CHƯƠNG TRÌNH PHIM TRUYỆN THÁNG 6/2012

NGÀY PHÁT

THỜI GIAN

TÊN PHIM

GHI CHÚ

Thứ sáu

1/6/2012

 

 

-6h25’

-8h30’

-11h30’

-14h

-17h

-20h30’

- PĐL: Tiền (9+10)

- PTQ: Ngõ trống đồng (23)

- PTQ: Truyền thuyết về trời đất (7+8)

- PVN: Giải mã tình anh (4)

- P .Indonexia : Tarzan nhí ( 13+14)

- PVN: Ngõ vắng (19+20)

 

Thứ bảy

2/6/2012

 

-6h25’

-8h30’

-11h30’

-17h

-22h30’

- PĐL: Tiền (11+12)

- PTQ: Ngõ trống đồng (24)

- PTQ: Truyền thuyết về trời đất (9+10)

- TT bóng đá

- PHK: Quán trọ Tân Long Môn

 

Chủ nhật

3/6/2012

 

-6h25’

-8h30’

-11h30’

-17h

-20h30’

-22h30’

- PHK: Quán trọ Tân Long Môn

- PTQ: Ngõ trống đồng (25)

- PTQ: Truyền thuyết về trời đất (11+12)

- TT bóng đá

- PVN: Ngõ vắng (21+22)

-PHK: Siêu cảnh sát

 

Thứ hai

4/6/2012

 

-6h25’

-8h30’

-14h

-17h

-20h30’

-22h30’

- PĐL: Tiền (13+14)

- PTQ: Ngõ trống đồng (26)

- PVN: Giải mã tình anh (5)

- P .Indonexia : Tarzan nhí ( 15+16)

- PVN: Ngõ vắng (23+24)

- PTQ: Đoạn thù cốc (30) hết

 

Thứ ba

5/6/2012

 

-6h25’

-8h30’

-11h30’

-14h

-17h

-20h30’

-22h30’

- PĐL: Tiền (15+16)

- PTQ: Ngõ trống đồng (27)

- PTQ: Truyền thuyết về trời đất (13+14)

- PVN: Giải mã tình anh (6)

- P .Indonexia : Tarzan nhí ( 17+18)

- PVN: Ngõ vắng (25+26)

- PTQ:Sóng gió nhà giam (1)

 

Thứ tư

6/6/2012

 

-6h25’

-8h30’

-11h30’

-14h

-17h

-22h30’

- PĐL: Tiền (17+18)

- PTQ: Ngõ trống đồng (28)

- PTQ: Truyền thuyết về trời đất (15+16)

- PVN: Giải mã tình anh (7)

- P .Indonexia : Tarzan nhí ( 19+20)

- PTQ:Sóng gió nhà giam (2)

 

Thứ năm

7/6/2012

 

 

 

-6h25’

-8h30’

-11h30’

-14h

-17h

-20h30’

-22h30’

- PĐL: Tiền (19+20)

- PTQ: Ngõ trống đồng (29)

- PTQ: Truyền thuyết về trời đất (17+18)

- PVN: Giải mã tình anh (8)

- P .Indonexia : Tarzan nhí ( 21+22)

- PVN: Ngõ vắng (27+28)

- PTQ:Sóng gió nhà giam (3)

 

Thứ sáu

8/6/2012

 

 

-6h25’

-8h30’

-11h30’

-14h

-17h

-20h30’

- PĐL: Tiền (21+22)

- PTQ: Ngõ trống đồng (30)

- PTQ: Truyền thuyết về trời đất (19+20)

- PVN: Giải mã tình anh (9)

- P .Indonexia : Tarzan nhí ( 23+24)

- PVN: Ngõ vắng (29+30)

 

Thứ bảy

9/6/2012

 

-6h25’

-8h30’

-11h30’

-17h

-22h30’

- PĐL: Tiền (23+24)

- PTQ: Ngõ trống đồng (31)

- PTQ: Truyền thuyết về trời đất (21+22)

- TT bóng đá

- PTQ: Cảnh sát trẻ đang yêu

 

Chủ nhật

10/6/2012

 

-6h25’

-8h30’

-11h30’

 

-17h

-20h30’

-22h30’

- PTQ: Cảnh sát trẻ đang yêu

- PTQ: Ngõ trống đồng (32)

- PTQ: Truyền thuyết về trời đất (23)hết

-PHQ: Tìm lại hạnh phúc (1)

- TT bóng đá

- PVN: Ngõ vắng (31+32)

- PTQ: Đại tiếu giang hồ

 

Thứ hai

11/6/2012

 

-6h25’

-8h30’

-14h

-17h

-20h30’

-22h30’

- PĐL: Tiền (25+26)

- PTQ: Ngõ trống đồng (33)

- PVN: Giải mã tình anh (10)

- P .Indonexia : Tarzan nhí ( 25+26)

- PVN: Ngõ vắng (33+34)

- PTQ:Sóng gió nhà giam (4)

 

Thứ ba

12/6/201

 

-6h25’

-8h30’

-11h30’

-14h

-17h

-20h30’

-22h30’

- PĐL: Tiền (27+28)

- PTQ: Ngõ trống đồng (34)

- PHQ: Tìm lại hạnh phúc (2+3)

- PVN: Giải mã tình anh (11)

- P .Indonexia : Tarzan nhí ( 27+28)

- PVN: Ngõ vắng (35+36)

- PTQ:Sóng gió nhà giam (5)

 

Thứ tư

13/6/2012

 

-6h25’

-8h30’

-11h30’

-14h

-17h

-22h30’

- PĐL: Tiền (29+30)

- PTQ: Ngõ trống đồng (35)

- PHQ: Tìm lại hạnh phúc (4+5)

- PVN: Giải mã tình anh (12)

- P .Indonexia : Tarzan nhí ( 29+30)

- PTQ:Sóng gió nhà giam (6)

 

Thứ năm

14/6/2012

 

 

 

-6h25’

-8h30’

-11h30’

-14h

-17h

-20h30’

-22h30’

- PĐL: Tiền (31+32)

- PTQ: Ngõ trống đồng (36)hết

- PHQ: Tìm lại hạnh phúc (6+7)

- PVN: Giải mã tình anh (13)

- P .Indonexia : Tarzan nhí ( 31+32)

- PVN: Ngõ vắng (37+38)

- PTQ:Sóng gió nhà giam (7)

 

Thứ sáu

15/6/2012

 

 

-6h25’

-8h30’

-11h30’

-14h

-17h

-20h30’

- PĐL: Tiền (33+34)

- PTQ: Tây phong liệt (1)

- PHQ: Tìm lại hạnh phúc (8+9)

- PVN: Giải mã tình anh (14)

- P .Indonexia : Tarzan nhí ( 33+34)

- PVN: Ngõ vắng (39+40)

 

Thứ bảy

16/6/2012

 

-6h25’

-8h30’

-11h30’

-17h

-22h30’

- PĐL: Tiền (35+36)

- PTQ: Tây phong liệt (2)

- PHQ: Tìm lại hạnh phúc (10+11)

- TT bóng đá

-PTQ: Đao khách ngoại truyện

 

Chủ nhật

17/6/2012

 

-6h25’

-8h30’

-11h30’

-17h

-20h30’

-22h30’

- PTQ: Đao khách ngoại truyện

- PTQ: Tây phong liệt (3)

- PHQ: Tìm lại hạnh phúc (12+13)

- TT bóng đá

- PVN: Ngõ vắng (41+42)

- PTQ: Máu nhuộm Thường Đức

 

Thứ hai

18/6/2012

 

-6h25’

-8h30’

-14h

-17h

-20h30’

-22h30’

- PĐL: Tiền (37+38)

- PTQ: Tây phong liệt (4)

- PVN: Giải mã tình anh (15)

- P .Indonexia : Tarzan nhí ( 35+36)

- PVN: Ngõ vắng (43+44)

- PTQ:Sóng gió nhà giam (8)

 

Thứ ba

19/6/2012

 

-6h25’

-8h30’

-11h30’

-14h

-17h

-20h30’

-22h30’

- PĐL: Tiền (39+40)

- PTQ: Tây phong liệt (5)

- PHQ: Tìm lại hạnh phúc (14+15)

- PVN: Giải mã tình anh (16)

- P .Indonexia : Tarzan nhí ( 37+38)

- PVN: Ngõ vắng (45+46)

- PTQ:Sóng gió nhà giam (9)

 

Thứ tư

20/6/2012

 

-6h25’

-8h30’

-11h30’

-14h

-17h

-22h30’

- PĐL: Tiền (41+42)

- PTQ: Tây phong liệt (6)

- PHQ: Tìm lại hạnh phúc (16+17)

- PVN: Giải mã tình anh (17)

- P .Indonexia : Tarzan nhí ( 39+40)

- PTQ:Sóng gió nhà giam (10)

 

Thứ năm

21/6/2012

 

 

 

-6h25’

-8h30’

-11h30’

-14h

-17h

-20h30’

-22h30’

- PĐL: Tiền (43+44)

- PTQ: Tây phong liệt (7)

- PHQ: Tìm lại hạnh phúc (18+19)

- PVN: Giải mã tình anh (18)

- P .Indonexia : Tarzan nhí ( 41+42)

- PVN: Ngõ vắng (47+48)

- PTQ:Sóng gió nhà giam (11)

 

Thứ sáu

22/6/2012

 

 

-6h25’

-8h30’

-11h30’

-14h

-17h

-20h30’

- PĐL: Tiền (45+46)

- PTQ: Tây phong liệt (8)

- PHQ: Tìm lại hạnh phúc (20+21)

- PVN: Giải mã tình anh (19)

- P .Indonexia : Tarzan nhí ( 43+44)

- PVN: Ngõ vắng (49+50)

 

Thứ bảy

23/6/2012

 

-6h25’

-8h30’

-11h30’

-17h

-22h30’

- PĐL: Tiền (47+48)

- PTQ: Tây phong liệt (9)

- PHQ: Tìm lại hạnh phúc (22+23)

- TT bóng đá

-PMỹ: o­ng sát thủ

 

Chủ nhật

24/6/2012

 

-6h25’

-8h30’

-11h30’

-17h

-20h30’

-22h30’

- PMỹ: o­ng sát thủ

- PTQ: Tây phong liệt (10)

- PHQ: Tìm lại hạnh phúc (24+25)

- TT bóng đá

- PVN: Ngõ vắng (51+52) hết

- PTQ: Tô Khất Nhi

 

Thứ hai

25/6/2012

 

-6h25’

-8h30’

-14h

-17h

-20h30’

-22h30’

- PĐL: Tiền (49+50)

- PTQ: Tây phong liệt (11)

- PVN: Giải mã tình anh (20)

- P .Indonexia : Tarzan nhí ( 45+46)

- PTQ+HK: Thiếu lâm võ vương (1+2)

- PTQ:Sóng gió nhà giam (12)

 

Thứ ba

26/6/2012

 

-6h25’

-8h30’

-11h30’

-14h

-17h

-20h30’

-22h30’

- PĐL: Tiền (51+52)

- PTQ: Tây phong liệt (12)

- PHQ: Tìm lại hạnh phúc (26+27)

-PVN: Giải mã tình anh (21)

- P .Indonexia : Tarzan nhí ( 47+48)

- PTQ+HK: Thiếu lâm võ vương (3+4)

- PTQ:Sóng gió nhà giam (13)

 

Thứ tư

27/6/2012

 

-6h25’

-8h30’

-11h30’

-14h

-17h

-22h30’

- PĐL: Tiền (53+54)

- PTQ: Tây phong liệt (13)

- PHQ: Tìm lại hạnh phúc (28+29)

- PVN: Giải mã tình anh (22)

- P .Indonexia : Tarzan nhí ( 49+50)

- PTQ:Sóng gió nhà giam (14)

 

Thứ năm

28/6/2012

 

 

 

-6h25’

-8h30’

-11h30’

-14h

-17h

-20h30’

-22h30’

- PĐL: Tiền (55+56)

- PTQ: Tây phong liệt (14)

- PHQ: Tìm lại hạnh phúc (30+31)

- PVN: Giải mã tình anh (23)

- P .Indonexia : Tarzan nhí ( 51+52)

- PTQ+HK: Thiếu lâm võ vương (5+6)

- PTQ:Sóng gió nhà giam (15)

 

Thứ sáu

29/6/2012

 

 

-6h25’

-8h30’

-11h30’

-14h

-17h

-20h30’

- PĐL: Tiền (57+58)

- PTQ: Tây phong liệt (15)

- PHQ: Tìm lại hạnh phúc (32+33)

- PVN: Giải mã tình anh (24)

- P .Indonexia : Tarzan nhí ( 53+54)

- PTQ+HK: Thiếu lâm võ vương (7+8)

 

Thứ bảy

30/6/2012

 

-6h25’

-8h30’

-11h30’

-17h

-22h30’

- PĐL: Tiền (59+60)

- PTQ: Tây phong liệt (16)

- PHQ: Tìm lại hạnh phúc (34+35)

- TT bóng đá

-PMỹ: Vạch trần tội ác

 

 * Ghi chuù: Chöông trình coù theå thay ñoåi vaøo phuùt cuoái.