CHƯƠNG TRÌNH PHIM TRUYỆN THÁNG 4/2012

NGÀY PHÁT

THỜI GIAN

TÊN PHIM

GHI CHÚ

Chủ nhật

1/4/2012

 

-6h25’

-8h30’

-11h30’

-17h

-20h30’

-22h30’

- PTQ: Người bạn đồng nghiệp

-PTQ: Phong Lưu Hý Vương (16)

- PTQ: Công chúa cuối cùng (1+2)

- TT bóng đá

- PTQ: Nữ thần bộ (13+14)

-P Mỹ: Giờ cao điểm II

PL

Thứ hai

2/4/2012

 

-6h25’

-8h30’

-14h

-17h

-20h30’

-22h30’

- PHQ: Leesan- Triều đại Chosun (25+26)

-PTQ: Phong Lưu Hý Vương (17)

-PVN: Công nghệ thời trang (46)

-PHQ: Mai hoa kiếm (33)

- PTQ: Nữ thần bộ (15+16)

-PVN: Acappella (21)

 

Thứ ba

3/4/2012

 

-6h25’

-8h30’

-11h30’

-14h

-17h

-20h30’

-22h30’

- PHQ: Leesan- Triều đại Chosun (27+28)

-PTQ: Phong Lưu Hý Vương (18)

- PTQ: Công chúa cuối cùng (3+4)

-PVN: Công nghệ thời trang (47)

- PHQ: Mai hoa kiếm (34)

- PTQ: Nữ thần bộ (17+18)

-PVN: Acappella (22)

 

Thứ tư

4/4/2012

 

-6h25’

-8h30’

-11h30’

-14h

-17h

-22h30’

- PHQ: Leesan- Triều đại Chosun (29+30)

-PTQ: Phong Lưu Hý Vương (19)

- PTQ: Công chúa cuối cùng (5+6)

-PVN: Công nghệ thời trang (48)

- PHQ: Mai hoa kiếm (35)

-PVN: Acappella (23)

 

Thứ năm

5/4/2012

 

 

 

-6h25’

-8h30’

-11h30’

-14h

-17h

-20h30’

-22h30’

- PHQ: Leesan- Triều đại Chosun (31+32)

-PTQ: Phong Lưu Hý Vương (20)

- PTQ: Công chúa cuối cùng (7+8)

-PVN: Công nghệ thời trang (49)

- PHQ: Mai hoa kiếm (36)

- PTQ: Nữ thần bộ (19+20)

-PVN: Acappella (24)

 

Thứ sáu

6/4/2012

 

 

-6h25’

-8h30’

-11h30’

-14h

-17h

-20h30’

- PHQ: Leesan- Triều đại Chosun (33+34)

-PTQ: Phong Lưu Hý Vương (21)

- PTQ: Công chúa cuối cùng (9+10)

-PVN: Công nghệ thời trang (50)

- PHQ: Mai hoa kiếm (37) hết

- PTQ: Nữ thần bộ (21+22)

 

Thứ bảy

7/4/2012

 

-6h25’

-8h30’

-11h30’

-17h

-22h30’

- PHQ: Leesan- Triều đại Chosun (35+36)

-PTQ: Phong Lưu Hý Vương (22)

- PTQ: Công chúa cuối cùng (11+12)

- TT bóng đá

- PHK+TQ+Mỹ: Sát thủ hoàn lương

 

Chủ nhật

8/4/2012

 

-6h25’

-8h30’

-11h30’

-17h

-20h30’

-22h30’

- PTQ: Truy lùng

-PTQ: Phong Lưu Hý Vương (23)

- PTQ: Công chúa cuối cùng (13+14)

- TT bóng đá

- PTQ: Nữ thần bộ (23+24)

-P TQ: Thiếu lâm tự

PL

Thứ hai

9/4/2012

 

-6h25’

-8h30’

-14h

-17h

-20h30’

-22h30’

- PHQ: Leesan- Triều đại Chosun (37+38)

-PTQ: Phong Lưu Hý Vương (24)

-PVN: Công nghệ thời trang (51)

-PTQ: Ngưu Lang Chức Nữ (1)

- PTQ: Nữ thần bộ (25+26)

-PVN: Acappella (25)hết

 

Thứ ba

10/4/2012

 

-6h25’

-8h30’

-11h30’

-14h

-17h

-20h30’

-22h30’

- PHQ: Leesan- Triều đại Chosun (39+40)

-PTQ: Phong Lưu Hý Vương (25)

- PTQ: Công chúa cuối cùng (15+16)

-PVN: Công nghệ thời trang (52)

- PTQ: Ngưu Lang Chức Nữ (2)

- PTQ: Nữ thần bộ (27+28)

-PTQ: Đoạn thù cốc (1)

 

Thứ tư

11/4/2012

 

-6h25’

-8h30’

-11h30’

-14h

-17h

-22h30’

- PHQ: Leesan- Triều đại Chosun (41+42)

-PTQ: Phong Lưu Hý Vương (26)

- PTQ: Công chúa cuối cùng (17+18)

-PVN: Công nghệ thời trang (53)

- PTQ: Ngưu Lang Chức Nữ (3)

- PTQ: Đoạn thù cốc (2)

 

Thứ năm

12/4/2012

 

 

 

-6h25’

-8h30’

-11h30’

-14h

-17h

-20h30’

-22h30’

- PHQ: Leesan- Triều đại Chosun (43+44)

-PTQ: Phong Lưu Hý Vương (27)

- PTQ: Công chúa cuối cùng (19+20)

-PVN: Công nghệ thời trang (54)

- PTQ: Ngưu Lang Chức Nữ (4)

- PTQ: Nữ thần bộ (29+30)

- PTQ: Đoạn thù cốc (3)

 

Thứ sáu

13/4/2012

 

 

-6h25’

-8h30’

-11h30’

-14h

-17h

-20h30’

- PHQ: Leesan- Triều đại Chosun (45+46)

-PTQ: Phong Lưu Hý Vương (28)

- PTQ: Công chúa cuối cùng (21+22)

-PVN: Công nghệ thời trang (55)

- PTQ: Ngưu Lang Chức Nữ (5)

- PTQ: Nữ thần bộ (31+32)

 

Thứ bảy

14/4/2012

 

-6h25’

-8h30’

-11h30’

-17h

-22h30’

- PHQ: Leesan- Triều đại Chosun (47+48)

- PTQ: Phong Lưu Hý Vương (29)

- PTQ: Công chúa cuối cùng (23+24)

- TT bóng đá

-PTQ: Chuyện tình Thượng Hải

 

Chủ nhật

15/4/2012

 

-6h25’

-8h30’

-11h30’

-17h

-20h30’

-22h30’

- PTQ: Chuyện tình Thượng Hải

- PTQ: Phong Lưu Hý Vương (30)hết

- PTQ: Công chúa cuối cùng (25+26)

- TT bóng đá

- PTQ: Nữ thần bộ (33+34)

- PHK+TQ: Tên trộm ngớ ngẩn

 

Thứ hai

16/4/2012

 

-6h25’

-8h30’

-14h

-17h

-20h30’

-22h30’

-PHQ: Leesan- Triều đại Chosun (49+50)

- PTQ: Sóng gió nhà giam (1)

-PVN: Công nghệ thời trang (56)

- PTQ: Ngưu Lang Chức Nữ (6)

- PTQ: Nữ thần bộ (35+36)

- PTQ: Đoạn thù cốc (4)

 

Thứ ba

17/4/201

 

-6h25’

-8h30’

-11h30’

-14h

-17h

-20h30’

-22h30’

- PHQ: Leesan- Triều đại Chosun (51+52)

- PTQ: Sóng gió nhà giam (2)

- PTQ: Công chúa cuối cùng (27+28)

-PVN: Công nghệ thời trang (57)

- PTQ: Ngưu Lang Chức Nữ (7)

- PTQ: Nữ thần bộ (37+38)

- PTQ: Đoạn thù cốc (5)

 

Thứ tư

18/4/2012

 

-6h25’

-8h30’

-11h30’

-14h

-17h

-22h30’

- PHQ: Leesan- Triều đại Chosun (53+54)

- PTQ: Sóng gió nhà giam (3)

- PTQ: Công chúa cuối cùng (29+30)

-PVN: Công nghệ thời trang (58)

- PTQ: Ngưu Lang Chức Nữ (8)

- PTQ: Đoạn thù cốc (6)

 

Thứ năm

19/4/2012

 

 

 

-6h25’

-8h30’

-11h30’

-14h

-17h

-20h30’

-22h30’

- PHQ: Leesan- Triều đại Chosun (55+56)

- PTQ: Sóng gió nhà giam (4)

- PTQ: Công chúa cuối cùng (31+32)

-PVN: Công nghệ thời trang (59)

- PTQ: Ngưu Lang Chức Nữ (9)

-PTQ: Nữ thần bộ (39+40) hết

- PTQ: Đoạn thù cốc (7)

 

Thứ sáu

20/4/2012

 

 

-6h25’

-8h30’

-11h30’

-14h

-17h

-20h30’

- PHQ: Leesan- Triều đại Chosun (57+58)

- PTQ: Sóng gió nhà giam (5)

- PTQ: Công chúa cuối cùng (33+34)

-PVN: Công nghệ thời trang (60)

- PTQ: Ngưu Lang Chức Nữ (10)

- PVN: Thụy khúc (1+2)

 

Thứ bảy

21/4/2012

 

-6h25’

-8h30’

-11h30’

-17h

-22h30’

- PHQ: Leesan- Triều đại Chosun (59+60)

- PTQ: Sóng gió nhà giam (6)

- PTQ: Công chúa cuối cùng (35+36)

- TT bóng đá

- PHK: Cô gái và chiếc xe

 

Chủ nhật

22/4/2012

 

-6h25’

-8h30’

-11h30’

-17h

-20h30’

-22h30’

- PHK: Cô gái và chiếc xe

- PTQ: Sóng gió nhà giam (7)

- PTQ: Công chúa cuối cùng (37+38)

- TT bóng đá

- PVN: Thụy khúc (3+4)

- PTQ: Truy lùng

PL

Thứ hai

23/4/2012

 

-6h25’

-8h30’

-14h

-17h

-20h30’

-22h30’

- PHQ: Leesan- Triều đại Chosun (61+62)

- PTQ: Sóng gió nhà giam (8)

-PVN: Công nghệ thời trang (61) hết

- PTQ: Ngưu Lang Chức Nữ (11)

- PVN: Thụy khúc (5+6)

- PTQ: Đoạn thù cốc (8)

 

Thứ ba

24/4/2012

 

-6h25’

-8h30’

-11h30’

-14h

-17h

-20h30’

-22h30’

- PHQ: Leesan- Triều đại Chosun (63+64)

- PTQ: Sóng gió nhà giam (9)

- PTQ: Công chúa cuối cùng (39+40)hết

-PVN: Cánh đồng hoang (đầu)

- PTQ: Ngưu Lang Chức Nữ (12)

- PVN: Thụy khúc (7+8)

- PTQ: Đoạn thù cốc (9)

 

Thứ tư

25/4/2012

 

-6h25’

-8h30’

-11h30’

-14h

-17h

-22h30’

- PHQ: Leesan- Triều đại Chosun (65+66)

- PTQ: Sóng gió nhà giam (10)

-PĐL: K hoảnh khắc ngọt ngào (1+2)

-PVN: Cánh đồng hoang ( cuối)

- PTQ: Ngưu Lang Chức Nữ (13)

- PTQ: Đoạn thù cốc (10)

 

Thứ năm

26/4/2012

 

 

 

-6h25’

-8h30’

-11h30’

-14h

-17h

-20h30’

-22h30’

- PHQ: Leesan- Triều đại Chosun (67+68)

- PTQ: Sóng gió nhà giam (11)

- PĐL: K hoảnh khắc ngọt ngào (3+4)

-PVN: Mùa gió chướng (đầu)

- PTQ: Ngưu Lang Chức Nữ (14)

- PVN: Thụy khúc (9+10)

- PTQ: Đoạn thù cốc (11)

 

Thứ sáu

27/4/2012

 

 

-6h25’

-8h30’

-11h30’

-14h

-17h

-20h30’

- PHQ: Leesan- Triều đại Chosun (69+70)

- PTQ: Sóng gió nhà giam (12)

- PĐL: K hoảnh khắc ngọt ngào (5+6)

-PVN: Mùa gió chướng (cuối)

- PTQ: Ngưu Lang Chức Nữ (15)

- PVN: Thụy khúc (11+12)

 

Thứ bảy

28/4/2012

 

-6h25’

-8h30’

-11h30’

-17h

-22h30’

- PHQ: Leesan- Triều đại Chosun (71+72)

- PTQ: Sóng gió nhà giam (13)

- PĐL: K hoảnh khắc ngọt ngào (7+8)

- TT bóng đá

-PHK: Siêu cảnh sát

 

Chủ nhật

29/4/2012

 

-6h25’

-8h30’

-11h30’

-17h

-20h30’

-22h30’

- PHK: Siêu cảnh sát

- PTQ: Sóng gió nhà giam (14)

- PĐL: K hoảnh khắc ngọt ngào (9+10)

- TT bóng đá

- PVN: Thụy khúc (13+14)

- PHK: Săn lùng kẻ giết người

PL

Thứ hai

30/4/2012

 

-6h25’

-8h30’

-14h

-17h

-20h30’

-22h30’

- PHQ: Leesan- Triều đại Chosun (73+74)

- PTQ: Sóng gió nhà giam (15)

-PVN: Tổ quốc tiếng gà trưa (đầu)

- PTQ: Ngưu Lang Chức Nữ (16)

- PVN: Thụy khúc (15+16)

- PTQ: Đoạn thù cốc (12)

 

* Ghi chuù: Chöông trình coù theå thay ñoåi vaøo phuùt cuoái.