CHƯƠNG TRÌNH PHIM TRUYỆN THÁNG 8/2010

 

NGAØY PHAÙT

THÔØI

GIAN

TEÂN PHIM

GHI

CHUÙ

Chuû nhaät

1/8/2010

 

-6h00’

-11h30’

-16h10’

-20h15’

-22h

-PHK:Vuï baét coùc trong khaùch saïn

-PTQ: Linh kính truyeàn kyø (25+26)

-PTQ: Thieân haï Thaùi Bình (1+2)

-PHQ: Soá phaän (23+24)

-PHQ: Ngöôøi meï tuyeät vôøi (5)

 

Thöù hai

2/8/2010

 

-6h00’

-11h30’

-14h

-16h10’

-20h15’

-22h

-PHQ: Soá phaän (23+24)

-PTQ: Linh kính truyeàn kyø (27+28)

-PVN : Höôùng nghieäp PII (25)

-PTQ: Thieân haï Thaùi Bình (3+4)

-PHQ: Soá phaän (25+26)

-PHQ: Ngöôøi meï tuyeät vôøi (6)

PL

Thöù ba

3/8/2010

 

 

 

-6h00’

-11h30’

-14h

-16h10’

-20h15’

-22h

-PHQ: Soá phaän (25+26)

-PTQ: Linh kính truyeàn kyø (29+cuoái)

-PVN : Höôùng nghieäp PII (26)

-PTQ: Thieân haï Thaùi Bình (5+6)

-PHQ: Soá phaän (27+cuoái)

-PHQ: Ngöôøi meï tuyeät vôøi (7)

PL

Thöùtö

4/8/2010

 

 

-6h00’

-11h30’

-14h

-16h10’

-22h

-PHQ: Soá phaän (27+cuoái)

-PHQ: Tình yeâu cuûa toâi (1+2)

-PVN : Höôùng nghieäp PII (27)

-PTQ: Thieân haï Thaùi Bình (7+8)

-PHQ: Ngöôøi meï tuyeät vôøi (8)

PL

Thöùnaêm

5/8/2010

 

-6h00’

-11h30’

-14h

-16h10’

-20h15’

-22h

-PTQ: Vuï aùn cöôùp taøu Ñoâng Tinh

-PHQ: Tình yeâu cuûa toâi (3+4)

-PVN : Höôùng nghieäp PII (28)

-PTQ: Thieân haï Thaùi Bình (9+10)

-PHQ: Soùng gioù haäu tröôøng (1+2)

-PHQ: Ngöôøi meï tuyeät vôøi (9)

 

Thöùsaùu

6/8/2010

 

 

-6h00’

-11h30’

-16h10’

-20h15’

-22h

-PHQ: Soùng gioù haäu tröôøng (1+2)

-PHQ: Tình yeâu cuûa toâi (5+6)

-PTQ: Thieân haï Thaùi Bình (11+12)

-PHQ: Soùng gioù haäu tröôøng (3+4)

-PHQ: Ngöôøi meï tuyeät vôøi (10)

PL

Thöùbaûy

7/8/2010

 

-6h00’

-11h30’

-16h10’

-22h

-PHQ: Soùng gioù haäu tröôøng (3+4)

-PHQ: Tình yeâu cuûa toâi (7+8)

-PTQ: Thieân haï Thaùi Bình (13+14)

-PHQ: Ngöôøi meï tuyeät vôøi (11)

PL

Chuû nhaät

8/8/2010

 

-6h00’

-11h30’

-16h10’

-20h15’

-22h

-PHK: Quaû bom lì loïm

-PHQ: Tình yeâu cuûa toâi (9+10)

-PTQ: Thieân haï Thaùi Bình (15+16)

-PHQ: Soùng gioù haäu tröôøng (5+6)

-PHQ: Ngöôøi meï tuyeät vôøi (12)

 

Thöù hai

9/8/2010

 

-6h00’

-11h30’

-14h

-16h10’

-20h15’

-22h

-PHQ: Soùng gioù haäu tröôøng (5+6)

-PHQ: Tình yeâu cuûa toâi (11+12)

-PVN : Höôùng nghieäp PII (29)

-PTQ: Thieân haï Thaùi Bình (17+18)

-PHQ: Soùng gioù haäu tröôøng (7+8)

-PHQ: Ngöôøi meï tuyeät vôøi (13)

PL

Thöù ba

10/8/2010

 

 

 

-6h00’

-11h30’

-14h

-16h10’

-20h15’

-22h

-PHQ: Soùng gioù haäu tröôøng (7+8)

-PHQ: Tình yeâu cuûa toâi (13+14)

-PVN : Höôùng nghieäp PII (30)

-PTQ: Thieân haï Thaùi Bình (19+20)

-PHQ: Soùng gioù haäu tröôøng (9+10)

-PHQ: Ngöôøi meï tuyeät vôøi (14)

PL

Thöù tö

11/8/2010

 

 

-6h00’

-11h30’

-14h

-16h10’

-22h

-PHQ: Soùng gioù haäu tröôøng (9+10)

-PHQ: Tình yeâu cuûa toâi (15+16)

-PVN : Höôùng nghieäp PII (31)

-PTQ: Thieân haï Thaùi Bình (21+22)

-PHQ: Ngöôøi meï tuyeät vôøi (15)

PL

Thöùnaêm

12/8/2010

 

 

 

-6h00’

-11h30’

-14h

-16h10’

-20h15’

-22h

-PMyõ: Ñaøn chim saùt thuû III

-PHQ: Tình yeâu cuûa toâi (17+18)

-PVN : Höôùng nghieäp PII (32)

-PTQ: Thieân haï Thaùi Bình (23+24)

-PHQ: Soùng gioù haäu tröôøng (11+12)

-PHQ: Ngöôøi meï tuyeät vôøi (16)

 

Thöùsaùu

13/8/2010

 

 

-6h00’

-11h30’

-16h10’

-20h15’

-22h

-PHQ: Soùng gioù haäu tröôøng (11+12)

-PHQ: Tình yeâu cuûa toâi (19+20)

-PTQ: Thieân haï Thaùi Bình (25+26)

-PHQ: Soùng gioù haäu tröôøng (13+14)

-PHQ: Ngöôøi meï tuyeät vôøi (17)

PL

Thöùbaûy

14/8/2010

 

-6h00’

-11h30’

-16h10’

-22h

-PHQ: Soùng gioù haäu tröôøng (13+14)

-PHQ: Tình yeâu cuûa toâi (21+22)

-Boùng ñaù

-PHQ: Ngöôøi meï tuyeät vôøi (18)

PL

Chuû nhaät

15/8/2010

 

-6h00’

-11h30’

-16h10’

-20h15’

-22h

-PHK: Maát cuûa ñöôïc vôï

-PHQ: Tình yeâu cuûa toâi (23+24)

-PTQ: Thieân haï Thaùi Bình (27+28)

-PHQ: Soùng gioù haäu tröôøng (15+16)

-PHQ: Ngöôøi meï tuyeät vôøi (19)

 

Thöù hai

16/8/2010

 

-6h00’

-11h30’

-14h

-16h10’

-20h15’

-22h’

-PHQ: Soùng gioù haäu tröôøng (15+16)

-PHQ: Tình yeâu cuûa toâi (cuoái)

-PVN : Höôùng nghieäp PII (33)

-PTQ: Thieân haï Thaùi Bình (29+30)

-PHQ: Soùng gioù haäu tröôøng (17+18)

-PHQ: Ngöôøi meï tuyeät vôøi (20)

PL

Thöù ba

17/8/2010

 

-6h00’

-11h30’

-14h

-16h10’

-20h15’

-22h’

-PHQ: Soùng gioù haäu tröôøng (17+18)

-PTQ: Tieåu thö Baéc Bình (1+2)

-PVN : Höôùng nghieäp PII (34)

-PTQ: Thieân haï Thaùi Bình (31+cuoái)

-PHQ: Soùng gioù haäu tröôøng (19+20)

-PHQ: Ngöôøi meï tuyeät vôøi (21)

PL

Thöùtö

18/8/2010

 

-6h00’

-11h30’

-14h

-16h10’

-22h’

-PHQ: Soùng gioù haäu tröôøng (19+20)

-PTQ: Tieåu thö Baéc Bình (3+4)

-PVN : Höôùng nghieäp PII (35)

-PTQ: Soùng gioù cuoái trieàu Minh (1+2)

-PHQ: Ngöôøi meï tuyeät vôøi (22)

PL

Thöùnaêm

19/8/2010

 

 

 

-6h00’

-11h30’

-14h

-16h10’

-20h15’

-22h

-PVN: Sao thaùng Taùm

-PTQ: Tieåu thö Baéc Bình (5+6)

-PVN : Höôùng nghieäp PII (36)

-PTQ: Soùng gioù cuoái trieàu Minh (3+4)

-PHQ: Soùng gioù haäu tröôøng (21+22)

-PHQ: Ngöôøi meï tuyeät vôøi (23)

 

Thöùsaùu

20/8/2010

 

 

-6h00’

-11h30’

-16h10’

-20h15’

-22h

-PHQ: Soùng gioù haäu tröôøng (21+22)

-PTQ: Tieåu thö Baéc Bình (7+8)

-PTQ: Soùng gioù cuoái trieàu Minh (5+6)

-PHQ: Soùng gioù haäu tröôøng (23+24)

-PHQ: Ngöôøi meï tuyeät vôøi (24)

PL

Thöùbaûy

21/8/2010

 

-6h00’

-11h30’

-16h10’

-22h

-PHQ: Soùng gioù haäu tröôøng (23+24)

-PTQ: Tieåu thö Baéc Bình (9+10)

-PTQ: Soùng gioù cuoái trieàu Minh (7+8)

-PHQ: Ngöôøi meï tuyeät vôøi (cuoái)

PL

Chuû nhaät

22/8/2010

 

-6h00’

-11h30’

-16h10’

-20h15’

-22h

-P. HiLaïp+ Ai Caäp: Kho taøng trong kim töï thaùp

-PTQ: Tieåu thö Baéc Bình (11+12)

-PTQ: Soùng gioù cuoái trieàu Minh (9+10)

-PHQ: Soùng gioù haäu tröôøng (25+26)

-PTQ: Kinh thaønh daäy soùng (1)

 

Thöù hai

23/8/2010

 

-6h00’

-11h30’

-14h

-16h10’

-20h15’

-22h’

-PHQ: Soùng gioù haäu tröôøng (25+26)

-PTQ: Tieåu thö Baéc Bình (13+14)

-PVN : Höôùng nghieäp PII (37)

-PTQ: Soùng gioù cuoái trieàu Minh (11+12)

-PHQ: Soùng gioù haäu tröôøng (27+28)

-PTQ:  Kinh thaønh daäy soùng (2)

PL

Thöù ba

24/8/2010

 

-6h00’

-11h30’

-14h

-16h10’

-20h15’

-22h’

-PHQ: Soùng gioù haäu tröôøng (27+28)

-PTQ: Tieåu thö Baéc Bình (15+16)

-PVN : Höôùng nghieäp PII (38)

-PTQ: Soùng gioù cuoái trieàu Minh (13+14)

-PHQ: Soùng gioù haäu tröôøng (29+30)

-PTQ: Kinh thaønh daäy soùng (3)

PL

Thöùtö

25/8/2010

 

-6h00’

-11h30’

-14h

-16h10’

-22h’

-PHQ: Soùng gioù haäu tröôøng (29+30)

-PTQ: Tieåu thö Baéc Bình (17+18)

-PVN : Höôùng nghieäp PII (39)

-PTQ: Soùng gioù cuoái trieàu Minh (15+16)

-PTQ: Kinh thaønh daäy soùng  (4)

PL

Thöùnaêm

26/8/2010

 

 

 

-6h00’

-11h30’

-14h

-16h10’

-20h15’

-22h

-PMyõ: Boïn cöôùp thaønh Bagdad

-PTQ: Tieåu thö Baéc Bình (19+20)

-PVN : Höôùng nghieäp PII (40)

-PTQ: Soùng gioù cuoái trieàu Minh (17+18)

-PHQ: Soùng gioù haäu tröôøng (31+32)

-PTQ: Kinh thaønh daäy soùng (5)

 

Thöùsaùu

27/8/2010

 

 

-6h00’

-11h30’

-16h10’

-20h15’

-22h

-PHQ: Soùng gioù haäu tröôøng (31+32)

-PTQ: Tieåu thö Baéc Bình (21+22)

-PTQ: Soùng gioù cuoái trieàu Minh (19+20)

-PHQ: Soùng gioù haäu tröôøng (33+cuoái)

-PTQ: Kinh thaønh daäy soùng (6)

PL

Thöùbaûy

28/8/2010

 

-6h00’

-11h30’

-16h10’

-22h

-PHQ: Soùng gioù haäu tröôøng (33+cuoái)

-PTQ: Tieåu thö Baéc Bình (23+24)

-PTQ: Soùng gioù cuoái trieàu Minh (21+22)

-PTQ: Kinh thaønh daäy soùng (7)

PL

Chuû nhaät

29/8/2010

 

-6h00’

-11h30’

-16h10’

-20h15’

-22h

-PHK: Baùu vaät cuûa thaùnh

-PTQ: Tieåu thö Baéc Bình (25+26)

-PTQ: Soùng gioù cuoái trieàu Minh (23+24)

-PHQ: Coâ gaùi thoâng minh (1+2)

-PTQ: Kinh thaønh daäy soùng (8)

 

Thöù hai

30/8/2010

 

-6h00’

-11h30’

-14h

-16h10’

-20h15’

-22h’

-PHQ: Coâ gaùi thoâng minh (1+2)

-PTQ: Tieåu thö Baéc Bình (27+28)

-PVN : Höôùng nghieäp PII (41)

-PTQ: Soùng gioù cuoái trieàu Minh (25+26)

-PHQ: Coâ gaùi thoâng minh (3+4)

-PTQ: Kinh thaønh daäy soùng  (9)

PL

Thöù ba

31/8/2010

 

-6h00’

-11h30’

-14h

-16h10’

-20h15’

-22h’

-PHQ: Coâ gaùi thoâng minh (3+4)

-PTQ: Tieåu thö Baéc Bình (29+cuoái)

-PVN : Höôùng nghieäp PII (42)

-PTQ: Soùng gioù cuoái trieàu Minh (27+28)

-PHQ: Coâ gaùi thoâng minh (5+6)

-PTQ: Kinh thaønh daäy soùng (10)

PL

* Ghi chuù: Chöông trình coù theå thay ñoåi vaøo phuùt cuoái.