CHƯƠNG TRÌNH PHIM TRUYỆN THÁNG 9/2012


NGÀY PHÁT

THỜI GIAN

TÊN PHIM

THỜI LƯỢNG

Thứ bảy

1/9/2012

 

-6h25’

-8h30’

-11h30’

-17h

-20h30’

-22h30’

- PHK+TQ:Bóng tối tội lỗi (17+18)

- PTQ:Khi tình yêu đã ra đi (19)

- PHQ: Duyên kỳ ngộ (19+20)

- PVN: Định mệnh (5)

- PTL: Vượt qua bóng tối (19+20)

- TT bóng đá

 

Chủ nhật

2/9/2012

 

-6h25’

-8h30’

-11h30’

-17h

-20h30’

-22h30’

- PHK: Siêu cảnh sát

- PTQ:Khi tình yêu đã ra đi (20)

- PHQ: Duyên kỳ ngộ (21+22)

- PVN: Định mệnh (6)

- PTL: Vượt qua bóng tối (21+22)

- PHK: Quán trọ Tân Long Môn

 

Thứ hai

3/9/2012

 

-6h25’

-8h30’

-14h

-17h

-20h30’

-22h30’

- PHK+TQ:Bóng tối tội lỗi (19+20)

- PTQ:Khi tình yêu đã ra đi (21)

- PVN: Dù gió có thổi (5)

- PVN: Định mệnh (7)

- PTL: Vượt qua bóng tối (23+24)

- PVN: Công nghệ thời trang (19)

 

Thứ ba

4/9/2012

 

-6h25’

-8h30’

-11h30’

-14h

-17h

-20h30’

-22h30’

- PHK+TQ:Bóng tối tội lỗi (21+22)

- PTQ:Khi tình yêu đã ra đi (22)

-PHQ: Duyên kỳ ngộ (23+24)hết

- PVN: Dù gió có thổi(6)

- PVN: Định mệnh (8)

- PTL: Vượt qua bóng tối (25+26)

- PVN: Công nghệ thời trang (20)

 

Thứ tư

5/9/2012

 

-6h25’

-8h30’

-11h30’

-14h

-17h

-22h30’

- PHK+TQ:Bóng tối tội lỗi (23+24)

- PTQ:Khi tình yêu đã ra đi (23)

- PTQ: Tình yêu sau hôn nhân (1+2)

- PVN: Dù gió có thổi (7)

- PVN: Định mệnh (9)

- PVN: Công nghệ thời trang (21)

 

Thứ năm

6/9/2012

 

 

 

-6h25’

-8h30’

-11h30’

-14h

-17h

-20h30’

-22h30’

- PHK+TQ:Bóng tối tội lỗi (25+26)

- PTQ:Khi tình yêu đã ra đi (24)

- PTQ: Tình yêu sau hôn nhân (3+4)

- PVN: Dù gió có thổi (8)

- PVN: Định mệnh (10)

- PTL: Vượt qua bóng tối (27+28) hết

- PVN: Công nghệ thời trang (22)

 

Thứ sáu

7/9/2012

 

 

-6h25’

-8h30’

-11h30’

-14h

-17h

-20h30’

- PHK+TQ:Bóng tối tội lỗi (27+28) hết

- PTQ:Khi tình yêu đã ra đi (25)

- PTQ: Tình yêu sau hôn nhân (5+6)

- PVN: Dù gió có thổi (9)

- PVN: Định mệnh (11)

- P.Singapore: Mẹ chồng tôi (1+2)

 

Thứ bảy

8/9/2012

 

-6h25’

-8h30’

-11h30’

-17h

-20h30’

-22h30’

- PTQ: Chuyện bà Lưu (1+2)

- PTQ:Khi tình yêu đã ra đi (26)

- PTQ: Tình yêu sau hôn nhân (7+8)

- PVN: Định mệnh (12)

-P.Singapore: Mẹ chồng tôi (3+4)

- TT bóng đá

 

Chủ nhật

9/9/2012

 

-6h25’

-8h30’

-11h30’

-17h

-20h30’

-22h30’

- PTQ+HK+Mỹ:Sát thủ hoàn lương

- PTQ:Khi tình yêu đã ra đi (27)

- PTQ: Tình yêu sau hôn nhân (9+10)

- PVN: Định mệnh (13)

- P.Singapore: Mẹ chồng tôi (5+6)

- PTQ: Thiếu Lâm Tự

 

Thứ hai

10/9/2012

 

-6h25’

-8h30’

-14h

-17h

-20h30’

-22h30’

- PTQ: Chuyện bà Lưu (3+4)

- PTQ:Khi tình yêu đã ra đi (28)

- PVN: Dù gió có thổi (10)

- PVN: Định mệnh (14)

- P.Singapore: Mẹ chồng tôi (7+8)

- PVN: Công nghệ thời trang (23)

 

Thứ ba

11/9/2012

 

-6h25’

-8h30’

-11h30’

-14h

-17h

-20h30’

-22h30’

- PTQ: Chuyện bà Lưu (5+6)

- PTQ:Khi tình yêu đã ra đi (29)

- PTQ: Tình yêu sau hôn nhân (11+12)

- PVN: Dù gió có thổi (11)

- PVN: Định mệnh (15)

- P.Singapore: Mẹ chồng tôi (9+10)

- PVN: Công nghệ thời trang (24)

 

Thứ tư

12/9/2012

 

-6h25’

-8h30’

-11h30’

-14h

-17h

-22h30’

- PTQ: Chuyện bà Lưu (7+8)

- PTQ:Khi tình yêu đã ra đi (30)

- PTQ: Tình yêu sau hôn nhân (13+14)

- PVN: Dù gió có thổi (12)

- PVN: Định mệnh (16)

- PVN: Công nghệ thời trang (25)

 

Thứ năm

13/9/2012

 

 

 

-6h25’

-8h30’

-11h30’

-14h

-17h

-20h30’

-22h30’

- PTQ: Chuyện bà Lưu (9+10)

- PTQ:Khi tình yêu đã ra đi (31)

- PTQ: Tình yêu sau hôn nhân (15+16)

- PVN: Dù gió có thổi (13)

- PVN: Định mệnh (17)

- P.Singapore: Mẹ chồng tôi (11+12)

- PVN: Công nghệ thời trang (26)

 

Thứ sáu

14/9/2012

 

 

-6h25’

-8h30’

-11h30’

-14h

-17h

-20h30’

- PTQ: Chuyện bà Lưu (11+12)

- PTQ:Khi tình yêu đã ra đi (32) hết

- PTQ: Tình yêu sau hôn nhân (17+18)

- PVN: Dù gió có thổi (14)

- PVN: Định mệnh (18)

- P.Singapore: Mẹ chồng tôi (13+14)

 

Thứ bảy

15/9/2012

 

-6h25’

-8h30’

-11h30’

-17h

-20h30’

-22h30’

- PTQ: Chuyện bà Lưu (13+14)

- PTQ: Mất phương hướng (1)

- PTQ: Tình yêu sau hôn nhân (19+20)

- PVN: Định mệnh (19)

- P.Singapore: Mẹ chồng tôi (15+16)

- TT bóng đá

 

Chủ nhật

16/9/2012

 

-6h25’

-8h30’

-11h30’

-17h

-20h30’

-22h30’

- PHK: săn lùng kẻ giết người

- PTQ: Mất phương hướng (2)

- PTQ: Tình yêu sau hôn nhân (21+22)hết

- PVN: Định mệnh (20)

- P.Singapore: Mẹ chồng tôi (17+18)

- PHK+TQ:Tên trộm ngớ ngẩn

 

Thứ hai

17/9/2012

 

-6h25’

-8h30’

-14h

-17h

-20h30’

-22h30’

- PTQ: Chuyện bà Lưu (15+16)

- PTQ: Mất phương hướng (3)

- PVN: Dù gió có thổi (15)

- PVN: Định mệnh (21)

- P.Singapore: Mẹ chồng tôi (19+20)

- PVN: Công nghệ thời trang (27)

 

Thứ ba

18/9/2012

 

-6h25’

-8h30’

-11h30’

-14h

-17h

-20h30’

-22h30’

- PTQ: Chuyện bà Lưu (17+18)

- PTQ: Mất phương hướng (4)

- PHK+TQ: Gió xuân (1+2)

- PVN: Dù gió có thổi (16)

- PVN: Định mệnh (22)

- P.Singapore: Mẹ chồng tôi (21+22)

- PVN: Công nghệ thời trang (28)

 

Thứ tư

19/9/2012

 

-6h25’

-8h30’

-11h30’

-14h

-17h

-22h30’

- PTQ: Chuyện bà Lưu (19+20)

- PTQ: Mất phương hướng (5)

- PHK+TQ: Gió xuân (3+4)

- PVN: Dù gió có thổi (17)

- PVN: Định mệnh (23)

- PVN: Công nghệ thời trang (29)

 

Thứ năm

20/9/2012

 

 

 

-6h25’

-8h30’

-11h30’

-14h

-17h

-20h30’

-22h30’

- PTQ: Chuyện bà Lưu (21+22)

- PTQ: Mất phương hướng (6)

- PHK+TQ: Gió xuân (5+6)

- PVN: Dù gió có thổi (18)

- PVN: Định mệnh (24)

- P.Singapore: Mẹ chồng tôi (23+24)

- PVN: Công nghệ thời trang (30)

 

Thứ sáu

21/9/2012

 

 

-6h25’

-8h30’

-11h30’

-14h

-17h

-20h30’

- PTQ: Chuyện bà Lưu (23+24)

- PTQ: Mất phương hướng (7)

- PHK+TQ: Gió xuân (7+8)

- PVN: Dù gió có thổi (19)

- PVN: Định mệnh (25)

- P.Singapore: Mẹ chồng tôi (25+26)

 

Thứ bảy

22/9/2012

 

-6h25’

-8h30’

-11h30’

-17h

-20h30’

-22h30’

- PTQ: Chuyện bà Lưu (25+26)

- PTQ: Mất phương hướng (8)

- PHK+TQ: Gió xuân (9+10)

- PVN: Định mệnh (26)

- P.Singapore: Mẹ chồng tôi (27+28)

- TT bóng đá

 

Chủ nhật

23/9/2012

 

-6h25’

-8h30’

-11h30’

-17h

-20h30’

-22h30’

- PTQ: Cảnh sát trẻ đang yêu

- PTQ: Mất phương hướng (9)

- PHK+TQ: Gió xuân (11+12)

- PVN: Định mệnh (27)

- P.Singapore: Mẹ chồng tôi (29+30)

- P.Ý: Trái tim nhân hậu

 

Thứ hai

24/9/2012

 

-6h25’

-8h30’

-14h

-17h

-20h30’

-22h30’

- PTQ: Chuyện bà Lưu (27+28)

- PTQ: Mất phương hướng (10)

- PVN: Dù gió có thổi (20)

- PVN: Định mệnh (28)

- P.Singapore: Mẹ chồng tôi (31+32)

- PVN: Công nghệ thời trang (31)

 

Thứ ba

25/9/2012

 

-6h25’

-8h30’

-11h30’

-14h

-17h

-20h30’

-22h30’

- PTQ: Chuyện bà Lưu (29+30)hết

- PTQ: Mất phương hướng (11)

- PHK+TQ: Gió xuân (13+14)

- PVN: Dù gió có thổi (21)

- PVN: Định mệnh (29)

- P.Singapore: Mẹ chồng tôi (33+34)

- PVN: Công nghệ thời trang (32)

 

Thứ tư

26/9/2012

 

-6h25’

-8h30’

-11h30’

-14h

-17h

-22h30’

- PĐL: Công chúa lọ lem và hoàng tử ăn mày (1+2)

- PTQ: Mất phương hướng (12)

- PHK+TQ: Gió xuân (15+16)

- PVN: Dù gió có thổi (22)

- PVN: Định mệnh (30)

- PVN: Công nghệ thời trang (33)

 

Thứ năm

27/9/2012

 

 

 

-6h25’

-8h30’

-11h30’

-14h

-17h

-20h30’

-22h30’

- PĐL: Công chúa lọ lem và hoàng tử ăn mày (3+4)

- PTQ: Mất phương hướng (13)

- PHK+TQ: Gió xuân (17+18)

- PVN: Dù gió có thổi (23)

- PVN: Định mệnh (31)

- P.Singapore: Mẹ chồng tôi (35) hết

- PVN: Công nghệ thời trang (34)

 

Thứ sáu

28/9/2012

 

 

-6h25’

-8h30’

-11h30’

-14h

-17h

-20h30’

- PĐL: Công chúa lọ lem và hoàng tử ăn mày (5+6)

- PTQ: Mất phương hướng (14)

- PHK+TQ: Gió xuân (19+20)

- PVN: Dù gió có thổi (24)

- PVN: Định mệnh (32) hết

- PHQ: Cao thủ học đường (1+2)

 

Thứ bảy

29/9/2012

 

-6h25’

-8h30’

-11h30’

-17h

-20h30’

-22h30’

- PĐL: Công chúa lọ lem và hoàng tử ăn mày (7+8)

- PTQ: Mất phương hướng (15)

- PHK+TQ: Gió xuân (21+22)

- PVN: Tham vọng (1)

- PHQ: Cao thủ học đường (3+4)

- TT bóng đá

 

Chủ nhật

30/9/2012

 

-6h25’

-8h30’

-11h30’

-17h

-20h30’

-22h30’

- PTQ: Chuyện tình Thượng Hải

- PTQ: Mất phương hướng (16)

- PHK+TQ: Gió xuân (23+24)

- PVN: Tham vọng (2)

- PHQ: Cao thủ học đường (5+6)

- P.Ý: Giơ tay lên

 

* Ghi chuù: Chöông trình coù theå thay ñoåi vaøo phuùt cuoái.