CHƯƠNG TRÌNH PHIM TRUYỆN THÁNG 6/2011


NGÀY PHÁT

THỜI GIAN

TÊN PHIM

GHI CHÚ

Thứ tư

1/6/2011

 

-6h20’

-11h30’

-14h

-16h20’

-21h10’

-PĐL: Long Trân Châu – Lưu Bá Ôn 6 - P1 (1+2)

-PTQ: Thất kiếm (19+20)

-PVN: Những mãnh vỡ phù hoa (7)

-PTQ: Đại Đường Tướng quân (27+28)

-PĐL: Long Trân Châu – Lưu Bá Ôn 6 - P1 (3+4)

PL

Thứ năm

2/6/2011

 

 

 

-6h20’

-11h30’

-14h

-16h20’

-20h15’

-21h10’

-PĐL: Long Trân Châu – Lưu Bá Ôn 6 - P1 (3+4)

-PTQ: Thất kiếm (21+22)

-PVN: Những mãnh vỡ phù hoa (8)

-PTQ: Đại Đường Tướng quân (29+30)

-PVN: Acappella (20)

-PĐL: Long Trân Châu – Lưu Bá Ôn 6 - P1 (5+6)

PL

Thứ sáu

3/6/2011

 

 

-6h20’

-11h30’

-16h20’

-20h15’

-21h10’

-PĐL: Long Trân Châu – Lưu Bá Ôn 6 - P1 (5+6)

-PTQ: Thất kiếm (23+24)

-PTQ: Đại Đường Tướng quân (31+32)

-PVN: Acappella (21)

-PĐL: Long Trân Châu – Lưu Bá Ôn 6 - P1 (7+8)

PL

Thứ bảy

4/6/2011

 

-6h20’

-11h30’

-16h20

-PĐL: Long Trân Châu – Lưu Bá Ôn 6 - P1 (7+8)

-PTQ: Thất kiếm (25+26)

-PTQ: Đại Đường Tướng quân (33+34)

 

PL

Chủ nhật

5/6/2011

 

-6h20’

-11h30’

-16h20’

-20h15’

-21h10’

-23h

-PHK : Ai là thủ phạm

-PTQ: Thất kiếm (27+28)

-PTQ: Đại Đường Tướng quân (35+36)hết

-TTVN

-TTVN

-PHK: Chủ nợ phá sản

 

Thứ hai

6/6/2011

 

-6h20’

-11h30’

-14h

-16h20’

-20h15’

-21h10’

-PHK: Chủ nợ phá sản

-PTQ: Thất kiếm (29+30)

-PVN: Những mãnh vỡ phù hoa (9)

-PTQ: Hồng Mực phường (1+2)

-PVN: Acappella (22)

-PĐL: Long Trân Châu – Lưu Bá Ôn 6 - P1 (9+10)

PL

Thứ ba

7/6/2011

 

-6h20’

-11h30’

-14h

-16h20’

-20h15’

-21h10’

-PĐL: Long Trân Châu – Lưu Bá Ôn 6 - P1 (9+10)

-PTQ: Thất kiếm (31+32)

-PVN: Những mãnh vỡ phù hoa (10)

-PTQ: Hồng Mực phường (3+4)

-PVN: Acappella (23)

-PĐL: Long Trân Châu – Lưu Bá Ôn 6 - P1 (11+12)

PL

Thứ tư

8/6/2011

 

-6h20’

-11h30’

-14h

-16h20’

-21h10’

-PĐL: Long Trân Châu – Lưu Bá Ôn 6 - P1 (11+12)

-PTQ: Thất kiếm (33+34)

-PVN: Những mãnh vỡ phù hoa (11)

-PTQ: Hồng Mực phường (5+6)

-PĐL: Long Trân Châu – Lưu Bá Ôn 6 - P1 (13+14)

PL

Thứ năm

9/6/2011

 

 

 

-6h20’

-11h30’

-14h

-16h20’

-20h15’

-21h10’

-PĐL: Long Trân Châu – Lưu Bá Ôn 6 - P1 (13+14)

-PTQ: Thất kiếm (35+36)

-PVN: Những mãnh vỡ phù hoa (12)

-PTQ: Hồng Mực phường (7+8)

-PVN: Acappella (24)

-PĐL: Long Trân Châu – Lưu Bá Ôn 6 - P1 (15+16)

PL

Thứ sáu

10/6/2011

 

 

-6h20’

-11h30’

-16h20’

-20h15’

-21h10’

-PĐL: Long Trân Châu – Lưu Bá Ôn 6 - P1 (15+16)

-PTQ: Thất kiếm (37+38)

-PTQ: Hồng Mực phường (9+10)

-PVN: Acappella (25) hết

-PĐL: Long Trân Châu – Lưu Bá Ôn 6 - P1 (17+18)

PL

Thứ bảy

11/6/2011

 

-6h20’

-11h30’

-16h20’

-PĐL: Long Trân Châu – Lưu Bá Ôn 6 - P1 (17+18)

-PTQ: Thất kiếm (39)hết

-PTQ: Hồng Mực phường (11+12)

PL

Chủ nhật

12/6/2011

 

-6h20’

-11h30’

-16h20’

-20h15’

-21h10’

-23h

-PHK: Đội điều tra xuất kích

-PTQ+ĐL: Phận má hồng (1+2)

-PTQ: Hồng Mực phường (13+14)

-TTVN

-TTVN

-PTQ+HK: Chàng ngốc thông minh

 

Thứ hai

13/6/2011

 

-6h20’

-11h30’

-14h

-16h20’

-20h15’

-21h10’

-PTQ+HK: Chàng ngốc thông minh

-PTQ+ĐL: Phận má hồng (3+4)

-PVN: Những mãnh vỡ phù hoa (13)

-PTQ: Hồng Mực phường (15+16)

-PVN: Cuộc chiến hoa hồng (1)

-PĐL: Long Trân Châu – Lưu Bá Ôn 6 - P1 (19+20)

PL

Thứ ba

14/6/2011

 

-6h20’

-11h30’

-14h

-16h20’

-20h15’

-21h10’

-PĐL: Long Trân Châu – Lưu Bá Ôn 6 - P1 (19+20)

-PTQ+ĐL: Phận má hồng (5+6)

-PVN: Những mãnh vỡ phù hoa (14)

-PTQ: Hồng Mực phường (17+18)

-PVN: Cuộc chiến hoa hồng (2)

-PĐL: Long Trân Châu – Lưu Bá Ôn 6 - P1 (21+22)

PL

Thứ tư

15/6/2011

 

-6h20’

-8h30'
-11h30’

-14h

-16h20’

-21h10’

-PĐL: Long Trân Châu – Lưu Bá Ôn 6 - P1 (21+22)

-PHQ: Tỉnh yêu kỳ diệu (1)
-PTQ+ĐL: Phận má hồng (7+8)

-PVN: Những mãnh vỡ phù hoa (15)

-PTQ: Hồng Mực phường (19+20)

-PĐL: Long Trân Châu – Lưu Bá Ôn 6 - P1 (23+24)

PL

Thứ năm

16/6/2011

 

 

 

-6h20’

-8h30'
-11h30’

-14h

-16h20’

-20h15’

-21h10’

-PĐL: Long Trân Châu – Lưu Bá Ôn 6 - P1 (23+24)

-PHQ: Tỉnh yêu kỳ diệu (2)
-PTQ+ĐL: Phận má hồng (9+10)

-PVN: Những mãnh vỡ phù hoa (16)

-PTQ: Hồng Mực phường (21+22)

-PVN: Cuộc chiến hoa hồng (3)

-PĐL: Long Trân Châu – Lưu Bá Ôn 6 - P1 (25+26)

PL

Thứ sáu

17/6/2011

 

 

-6h20’

-8h30'
-11h30’

-16h20’

-20h15’

-21h10’

-PĐL: Long Trân Châu – Lưu Bá Ôn 6 - P1 (25+26)

-PHQ: Tỉnh yêu kỳ diệu (3)
-PTQ+ĐL: Phận má hồng (11+12)

-PTQ: Hồng Mực phường (23+24)

-PVN: Cuộc chiến hoa hồng (4)

-PĐL: Long Trân Châu – Lưu Bá Ôn 6 - P1 (27+28)

PL

Thứ bảy

18/6/2011

 

-6h20’

-8h30'
-11h30’

-16h20’

-PĐL: Long Trân Châu – Lưu Bá Ôn 6 - P1 (27+28)

-PHQ: Tỉnh yêu kỳ diệu (4)
-PTQ+ĐL: Phận má hồng (13+14)

-PTQ: Hồng Mực phường (25+26)

 

PL

Chủ nhật

19/6/2011

 

-6h20’

-8h30'
-11h30’

-16h20’

-20h15’

-21h10’

-23h

-PTQ: Đội đặc nhiệm Hải Thiên

-PHQ: Tỉnh yêu kỳ diệu (5)
-PTQ+ĐL: Phận má hồng (15+16)

-PTQ: Hồng Mực phường (27+28)

-TT CN

-TT CN

-PTQ+HK: Đôi tình nhân béo phì

 

Thứ hai

20/6/2011

 

-6h20’

-8h30'
-11h30’

-14h

-16h20’

-20h15’

-21h10’

-PTQ+HK: Đôi tình nhân béo phì

-PHQ: Tỉnh yêu kỳ diệu (6)
-PTQ+ĐL: Phận má hồng (17+18)

-PVN: Những mãnh vỡ phù hoa (17)

-PTQ: Hồng Mực phường (29+30)

-PVN: Cuộc chiến hoa hồng (5)

-PĐL: Long Trân Châu – Lưu Bá Ôn 6 - P1 (29+30)

PL

Thứ ba

21/6/2011

 

-6h20’

-8h30'
-11h30’

-14h

-16h20’

-20h15’

-21h10’

-PĐL: Long Trân Châu – Lưu Bá Ôn 6 - P1 (29+30)

-PHQ: Tỉnh yêu kỳ diệu (7)
-PTQ+ĐL: Phận má hồng (19+20)

-PVN: Những mãnh vỡ phù hoa (18)

-PTQ: Hồng Mực phường (31+32)hết

-PVN: Cuộc chiến hoa hồng (6)

-PĐL: Long Trân Châu – Lưu Bá Ôn 6 - P1 (31+32)

PL

Thứ tư

22/6/2011

 

-6h20’

-8h30'
-11h30’

-14h

-16h20’

-21h10’

-PĐL: Long Trân Châu – Lưu Bá Ôn 6 - P1 (31+32)

-PHQ: Tỉnh yêu kỳ diệu (8)
-PTQ+ĐL: Phận má hồng (21+22)

-PVN: Những mãnh vỡ phù hoa (19)

-PTQ: Hậu Thủy Hử (1+2)

-PĐL: Long Trân Châu – Lưu Bá Ôn 6 - P1 (33+34)

PL

Thứ năm

23/6/2011

 

 

 

-6h20’

-8h30'
-11h30’

-14h

-16h20’

-20h15’

-21h10’

-PĐL: Long Trân Châu – Lưu Bá Ôn 6 - P1 (33+34)

-PHQ: Tỉnh yêu kỳ diệu (9)
-PTQ+ĐL: Phận má hồng (23+24)

-PVN: Những mãnh vỡ phù hoa (20)

-PTQ: Hậu Thủy Hử (3+4)

-PVN: Cuộc chiến hoa hồng (7)

-PĐL: Long Trân Châu – Lưu Bá Ôn 6 - P1 (35+36)

PL

Thứ sáu

24/6/2011

 

 

-6h20’

-8h30'
-11h30’

-16h20’

-20h15’

-21h10’

-PĐL: Long Trân Châu – Lưu Bá Ôn 6 - P1 (35+36)

-PHQ: Tỉnh yêu kỳ diệu (10)
-PTQ+ĐL: Phận má hồng (25+26)

-PTQ: Hậu Thủy Hử (5+6)

-PVN: Cuộc chiến hoa hồng (8)

-PĐL: Long Trân Châu – Lưu Bá Ôn 6 - P1 (37+38)

PL

Thứ bảy

25/6/2011

 

-6h20’

-8h30'
-11h30’

-16h20’

-PĐL: Long Trân Châu – Lưu Bá Ôn 6 - P1 (37+38)

-PHQ: Tỉnh yêu kỳ diệu (11)
-PTQ+ĐL: Phận má hồng (27+28)

-PTQ: Hậu Thủy Hử (7+8)

PL

Chủ nhật

26/6/2011

 

-6h20’

-8h30'
-11h30’

-16h20’

-20h15’

-21h10’

-23h

-PHK: Đoạn tuyệt với quá khứ

-PHQ: Tỉnh yêu kỳ diệu (12)
-PTQ+ĐL: Phận má hồng (29+30)

-PTQ: Hậu Thủy Hử (9+10)

-TTVN

-TT CN

-PTQ: phiên tòa không nhân chứng

 

Thứ hai

27/6/2011

 

-6h20’

-8h30'
-11h30’

-14h

-16h20’

-20h15’

-21h10’

-PTQ: phiên tòa không nhân chứng

-PHQ: Tỉnh yêu kỳ diệu (13)
-PTQ+ĐL: Phận má hồng (31+32)

-PVN: Những mãnh vỡ phù hoa (21)

-PTQ: Hậu Thủy Hử (11+12)

-PVN: Cuộc chiến hoa hồng (9)

-PĐL: Long Trân Châu – Lưu Bá Ôn 6 - P1 (39+40)hết

PL

Thứ ba

28/6/2011

 

-6h20’

-8h30'
-11h30’

-14h

-16h20’

-20h15’

-21h10’

-PĐL: Long Trân Châu – Lưu Bá Ôn 6 - P1 (39+40)
-PHQ: Tỉnh yêu kỳ diệu (14)

-PTQ+ĐL: Phận má hồng (33+34)

-PVN: Những mãnh vỡ phù hoa (22)

-PTQ: Hậu Thủy Hử (13+14)

-PVN: Cuộc chiến hoa hồng (10)

-PĐL: Long Trân Châu – Lưu Bá Ôn 6 – P2 (1+2)

PL

Thứ tư

29/6/2011

 

-6h20’

-8h30'
-11h30’

-14h

-16h20’

-21h10’

-PĐL: Long Trân Châu – Lưu Bá Ôn 6 – P2 (1+2)

-PHQ: Tỉnh yêu kỳ diệu (15)
-PTQ+ĐL: Phận má hồng (35+36)

-PVN: Những mãnh vỡ phù hoa (23)

-PTQ: Hậu Thủy Hử (15+16)

-PĐL: Long Trân Châu – Lưu Bá Ôn 6 – P2 (3+4)

PL

Thứ năm

30/6/2011

 

 

 

-6h20’

-8h30'
-11h30’

-14h

-16h20’

-20h15’

-21h10’

-PĐL: Long Trân Châu – Lưu Bá Ôn 6 – P2 (3+4)

-PHQ: Tỉnh yêu kỳ diệu (16)
-PTQ+ĐL: Phận má hồng (37+38)

-PVN: Những mãnh vỡ phù hoa (24)

-PTQ: Hậu Thủy Hử (17+18)

-PVN: Cuộc chiến hoa hồng (11)

-PĐL: Long Trân Châu – Lưu Bá Ôn 6 – P2 (5+6)

PL

 

 * Ghi chuù: Chöông trình coù theå thay ñoåi vaøo phuùt cuoái.