ngọc lan T45 PVN – Những đóa ngọc lan 46 PVN – Những đóa ngọc lan T47/47 ĐĐVQ PVN – Bóng tối rực rỡ T1/38
3:00 (PL 12:00) PHQ – Thế giới hôn nhân T20 PHQ – Thế giới hôn nhân T21 PHQ – Thế giới hôn nhân T22 PHQ – Thế giới hôn nhân T23 PHQ – Thế giới hôn nhân T24 PHQ – Thế giới hôn nhân T25 PHQ – Thế giới hôn nhân T26/30
4:15 (PL 12:45) PTQ – Yêu lại từ đầu T2 PTQ – Yêu lại từ đầu T3 PTQ – Yêu lại từ đầu T4 PTQ – Yêu lại từ đầu T5 PTQ – Yêu lại từ đầu T6 PTQ – Yêu lại từ đầu T7 PTQ – Yêu lại từ đầu T8/35
THỨ 2 28/11/2022 THỨ 3 29/11/2022 THỨ 4 30/11/2022 THỨ 5 01/12/2022 THỨ 6 02/12/2022 THỨ 7 03/12/2022 CHỦ NHẬT 04/12/2022
5:30 (PL 19:45) PVN – Bờ bến lạ T12 PVN – Bờ bến lạ T13 PVN – Bờ bến lạ T14 PVN – Bờ bến lạ T15 PVN – Bờ bến lạ T16 PVN – Bờ bến lạ T17 PVN – Bờ bến lạ T18/38
7:05 (PL 21:35) PVN – Hạnh phúc muộn màng T19 PVN – Hạnh phúc muộn màng T20 PVN – Hạnh phúc muộn màng T21 PVN – Hạnh phúc muộn màng T22 PVN – Hạnh phúc muộn màng T23 PVN – Hạnh phúc muộn màng T24 PVN – Hạnh phúc muộn màng T25/44
8:35 PVN – Vòng tròn 12 số T21 PVN – Vòng tròn 12 số T22 PVN – Vòng tròn 12 số T23 PVN – Vòng tròn 12 số T24 PVN – Vòng tròn 12 số T25 PVN – Vòng tròn 12 số T26 PVN – Vòng tròn 12 số T27/44
11:50 PHQ – Thế giới hôn nhân T27 PHQ – Thế giới hôn nhân T28 PHQ – Thế giới hôn nhân T29 PHQ – Thế giới hôn nhân T30/30
12:35 PTQ – Yêu lại từ đầu T9 PTQ – Yêu lại từ đầu T10 PTQ – Yêu lại từ đầu T11 PTQ – Yêu lại từ đầu T12 PTQ – Yêu lại từ đầu T13 PTQ – Yêu lại từ đầu T14 PTQ – Yêu lại từ đầu T15/35
14:00 PVN – Vòng xoáy bạc T22 PVN – Vòng xoáy bạc T23 PVN – Vòng xoáy bạc T24 PVN – Vòng xoáy bạc T25 PVN – Vòng xoáy bạc T26 PVN – Vòng xoáy bạc T27 PVN – Vòng xoáy bạc T28/45
16:25 PVN-  Mắt lụa T16 PVN-  Mắt lụa T17 PVN-  Mắt lụa T18 PVN-  Mắt lụa T19 PVN-  Mắt lụa T20 PVN-  Mắt lụa T21 PVN-  Mắt lụa T22/37
17:30 PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T15 PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T16 PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T17 PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T18 PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T19 PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T20 PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T21/50
19:50 PVN – Bờ bến lạ T13 PVN – Bờ bến lạ T14 PVN – Bờ bến lạ T15 PVN – Bờ bến lạ T16 PVN – Bờ bến lạ T17 PVN – Bờ bến lạ T18 PVN – Bờ bến lạ T19/38
20:50 PVN – Bóng tối rực rỡ T2 PVN – Bóng tối rực rỡ T3 PVN – Bóng tối rực rỡ T4 PVN – Bóng tối rực rỡ T5 PVN – Bóng tối rực rỡ T6 ĐĐVQ PVN – Bóng tối rực rỡ T7/38
21:15 PVN – Hạnh phúc muộn màng T20 PVN – Hạnh phúc muộn màng T21 PVN – Hạnh phúc muộn màng T22 PVN – Hạnh phúc muộn màng T23 PVN – Hạnh phúc muộn màng T24 PVN – Hạnh phúc muộn màng T25 PVN – Hạnh phúc muộn màng T26/44
22:45 (PL 14:00) PVN – Vòng xoáy bạc T22 PVN – Vòng xoáy bạc T23 PVN – Vòng xoáy bạc T24 PVN – Vòng xoáy bạc T25 PVN – Vòng xoáy bạc T26 PVN – Vòng xoáy bạc T27 PVN – Vòng xoáy bạc T28/45
23:30 (PL 8:35) PVN – Vòng tròn 12 số T21 PVN – Vòng tròn 12 số T22 PVN – Vòng tròn 12 số T23 PVN – Vòng tròn 12 số T24 PVN – Vòng tròn 12 số T25 PVN – Vòng tròn 12 số T26 PVN – Vòng tròn 12 số T27/44
0:30 (PL 16:25) PVN-  Mắt lụa T16 PVN-  Mắt lụa T17 PVN-  Mắt lụa T18 PVN-  Mắt lụa T19 PVN-  Mắt lụa T20 PVN-  Mắt lụa T21 PVN-  Mắt lụa T22/37
1:30  (PL17:30) PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T15 PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T16 PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T17 PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T18 PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T19 PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T20 PVN – Chiếc vòng ngọc huyết T21/50
2:15 (PL 20:50) PVN – Bóng tối rực rỡ T2 PVN – Bóng tối rực rỡ T3 PVN – Bóng tối rực rỡ T4 PVN – Bóng tối rực rỡ T5 PVN – Bóng tối rực rỡ T6 ĐĐVQ PVN – Bóng tối rực rỡ T7/38
3:00 (PL 12:00) PHQ – Thế giới hôn nhân T27 PHQ – Thế giới hôn nhân T28 PHQ – Thế giới hôn nhân T29 PHQ – Thế giới hôn nhân T30/30
4:15 (PL 12:45) PTQ – Yêu lại từ đầu T9 PTQ – Yêu lại từ đầu T10 PTQ – Yêu lại từ đầu T11 PTQ – Yêu lại từ đầu T12 PTQ – Yêu lại từ đầu T13 PTQ – Yêu lại từ đầu T14 PTQ – Yêu lại từ đầu T15/35